[Jdvez légy felség, oltári szentség…]*

Nota Jesu Salvator etc.

Jdvez légy felség, oltári szentség,
Szivbéli vendégség,
O drága szép kincs, lelkünket tisztics,
Bünböl meg gyogyics.
Eleven kenyér, Isten és ember,
Drága szep Jesusunk,
Neveld erönket, hogy viselhessük
Érted terhunket.
Angyali étel, szivbéli vétel,
Kedves szép Jesusunk,
Ne hadgy bennünket, örizd lelkünket,
Taplald testunket.
Drágáb aranynál, szenteb mannanál,
Oh edes Jesusunk,
Szent véred által minket ne útally,
Magadhoz foglally.
Mennyei bövség, jozan vendégseg,
Büv kezü Jesusunk,
Minden üdöben szally mi szivünkben,
Ne éllyünk bünben.
Csudak csúdaja, életnek fája,
Szentséges Jesusunk,
Régi szent hitet köztünk nevellyed,
Térics-meg néped.
Noé galambja, Josue napja,
Szép fényes Jesusunk,
Sötet ejiünkben világod jöjön
Bünös lelkünkben.
Frigynek szekrénye, bünös reménye,
Szerelmes Jesusunk,
Ah gerjezd bennünk lelki szent tüzünk,
Édes szerelmunk.
Szeretett langja, üdvesség hangja,
Felséges Jesusunk,
Vony hozzád minket, minden ugyünket
Ajanlyuk neked.
Holtak orvóssa és úti társa,
Ô kegyes Jesusunk,
Még itt éltünkben gyakran szivünkben
Gyogyics szentsegben.
Kik benned hisznek, jutalmat vésznek,
Oh igaz Jesusunk,
Régi szent hitet köztünk nevellyed,
Ezt kérjük tölled.
Jtt azért áldunk, szivböl imadunk,
Oh edes Jesusunk,
Öriz bennünket, térics népedet,
Ezt kérjük tölled.
Tiszta szerelmünk, néked könyörgünk,
Oh edes Jesusunk,
Ved énekünket, ne nézd bönünket,
Halgas meg minket.
Légyen ez neked kedves dicsiret,
Szerelmes Jesusunk,
Szent haromsagnak, nagy uraságnak
Dücsösség, Amen.

2 K szerelmes IESUS-om. 3 K kíncs, kiben vétek nincs, 4 CCK Jóra fel-indits. K reánk sok jót híncs. 5–8 K Eleven Kenyér, és drága Szent Vér, szerelmes Jesusom. Neveld erönket, hogy sok terhünket, visellyük érted. 9 CCK étel, Kiben nincs mételly, 10 K szerelmes Jesusom. 14 CCK ékes K szerelmes Jesusom. 15–16 K Te Szent Véreddel, és kegyelmeddel, minket foglally-el. 18 K szerelmes Jesusom. 19 CCK Légy mi szivünkben; 22 K szerelmes Jesusom. 24 CCK  Nyavalyánk el-vedd. K tarts-meg te néped. 25–28 CCK  Hiányzik. 26 K szerelmes Jesusom. 30 K Jesusom. 31 CCK  gerjedgy 33–40 CCK  Hiányzik. 34 K szerelmes Jesusom. 38 K szerelmes Jesusom. 39–40 K Még itt éltünkben e' nagy Szentségben, jöj mi szivünkben. 41–48 K Hiányzik. 43–44 CCK Tarts-meg hitünkben, Szent reménységben, Es szeretetben. 46 CCK Oh áldott 47–48 CCK Eörizz benünket, Bövitsd hitünket, Halgass-meg minket. 49–52 CCK Hiányzik. 50–51 K szerelmes Jesusom. Tarts-meg Hitünket, ne-nézd bününket, 53 CCK Szedésvariáns: az 54 K IESUS-om. 55–56 CCK Aldás nagy Urnak, Szent Háromságnak, Egy Méltòságnak. 56 PM Dicziret Amen.

Kéziratai és nyomtatott kiadásai:

Főszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 182–3. – Nótajelzés: Nota Jesu Salvator etc.

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 40a–b.

Cantus catholici. Kassa 1674, 411–2. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 13. [ = Oh születendö, hozzánk jövendö].

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 348–9. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: JESU Salvator etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 284).

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 127), Vépi ék. (1725–68, 198), Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 142b), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 261).

Verses oltáriszentségi litánia. A névtelen szerző a mintául szolgáló Az Oltári Szentségrül Litania (röv: Oltsz. Lit.) invokációit (lásd [Artatlan szent Barány…] c. jz.) szerzeményében szabadon használta fel. A szövegek közül a legteljesebb a két kéziratos változat; mindkettő tizenkét versszakból áll és egymástól alig  különbözik, ami közös eredetre vall. Kájoni János a saját másolatát a Csíkcsobotfalvi kézirat ból átdolgozta, a 11. és 12. versszakot elhagyta, és ebben a formában közölte a Cantionale catholicumban. A kassai Cantus catholici verziója ugyancsak a korábbi kéziratos hagyományra vezethető vissza,  amit a Csíkcsobotfalvi kézirattal való egyezések és a Kájonitól való eltérések is mutatnak; szövegét az ismeretlen szerkesztő átdolgozta, a 7., 9–10. és a 13. versszakot elhagyta; ez a változat tíz strófás. A szövegeltéréseket megfigyelve a következő stemma állítható fel:

Versforma: 10–6–10–5 (a–b–c–c); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel. – A strófák második sora – az első kivételével – Jezusunk (Kájoninál: Jesusom) szóval végződik, ami kiemeli a litánia jelleget. Lehetséges, hogy a nótajelzésben idézett Jesu Salvator, mundi amator kezdetű  verses Mária-litánia (RMKT XVII./7, 207. sz.) analógiájára ennek az éneknek is egyes sorait a kántor előéneklése nyomán a nép megismételte.

Dallama: RMDT II., 174/I. sz.

5 Eleven kenyér – Oltsz. Lit. 1.

23 Régi szent hitet – a kifejezés a 43. sorban ismétlődik.

25 Noé galambja – lásd [KÜldetik Arkangyal Gabriel…] c. 9. sor jz.; Josue napja – Józsue kérésére az Úr megállította a Napot az égen, amíg Izrael serege az amorreusokkal harcolt (Józs 10, 12–3).

21 Csudak csudaja – Oltsz. Lit. 22.; életnek fája – lásd [Artatlan szent Barány…] c. 16. sor jz.

29 Frigynek szekrénye – lásd [E' Szín-alatt a' kívánt jó…] c. 27. sor jz.

37 Holtak orvóssa és uti társa – Oltsz. Lit. 39.

43 Régi szent hitet – vö. 23. sorral.
Hátra Kezdőlap Előre