[EÖrülly IESUS-nak Szent Annya…]*

Nota: Menyországnak Királynéja

EÖrülly IESUS-nak Szent Annya,
Atya Istennek leánya:
Menyország fényes Kapuja,
Bünösöknek szó-szólója.
Gedeonnak feír gyapja,
Bóldogságos Szüz MARIA:
Mójses égö Csipke-fája,
Salamonnak szép Temploma.
Tengernek fényes Csillaga,
Szent Lélek kedves Mátkája:
Ur IESUS Szentséges Annya,
E' Világ óltalmazója.
Holofernest Te meg-verted,
Es népét el-széllesztetted:
Pharahót el-merítetted,
Izraëlt meg-segítetted.
Jebusaeus üldözöje,
Sionnak meg-örizöje:
Irgalmadnak nincsen vége,
Bünösöknek légy vezére.
Asverus Király veszszeje,
Fejedet érte kegyelme:
Kevély Amán veszedelme,
Löl Sidóság meg-mentöje.
Babilonnak nagy Királlya,
Nem vitt téged a' fogságra:
Sem Filisteus dárdája,
Néked nem ártott láncsája.
Mint a' szép Nap ö világát,
El-nem veszti szép súgárát:
Ugy te Adámnak rút mocskát,
Nem-is érzéd bünben-vóltát.
Mint a' szép Nap olly fényes vagy,
Irgalmasságod hozzánk nagy:
Mint Hajnal-csillag ékes vagy,
Halálunkor kérünk ne hadgy.
Bóldogtalan senki nem vólt,
Reménsége ha benned vólt:
Mert Szent Fiad értünk meg-hólt,
Halálunk azért bóldog vólt.
Azért te-hozzád kiáltunk,
Es keservesen ohajtunk:
Ne hadgy itt el-nyomorodnunk,
Légy Mennyégben Kalaúzzunk.
Dicsirtessél Szent Háromság,
Menyország-béli Uraság.
Dicsirtessél nagy Aszszonyság,
Kit illet Menyben bóldogság.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 374–5. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Menyországnak Királynéja. – Megvan a második kiadásban is (1719, 303).

Szűz Máriát dicsérő, közbenjárását kérő ének. A névtelen szerző a középkori Mária-himnuszok gyakran használt hasonlatai, képei, a litániák invokációi mellé Szűz Mária ószövetségi előképeit idézte énekében. A szentírási idézetekből gyűjtött litániát lásd [IDvez-légy szép szüz MARIA…] c. jz. (röv: Cav. Lit.).

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 83/I. sz.

3 Menyországnak… kapuja – Cav. Lit. 10.

5 Gedeonnak feír gyapja – lásd Szent Szüz idvözlesi c. 5. sor jz.; Cav. Lit. 29.

7 Mójses Égö Csipke-fája – A lángoló, de el nem égő csipkebokor (2 Móz 3,1), amelyben az Úr Mózesnek megjelent, Szűz Mária előképe; vö. RMKT XVII./7, 112. sz. 23. sor jz.; Cav. Lit. 28.

8 Salamonnak…Temploma – lásd [EÖrök Atya Isten…] c. 16. sor jz.

13 Holofernest Te meg-verte – Utalás Judit történetére: [MARIA, Magyarok Királyné Aszonya…] c. 13. sor jz.

15 Pharahót el-meritetted – Utalás az izraeliták Egyiptomból való kivonulására és a Vörös tengeren való csodás átkelésére (2 Móz 14, 15–22).

17 Jebusaeus üldözöje – A jebuzeusok népe Kánaán hegyvidékén lakott, de a honfoglaló izraeliták kiűzték vagy beolvasztották őket (4 Móz 13, 30; Józs 3, 10; 11,3; 12,8; stb.).

21 Asverus Kiraly veszszeje – Xerxész perzsa király bibliai neve Ahaszvérosz volt; történetét lásd [MARIA, Magyarok Királyné Aszonya…] c. 15. sor jz.

23 Kevély Amán veszdelme – Utalás Eszternek, Szűz Mária ószövetségi előképének történetére, aki a zsidó népet sanyargató hadvezért, Hámánt legyőzte (Eszt 3, 1); vö. [MARIA, Magyarok Királyné Aszonya…] c. 15. sor jz.

27 Filisteus dárdája – Utalás a filiszteus Góliát hatalmas méretű dárdájára (1 Sám 17, 7), akit Dávid egy parittyával terített le.

35 Hajnal-csillag – Cav. Lit. 37.
Hátra Kezdőlap Előre