Predikatzio elött*

Menybéli Atya Jsten, könyörüly hiueiden,
Küld a' Szent Lélek Istent Szent Fiadért közinkben,
Es óltsa lelkejnkben, igaz Hitnek töruényét;
Hogy hamis Prófétáknak, ne köuessük ösuényét.
Christus kj hiuejdnek el-külted te Szent Lelked,
A kik öröktül fogua uoltak ualasztot néped,
Méltózzal azon lelket mi uelünk-is közlenj;
Hogy általa tudhassuk, mint kel néked szolgalnj.
O Szent Lélek Vr Jsten, légy lelkünknek uendége,
Hozzánk drága uóltodnak, ne késsék jöuetele.
Hogy a Lelki Attyanknak érthessük tanitását,
Azért szent malasztoddal uezérld nyelue szollásat.

Az énekcsoport összefoglaló címét adtuk meg. 3 <Hogy> óltsa Az áthúzott szó alatt: Es 5 a te szó a'-ból, a lelked d-je t-ből javítva. 7 A Méltózzal szó ózz betűi kivakart betűk helyén. 12 Azért <lelkünk jauára> Az áthúzott szavak alatt: szent malasztoddal

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 66–7. – Cím: Más Ének. [A lap szélén:] Vj Ének.

Szövege megtalálható még: Náray György: Lyra coelestis (1695, 79), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 228).

Prédikáció előtti, a Szentlélek megvilágosítását kérő ének. A Turóci cantionaléban a Prédikáció előtt való énekek címmel csupán ez az egyetlen darab található. Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 14–14–14–14 (a–a–b–b).

Dallama ismeretlen.

9 lelkünknek uendege – utalás a Veni Sancte Spiritus kezdetű pünkösdi sequentia egy sorára: Dulcis hospes animae (vö. RMKT XVII./7, 173. sz. jz.).
Hátra Kezdőlap Előre