[HArcz ember élete, tellyes életében…]*

HArcz ember élete, tellyes életében,
Az halállal menni mindennek kell szemben,
Mérge-miatt tétetni a' földben.
Oh fájdalom, s' viadalom,
Halál-ellen hogy nincsen óltalom.
A' koporsó jele gyarló életünknek,
Kiben helyheztetik teteme embernek,
Hogy gyomrában tétessék a' földnek.
A' tested majd esik rothadandóságra,
Iszonyú rút büdös férgek prédájára,
Mihelt bé-nyel föld fel-tátott szája.
Mi romlandóbb testnél, kit a' földböl vettünk?
Azért ollyan könnyen mint üveg el-törünk,
Mert hasonló hozzá mi életünk.
Hogy-ha tested mégyen Annyához a' földben,
A' lelked hogy mennyen Istenhez az Egben,
Penitentziát tarts életedben.
Itt marad mind a' tiszt, méltóság, s' gazdagság,
A' lelket követi, örökké-valóság,
Ha jót töttél, veled jár igasság.
Egyedül bújdosnod kell, a' más Világra,
A' mit cselekedtél, a' nagy szám-adásra,
Magad lész ott magad prókátora.
Azért hogy menned kell Isten eleiben,
Szám adni, mint éltél tellyes életedben,
Jusson minden órában eszedben.
Ugy lészen, úgy lészen örök bóldogságod,
Ugy lészen Istennel örökké lakásod,
Végsö órád, ha szivedben tartod.

3 PM à sirben. 4 PM O fajdalom, nagy siralom, 10 PM rut <fergek> büdös 14 PM Mert hozza hasonló à mi eletünk.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 667. – Cím: MAS. – Megvan a második kiadásban is (1719, 566).

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 3b. – [A kézirat csonka, csak az első négy versszak van meg.]

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: Illyés István: Halottas énekek (Nagyszombat 1693, 23), Bocskor-kódex (1716–39, 63a–64b), Kottás kálvinista ék. (1766, 41b). – Ma is élő népzenei változatát Lajtha László közölte (1956, 393–396, 583).

Válaszos halotti ének a mulandóságról.

Versforma: 12–12–10–8–10 (a–a–a–b–b); a 4–5. sor refrén.

Dallamát Illyés István idézett halottas énekeskönyve alapján Papp Géza azonosította (RMDT II., 170/I. sz.).

1 Harc ember élete – utalás Jób 7, 1-re: Militia est vita hominis super terra; Vitézkedés az ember élete a' főldön.

15 Annyához a' földben – anyaföldben; vö. [Halando emberek, kik most ielen vadtok…] c. 43. sor.
Hátra Kezdőlap Előre