10. Kossuth körrendelete a törvényhatóságoknak Csernovics Péter királyi biztosi kiküldéséről+

Budapest, 1848. április 27.

 

A Torontál megyében kiütött lázongás ügyében Csernovics Péter* temesi gróf* és főispán ezennel teljhatalmi királyi biztosul kineveztetvén; a jelen megbízólevélnél fogva felhatalmaztatik s utasíttatik, hogy magához vévén a szükséges fegyveres erőt, azonnal a lázadás helyeire kimenjen, a lázadást lecsillapítsa* s ha szükség, fegyveres erővel elnyomja, a rögtönítélő bíróságot mindazon hatóságokban, hová a lázadás vagy elterjedett, vagy elterjedése valószínű, rögtön kihirdettesse; s annyi helyütt, amint szükséges, azonnal össze is szerkesztesse; a bujtogatók, lázasztók s lázadók, a törvényes rendnek vétkes felforgatói, a törvényes hatóságok elleni feltámadók, s a személy- és vagyonbátorság és az ország békéjének megháborítói ellen rögtönös vizsgálatot tévén és tétetvén, a bűnvád alá esőket törvény értelmébeni szigorú büntetés végett a rögtönítélő bíróságoknak személyválogatás s polgári állásra való tekintet nélkül azonnal átadja s átadassa; a hatóságokat szükséghez képest felfüggeszthesse, nemzetőrséget állíthasson s feloszlathasson, szóval mindazt tehesse és tétethesse, mit a közcsend, béke s személy- és vagyonbátorság helyreállítása s a bűnösök megbüntetése kívánand. – Ezen megbízása a nevezett biztosnak nemcsak Torontál megyére, hanem mindazon hatóságokra* kiterjesztetik, melyekben a torontáli lázadás elterjedése s összeköttetései tekintetéből eljárni szükségesnek tartandja, s azért mindazon polgári és katonai hatóságok, melyeket jelen megbízatása következtében felszólítand, a legszigorúbb felelet terhe alatt utasíttatnak s köteleztetnek, hogy a nevezett királyi biztos, temesi gróf és főispán parancsait gyorsan és pontosan teljesítsék s mindennemű rendeleteinek engedelmeskedjenek – törvényes büntetés terhe alatt másképp nem teendvén.
Hátra Kezdőlap Előre