[IDvezlégy Maria, ki vagy tenger csillaga…]*

Nota: À keresztyénsegben

IDvezlégy Maria, ki vagy tenger csillaga,
Jessenek szép viraga, szenteknek is nagy vigassága,
Sötetsegben lévöknek fenyességes hajnala.
Malasztal vagy tellyes, mert te méhed lön terhes,
Hogy menyegben igy jöhes, Isten fiahoz is igy férhes,
Paradicsom kapuja bünösöknek igy lehes.
Ur vagyon te veled, angyal igy mond te néked,
Szent lélek lesz környüled, kitöl tartassek szüzességed,
Cherubin, seraphinok felöl lészen szent helyed.
Te vagy azert aldott, Istenségben bé oltot,
Dicsösseges te voltod, büntölis vagy meg oltalmazot,
Mert Istennek egy fia méhedben fogantatott.
Aszszonyoknak közötte koszorujat kötötte,
Gabrieltöl izente, hogy szent haromsag el jedzette,
És bé pecsétlet kúttyat Davidnak ö nevezte.
Aldott te méhednek gyümölcse szent leleknek,
Mert ereje Istennek reád szállot, hogy bünös népnek
Váltót vilagra szülnél, kit Jesusnak neveznek.
Jmadgy mi érettünk, mert bün ala vettettünk,
És ki esedez értünk, ha el hagy régi szent aszszonyunk?
Most s-halalunk órajan imadgy Maria értünk.

1 K te vagy 2 K es Szenteknek nagy 5 K Hogy menyégben fel-mehess, Isten Fiának Annya lehess, 6 K úgy 8 K ki meg-tartsa szép szüzességed; 9 K Cherubim és Seraphim felett 10 K áldott, Mert méhed meg-virágzott, 11 K büntöl Isten meg-óltalmazott, 12 K Mert szerelmes szent Fia 13 K Szüzeknek 15 K kútnak 18 K Meg-váltót csak te szülnél,

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 13–4. – Nótajelzés: Nota: À keresztyénsegben.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 19. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: A' keresztyénségben, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 19).

XVIII. századi kéziratos másolata: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 5), Vépi ék. (1725–68, 7).

Az Üdvözlégy (Ave Maria) verses parafrázisa (vö. [AVe MARIA, bóldog Isten Annya…] c. vers jegyzete.) kiegészítve a Mária-költészet több hagyományos jelzőjével, hasonlatával és a Mária-litániák invokációival. Szerzője ismeretlen.

Az éneknek egy másik változata Sötétség világa, Szent Szűz, tenger csillaga kezdettel a kassai Cantus catholiciben (1674, 16–7) az adventi énekek között található. ([Sötétség világa, Szent Szüz…] c.) A szövegegyezések alapján Kájoni két változata és a kassai változat közös kéziratos hagyományra vezethető vissza. Kájoni már  a kéziratban, de a nyomtatott kiadásában a feltételezett mintáján sokat csiszolt, javított.

Versforma: 13–16–14 (a–a–a); a sorok osztása 6/7–7/9–7/7, belső rímmel.

Dallama: RMDT I., 2/II. sz.; vö. RMDT II., 37. sz. jz. – A dallammintára és a versformának Kájoninál való alakulására lásd [Siralmunknak oka lön mennyajunknak Eva…] c. jz.

2 Jessenek szép virága – Szűz Mária, Jessének, Dávid király atyjának családjából származott. Utalás Izaiás jövendölésére (Iz 11,1). Vö. RMKT XVII./7., 23. sz. 8. sor jz. Lásd még e kötetben: [DRága Szüz egy szép Fiat szült…] c. 19. sor, [Jesus édes, neve kedves…] I-II. c. 7. sor, [OH Egek gyönyörüsége…] c. 10. sor, [MInden bün nélkü, hozzánk jövendö…] c. 5. sor, [EÖrök Atya Isten…] c. 12. sor, Mas regi enek Kis-asszony napjára c. 5. sor.

6 Paradicsom kapuja – Szűz Mária dicsőítő jelzője, attributuma, a tiszteletére szerkesztett litániák gyakori invokációja. Jelentése kettős: 1. Szűz Mária gyermekét szűzen szülte: porta clausa numinis (Ez 11, 1 és 44, 1–2); 2. Szűz Mária a kegyelem közvetítője: ianua caeli, porta paradisi, porta  caeli (1 Móz 28, 17), porta sanctorum (Iz 26, 2). Vö. LexChrIkon 2, 284–5. Kopcsányi Márton magyarázata: RMKT XVII./7., 39. sz. jz. – Lásd még e kötetben: [IDvez légy szép szüz MARIA…] c. vers jegyzete. (Cavate-litánia), [MARIA, Magyarok Királyné Asszonya…] c. 4. sor, [MEnyországnak Királynéja…] c. 4. sor, [EÖrök Atya Isten, hálát adunk néked…] c. 29. és 31. sor, [EÖrülly IESUS-nak Szent Annya…] c. 3. sor, Concerto immaculata beatae Virginis Mariae c. 17., 24., 35. és 59. sor.

15 bé pecsétlett kuttyat Davidnak – fons signatus; utalás az Énekek énekére (4, 12). A Mária-litániák gyakori invokációja, Szűz Mária attributuma a középkorban. Vö. RMKT XVII./7., 207. sz. jz.

18 Váltót – Megváltót.
Hátra Kezdőlap Előre