[DRága Szüz egy szép Fiat szült…]*

Nota En virgo parit filium

DRága Szüz egy szép Fiat szült
Istent áldgyunk:
Az kin az Pokol el hült;
Hálát adgyunk.
Szüzet Szülöttével, Szüz Joseph Férjével
Magasztallyuk.
Szent Szüznek áldott Szülötte,
Lött Világnak élete.
Bóldog Szüz ö szülésében,
Szüzen maradt testében.
Szent Szüz mint ki-nyilt rósa szál,
Tellyes virágjában áll.
Mert kit méhében fogadott,
Szent Lélektöl származott.
Ugy lött mint meg igirtetett,
s' Angyaltól izentetett.
Régen-is Prófétáltatot,
Most immár meg-adatott.
Imé a' Jesse gyükere
Gyümölcsöt hozott Földre.
Az Aronnak-is veszszeje
Lön virág nevelöje.
Dávid Királytól ágazott,
Ki életet most hozott.
A' ki Szüz által adatott,
Attól Bün meg-rontatott.
Harag róllunk el-vitetett,
Békesség hirdettetett.
Angyalok új hirt hoztanak,
Kit Hiveknek osztanak.
Jertek-el az Angyalokkal,
Egy-ügyü Pásztorokkal.
Mennyünk minnyájan Udvarhoz,
A' gyenge Szüz Fiához.
. Fekszik egy szoross Jászolban,
Minket keres az ólban.
Öltözzünk már új életbe,
Jesus szelidségébe.
Szolgálván Szent Aszszonyunknak,
udvarolván Jesusnak.
Hivén az Szent Háromságban,
Maradván igasságban.

5–6 A 143. lapon, az újesztendei énekek között: A' versek végén; Jesust értük sebben, környül metélésben, jer dicsirjük. Hasonló-képpen, Drága szüz egy szép Fiat szült: etc.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 126–8. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Azon Nótára [Utalás az előtte lévő kottás latin mintára: En virgo parit filium].

Karácsonyi válaszos ének, az En vigo parit filium iubilemus kezdetű cantio szabadon alakított parafrázisa. A latin eredeti szövege kiadva: AH 45, 100; RMKT XVII/7, 119. sz. jz. Egy másik fordítása Mária szülé szent fiát, örvendezzünk kezdettel a kassai Cantus catholiciben megelőzi az itt közölt éneket (1674, 125); ez lényegesen átalakított változata a kéziratos hagyományból és Szőlősy Benedek Cantus catholicijének első kiadásából (1651, 25) ismert A Szűz szülé szent fiát, örvendezzünk kezdetű karácsonyi éneknek (vö. RMKT XVII./7, 119/I. és V. sz.). A kassai énekeskönyv szerkesztője az  itt közölt éneknek szövegét a 143. lapon kisebb kiegészítéssel újesztendei éneknek is alkalmazta; az erre vonatkozó megjegyzése a következő: A' versek végén; Jesust értük sebben, környül metélésben, jer dicsirjük. Hasonló-képpen, Drága szüz egy Fiat szült; etc.

Versforma: 8–4–7–4–12–4 (a–b–a–b–c–b); az 5. sor osztása 6/6 belső rímmel; a 2. és 4–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 212. sz.

19 Jesse gyükere – lásd [IDvezlégy Maria, ki vagy a tenger csillaga…] c. 2. sor jz.

21 Aronnak-is veszszeje – lásd Missus Gabriel c. 17. sor jz.

23 Dávid Királytól ágazott – Dávid Izrael és Juda királya (Kr.e. 1012–972 táján). Történetét Sámuel 1–2. és a Királyok 1. könyve mondja el. Nemzetségéből származott Szűz Mária és Jézus.
Hátra Kezdőlap Előre