[Hatalmas mennyei királyi székemböl…]*

Nota. Hálá adásunkban

Hatalmas mennyei királyi székemböl,
Az én szent atyámnak kedves tetczéséböl,
És à szent léleknek egygyes értelméböl
È világra jöttem, buzgó szerelmemböl.
E-szélyes világnak adó fizetöje
Hogy lennék, 's-atyámnál bekesség szerzöje,
È-végre szállottam menyégböl à földre,
Szent atyámnak tellyék mindenekben kedve.
Akarattyát tölcsem az én szent atyámnak,
Holott irások-is tartyák Profétáknak,
Hogy el vegyem bünét è szélyes világnak,
Meg roncsam hatalmát halálnak s-pokolnak.
Jmé engedelmes vóltam én mindenben,
È-világnak bünét viseltem terhemben,
S'-az ö válcságának vegét töttem ebben,
Hogy az egész világ lenne ö kedvében.
À Jérusálemben tudgyátok fel mentem,
És az Ô törvényért Uj-törvényt szerzettem,
Gethtsemani kertben à fogságban estem,
À hóhér sidóktól kötözve vitettem.
Jaj, oh háládatlan, én el árultattam,
Te eretted ember, és meg fogattattam,
Bünösök kezében ártatlan adattam,
Tudod, semmi okot én arra nem adtam.
Vallyon Caipháshoz ki vétkéért vittek?
Ottan csúff ruhában kiért öltöztettek?
Mint egy gonosz tevöt, kötözve viseltek,
Nem szenvedtem másért, ha nem érettetek.
À fö pap házában én meg kötöztettem,
Mind arcsúl, s'-mind nyakon gyakran verettettem,
Sok undok pökdösést és nagy verést türtem,
Sok féle ostornak fájdalmát szenvedtem.
Tövisböl énnekem koronát csináltak,
És csúfolvan engem, térdét hajtottanak,
Bársony ruhaban is meg jaczodoztattak,
És igy minden helyen gyalaztak, s'-csufoltak.
Nehéz keresztemet vállámon viseltem,
Réa karjaimat el ki terjesztettem,
Kegyetlen szegekkel arra szegeztettem
Lábaimmal edgyüt, érted igy szenvedtem.
Mellyemben à dárdát en meg forgattattam,
Szent véremet rajta bövön ki-ontottam,
Kivel è világnak büneit el mostam,
Szent atyámnak érted è keppen áldoztam.
Mikor szomjuhoztam, érted mérget ittam,
À magas kereszt-fán halállal bajt vittam,
Tulajdon magamot te éretted adtam,
Orszagot te néked halállal váltottam.
Olly nagy drága kincset néked vásárlottam,
Meny-ország kapuját néked meg nyitottam,
Az örök életre útat igy mutattam,
Végezetre lelkem éretted ki adtam.
Jly nagy szeretetett mutattam hozzatok,
Jertek hát már velem, országom birjátok,
El-készült menyégben fényes koronátok,
Szent, szent, az egekben, mindenkor mondgyátok.
Dicsiret, dicsösség à Jesus Christusnak,
Szent lélekkel édgyüt az ö szent attyának,
Bóldog szent annyának, à szüz Marianak,
Dicsiret, dicsösségh à Jesus Christusnak.

9 K Engedelmes vóltam az 13–16, 21–24 K Hiányzik. 32 CS Sok felé K Sok-féle 41–44 K Hiányzik.

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 114–6. – Nótajelzés: Nota. Háláadásunkban.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 159–60. – Cím: MAS SZEP ENEK. – Nótajelzés: Nota: Hálá-adásunkban etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 114).

Szövege megtalálható még a következő nyomtatott énekeskönyvekben: [Szőlősy Benedek:] Cantus catholici (Nagyszombat 1703, 122; kiad. MIR 39, 120–1), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 161).

Passiós ének, amelyben Jézus első személyben mondja el a megváltás és szenvedés történetét. Archaikus formája és dallama régebbi erdélyi hagyományra utal; devóciós énekként a nagyhéten énekelhették. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 12–12–12–12 (a–a–a–a).

A nótajelzésben Sztárai Mihály XVI. századi énekét idéző dallam: RMDT I., 15/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre