Te Deum lavdamus*

Nótája, Dicsöitsük magas égben; Dicsöség mennyben Istennek

Teged Ur Isten dicsirünk;
Csak téged nagy Urnak vallunk:
Tèged örök Atya Istent,
Minden állat eddig tisztelt.
Néked mindnyájan Angyalok,
Egek és hatalmasságok;
Cherubin, és Serafinok,
Enek szóval igy kiáltnak:
Szent, Szent, Szent seregek Ura;
Tellyes a' Föld, s' Egek vára,
Felséged dicsösségével,
Istenség jelen-létèvel.
Tèged Apostoli karok,
Téged Prófétáknak számok,
Téged Mártyrok dicsírnek,
Es egész Mennyei rendek.
Téged széles e' Világon,
Vall, és dicsir minden módon,
Végetlen Felségü Istent,
Anya-Szentegyház, veled Szent.
Tiszteletes Szülöttedet,
Egygyetlen örök Igédet;
Szent Lèlek Istent is dicsir
Egész Vilàg: oh áldott hír.
Dicsösség Királlya Christus,
Isten örök Fia, Jesus;
Hogy minket szabadits büntöl,
Nem irtóztál Szüz méhétöl.
Te gyözvén halál fúlánkját,
Meg-nyitád Egek kapuját;
Istennek ülsz job részèben,
Atyádnak dicsösségében.
Világra jövendö bírónk,
Te vagy Christus, s' téged várunk:
Téged kérünk, légy segitség;
Mert szent véred lött idvösség.
Engedd Christus bòldogságban,
Szenteiddel örök jòkban,
Részesek lehessünk menyben,
Veled lévén örök fényben.
Üdvözitsed te népedet,
Es áld meg örökségedet:
Igazgasd öket, Magasztald;
örök javaid böven add.
Minden napokon ugy áldunk,
Szent nevedre-is fel állunk:
Mellyet dicsirünk örökké,
Es mind örökkön örökké.
Méltóztassál ez napon-is,
Büntöl örizni, rosztúl-is:
Könyörülly rajtunk Ur Isten;
Hogy igy szolgálhassunk híven.
Könyörüly Isten mi rajtunk;
Légyen te irgalmad rajtunk:
Te benned bízván, örülünk;
Soha meg-nem szègyenülünk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 391–2. – Cím: TE DEUM LAVDAMUS. – Nótajelzés: MAS Nótára: fol. 250. [ = Dicsötisük magas égben] (Gloria [DIcsöitsük magas Egben…] c.) 43. [ = Dicsöség mennyben Istennek].

Szövege megtalálható még: Paksi Márton György-ék. (1760, 286).

Dicsőítő, hálaadó és könyörgő ének, a Te Deum laudamus kezdetű, ritmikus prózában szerkesztett középkori himnusz fordítása. Lásd RMKT XVII./7, 149.  sz. jz. Az első rész a Szentháromság dicsőítése 1–5. vsz.), a második himnusz Krisztushoz (6–12. vsz.) és a vége könyörgés (13–14. vsz.). Az  ünnepélyes hálaadásra való Te Deum-parafrázist az egyházi év más jeles alkalmain is énekelhették. A kassai Cantus catholici szerkesztője a másik azonos kezdősorú parafrázissal együtt ( Te Deum lavdamus [TEged Ur Isten dicsirünk…] c.) a tartalma, mondanivalója  alapján mindkét darabot a Szentháromság ünnepére való énekek végére sorolta. – Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–b–b).

Dallamok: RMDT II., 84. és 89. sz.
Hátra Kezdőlap Előre