Dicseret Boldog Aszszony születeserül*

ÜDvöz légy Egeknek fényessége,
Föld kerekségének ékessége,
Szent Szüzeknek elsö dücsössége,
Fel-derült napnak gyönyörüsége.
Mint az fölyhöbül napnak sugára,
Anyád méhébül tisztán világra
Jövél mindeneknek csudájára,
Hogy lennél Sátánnak romlására.
Kis-Aszszony születtél e' világra,
Hogy emeltetnél nagy Aszszonyságra,
Vonny utánnad kérünk uraságra,
Az vég-nélkül való bóldogságra.
Sziveknek édessége Szüz MARIA,
Fejér liliom-szálnak bimbója,
Melybül majd nyilik lelkünk virágja,
Az édes JESUS, Istennek Fia.
Ezerszer az a' nap légyen áldott,
Melly szeplötelen szent Szüzet adott,
Ki által a' Kigyó meg-rontatott,
S' ez világ újonnan virágzott.
Nyelvem midön létét praedikállya,
Lelkem magát ö néki ajánlya,
Térdeit szent nevére meg-hajtya,
Es segitségét óhajtván várja.
Eüdvöz-légy gyenge Oltoványocska,
Szépen illatozó Virágotska,
Néked semmi mérges bogárotska
Nem árt, nöj kedvessen szép ágotska.
Kivánatos régi szent Atyáknak
Eörvendetes Angyali karoknak,
Tár-házábúl Isten javainak
Tölcs-bé lelkét hozzád kiáltóknak.
Ezerszer, s' meg ezerszer üdvözlek,
Oh MARIA vig szivel dicsérlek,
Nevelkedgyél nékünk bünösöknek
S' minden te benned bizó hiveknek.
Fejedelmi Isten Várossának,
Minden seregi szent Országának,
Eörvendgyetek kisded MARIA-nak,
Ma született Vilag Aszszonyának.
Ti-is, kik a' föld kerekségének
Birjátok határit, s' tengereknek,
Eünnepét szentellyétek e' Szüznek,
S' áldást mondgyatok ö szent nevének.
Ti-is, a' kik vadtok nagy bánatban,
Lelki, avagy testi nyavalyában,
Hogy legyetek új vigasztalásban,
Ezt óhajcsátok minden órában.
Ejnek távozik setét homálya,
Nap támad, fel-költ hajnal mútattya,
Pogányoknak lángozó fáklyája,
Szent Szüzeknek ragyogó Csillagja.
Tavaszi virágok vigadgyatok,
Es illatozván virágozzatok,
Kik Adám derétül hervadtatok,
Mert e' Szüz által meg-újúlhattok.
Kiket tavasz e' földbül ki-hozott,
Hideg harmattúl meg-óltalmazott,
Hajnali essökkel harmatozott,
Néktek-is e' Szüz újúlást adott.
Mennyei jóval virágzó plánták,
Messiást jövendölö Proféták,
Szent életü régi Pátriárkák,
E' Szüzet áldgyátok minden Atyák.
Néki a' Szüzesség liliomja
Fejet hajcson, s' szeretet rósája,
Alázatosság kék violája,
Töb Szentekben nyilt jóknak virágja.
Mert minden jóság e' Virág-szálban,
Fellyeb való mint Seráfimokban,
Azért a' földi ember jártában
Eötet dicsérje minden órában.
Eüdvöz légy Királyoknak istápja,
Reménségünknek erös bástyája,
Tenger vizében habozók partya,
Szarándokságunknak igaz úttya.
Altalad tengernek mélységébül
Meg-szabadulván, s' veszedelmébül,
Aldást mondok hálá-adó szivbül,
Néked még élek tehetségembül.
Téged keres én köny-hullatásom,
Hozzád siet szives óhajtásom,
Mikor lészen testül el-válásom,
Veled légyen örök nyúgovásom.

Nyomtatott kiadása:

Tarnóczy István: Titkos értelmü Rosa. Nagyszombat 1676, 87–91. – Cím: DICSIRET BOLDOG ASZSZONY SZÜLETESERÜL.

Verses imádság Kisboldogasszony napjára. Az ünnepről: Mas regi enek Kis-aszszony napjára c. jz. Az eredetije közelebbről nem ismert hórásének volt, aminek nyomai a magyar változaton felismerhetők. A huszonegy strófa ugyanis hétszer három versszakos részre bontható, ami megfelel a hórák számának. Ezek a részek három esetben  (1., 7. és 19. versszak) az Üdvöz-légy köszöntéssel kezdődnek, akárcsak a Salve mundi Domina kezdetű hórás vers és fordítása (vö. Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae és Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c.). Az ötödik rész (13–15. versszakok) kezdete az első hórára, a matutinumra utal és helye a sorozat elején lehetett; a sorrendet Tarnóczy változtathatta meg.

Tarnóczy hórás eredetű énekeiről: Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c. jz.

Ugyanennek az éneknek rövidített változata az 1674-i kassai Cantus catholiciben található (Mas, azon Kis-aszonyról sz.). Minthogy Tarnóczy teljes változata ugyancsak Kassán három évvel később jelent meg, arra következtethetünk, hogy a verset már korábban kéziratos gyűjteményből használták, amely laikusok használatára szánt Mária-officiumokat tartalmazott.

Versforma: 10–10–10–10 (a–a–a–a).

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre