Szent Philep, Szent Jakab apostolrol*

Nota: Hálá-adásunkban, etc.

SZent Philep, Szent Jakab Christus Tanitványi,
Az Apostolságnak ragyogó gyémánti:
Anya-szent-egyháznak két erös oszlopi,
Dicsiret ti-néktek jóságnak példái.
Sok kemény lánczokat meg-aranyazátok,
Mert az igaz Hit-ért sokat nyomorgátok:
Az erös kinokat mind el-fogattátok,
A' Christus nevé-ért bátran meg-halátok.
Arany gyertya-tartón, két arany Olaj-fa,
Dicsösség helyében balsamom illattya:
Az Isten székinek két szép lilioma,
Szent Filep, Szent Jakab Istennek szolgája.
Tiszteletes ez nap, mert a' Szent életben,
Fénletek mint a' Nap, tökélletességben:
Vattok egész földön jó emlekezetben,
Mert útat nyitátok nékünk magas Menyben.
Piros véretekkel ti meg-pecsétlétek,
Hitünknek falait szépen meg-festétek:
Sok néppel, nemzettel egybe-rendelétek,
Hogy a' bóldogságra öket vezetnétek.
A' Szent Apostolok el oszlása-után,
Szent Filep Scithia széles tartományán,
Hirdeté a' Christust: kiért a' kereszt-fán,
Meg-hala örömmel életének fottán.
Szent Jakab pediglen Christus Attya-fia,
Keresztelö Szent Jánosnak eggyik társa:
Ki a' részegitö állatot nem itta,
Etke és ruhája, lön penitentzia.
Ez az imádságban rettenetes vala,
Sok térden-állásban böre vastagúla:
Mint-ha érzékenség abban nem-is vólna,
Isten templomában gyakrabban áll vala.
Püspöke leg-elsö lön Jerusálemnek,
Szent Jakab Apostol, hogy a' Sidó népnek:
Idvességet adgyon minden-féle rendnek,
Istennek törvényét hirdesse mindennek.
Harmincz esztendövel sok múnkája-után,
Ördöngöst, betegest számtalant gyógyítván:
Templom tetejéröl el-le-taszíttatván,
Örül Menyországban szép Mártyromságán.
O Szent Apostolok, Mennyei virágok,
Istennek házában zöldellö laurusok:
Kérünk imádságunk nékünk meg-hallyátok,
Az Ur IESUS Christust értünk imádgyátok.
Dicsirtessél Uram Szent Apostolidban,
Kik te Szent nevedet földnek határiban:
Hordozták, és csudát töttek hatalmadban,
Engedd véled-eggyüt legyünk Országodban.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 437–8. – Cím: SZENT PHILEP, SZ. JAKAB APOSTOLROL. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás az előtte lévő Dicsőséges Isten, mindeneknek ura kezdetű ének nótajelzésére: Nota: Hálá-adásunkban, etc.] (Szent Matyas apostolrol c.) – Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 370).

Megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Pécsi-ék. (1674, 136a–137a; az 1710 után másolt részben), Zirci-ék. (1751–66, 29a), Dőri-ék. (1763–74, 309), Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 220 var), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 241).

Tanító ének Szent Fülöp és Jakab apostolról. Vö. De Sancto Philippo et Iacobo apostolis c. jz. Szerzője ismeretlen. Archaikus hangvételéből következtetve feltételezhető, hogy Kájoni korábbi kéziratos hagyományból vette át.

Versforma: 12–12–12–12 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT I., 15/II. sz.

21 Apostolok el oszlása – Divisio apostolorum: Krisztus feltámadása és mennybemenetele után a tizenkét apostol a világ minden tájára missziós útra indult; a középkortól ez ünneppel (júl. 15) ülték meg.

26 egyik társa – a legenda szerint az ifjabb Jakab apostol korábban Keresztelő Szent János tanítványa volt, aki önmegtagadást, bűnbánatot és a Messiás közeli eljövetelét hirdette.

27 részegitö állatot – régies jelentésben: lényt, létezőt, „dolgot”; az apostol a pusztában aszkéta, bűnbánó életet élt és nem ivott szeszes italt.
Hátra Kezdőlap Előre