Szent Loyola Ignatz officivma*

a' matutinumra az-az a' veternyere

INVITATORIVM Isteni dicsiretre valo hivatal

HIv szolgai Szent Ignátznak
Egyenlö szeretettel
Es Fiai szent Atyának,
Jertek fel-geriett szivel.
Lelkünk vigasztalásával
Ignatiust dicsirjük
Szivünk nyugosztalásával
Jesus nevét szentellyük.
Ignatius gyözedelmit
Hirdesse az föld szine;
Menybéli nagy dicsöségit
Örvendgye egek fénye.
Dicsirtessék Szent Háromság
Ignátz dicsiretiben
Es szent Atyánknak boldogság
Minden tiszteletiben.
AD LAVDES  
A' Dicsiretekre

MIdön a' világ szépségét
Bünöknek undoksága
El fogá, és ékességét
Eretnekség rutsága,
Nagy irgalmasságú Isten
Tekintvén nyavalyáját,
Hogy segitené szivesen
El küldé hiv szolgáját.
Ignatz vala el választott
Nyavalyáknak orvosa,
Hogy gyogyitsa az világot,
Rutságátis el mossa.
Dicsirtessék Szent Háromság
Ignatius nevében.
Ki által az romlott világ
Juta ékes épségben.
AD PRIMAM
Elsö Orara

IGnátz vitézkedö rendnek
Követni kezdé uttyát,
Fel bontya rendelésének
Pampelona az gáttyát.
Mert ottan esett sebéböl
Ugy gyógyul, hogy szivében
Száll, s-az Szentek életébül
Uy Rendet szab éltében.
Házát, javait el hagyván
Isteni szeretettel
Tündöklik, jo példát adván
Fénlik minden szentséggel.
Dicsirtessék Szent Háromság
Ignatius nevében
Kitül tanúlván az világ
Bizzék csak egy Istenben.
AD TERTIAM
A' Harmad Orara

IGNATZ térül Szüz Mariához,
Szüntelen imádsággal  Es lelke tisztulásához
Készül nagy buzgosággal,
Testén vészen diadalmat
Sanyargatással, böitel,
Keres lelki nyugodalmat
Meg vetett szegénséggel.
Gyakorta külsö képpen-is
Erzi fárasztolását.
Gyakorta belsö képpen-is
Erzi nyugosztalását.
Dícsirtessék Szent Háromság
Ignatius nevében
Serinkedgyék-is az világ
Testnek gyözedelmében.
AD SEXTAM
A' Hatod Orara

KIs-dedekkel oskolában
Jár Ignatz déakságért
Harmincz esztendös korában
s-Isteni szeretetért;
Hogy Istenes tudománnyal
Segitse az lelkeket,
Es Istenhez társaival
Hoditson embereket.
Gyalázatot, veréseket
Türt, s-kedvelte fogságat:
Szenvedet volna sebeket,
Kivántais halálat.
Dicsirtessék Szent Háromság,
Ignatius Nevében,
Ki által az egész világ
Légyen Isten kedvében.
AD NONAM
A' Kilenczed Orara

IGNATIUS föld szinérül
Fényessen emeltetik
Csillagokrul és egekrül
Mikoron elmélkedik.
Apostolokkal segité
Az Indiai pusztát,
Több Társait el küldé,
Segitsék Europát;
Vigasztallya, s-bátorittya
Hiv tarsainak szivét
Mert Christus magát mutattya
S-igíri segitségét.
Dicsirtessék Szent Háromság,
Ignatz buzgoságában,
Ki által vagyon az világ Hitnek igasságában.
AD VESPERAS
A' Vecsernyere

KEzdödik Jesus Szent nevén
Neveztetett társaság,
Abbol jelenséget vévén
Örvendezik à világ:
Feje éz Szent társaságnak
Ignatius tétetik
Illyen kedves Pástorának
Az nyája örvendezik;
A' mennyei szent seregek
Magok közt-is vigadnak
Es à JESUS Szent nevének
Dicsiretet mondanak.
Dicsirtessék Szent Háromság
Ignatius nevében
Mert örvend az egész világ
Töle kezdett szerzetben.
AZ COMPLETÁRA

EZ szölö-tö az világon,
Immár ki-is teriedet.
Gyümölcsözöt minden ágón
Es nagy gyökeret vetet.
Midön annak ültetöje
Jutalommal illetett,
Boldogságnak érdemlöje
Mennyekben helyheztetett.
Onnét kegyes szemeiddel
Fiaidra Szent Atyánk
Tekints, és kegyességeddel
Legyen gondod mi reánk.
Dicsirtessék Szent Háromság
Ignatius nevében,
Melly ugy fénlik mint nap világ
Örök élet könyvében.
AYÁNLÁS SZENT IGNATIUSHOZ

EZ szives könyörgésimmel
Hodulok Szent Ignátznak
Es buzgo dicsiretimmel
Örvendek Szent Atyának;
Halgasd meg kiáltásomat,
S-add, hogy azt meg-nyerhessem.
Istent, s-fele-barátomat
E földön szerethessem:
Hogy lelkem testül el válván
Istenemhez vitessék
Es è világból ki mulván
Boldogságban tétessék.
Dicsirtessék Szent háromság
Ignatius nevében
Ki által az egész világ
Jusson örök életben.

Nyomtatott kiadása:

Két Egö Lampas. Nagyszombat 1669, 2–21.

Kisofficium Loyolai Szent Ignác tiszteletére. Lásd XXXI. jvlii: Szent Ignatiusról c. Az Officium S. Ignatii Societatis Iesu fundatoris című latin kisofficium Venite fida pectora Ignatii clientes kezdetű, a jezsuiták rendalapítójának életét elbeszélő és hórákra osztott himnuszának fordítása. Chevalier a himnuszt részekre bontva  tartotta nyilván: 21301, 4087, 38069, 22408, 20559 és 41279, 41079, 11730, 9423, 7658. Szövege legkorábban XVII. századi jezsuita kéziratból ismeretes. A vers műfajáról: Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c. jz. Fordítója ismeretlen.

A himnuszokat kísérő, részben ismétlődő prózai szövegek (versiculus, responsorium, antiphona, könyörgés) a következők:

 

Sz. Loyola Ignatz Officivma.

A' Matutinumra Az-Az A' Veternyere.

 

JESUS neve szereteti gerieszsze mi szivünket. Amen.

V. Uram nyisd meg az ajakimat.

R. Es az én szám a' te dicsiretidet hirdeti.

V. Istenem figyelmezz segitségemre.

R. Uram siess segitségemre.

V. Dicsöség Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek.

R. Miképpen kezdetben vala, és most, és mindenkoron, és örökkön örökké. Amen.

 

INVITATORIUM.

Isten dicsiretre valo hivatal.

 

Hiv szolgai Szent Ignatznak…

 

AD LAVDES.

A' Dicsiretekre.

 

JEsus neve szereteti gerieszsze mi szivünket. Amen.

V. Istenem figyelmezz segitségemre.

R. Uram sies segitségemre.

V. Dicsőség…

 

DICSIRET.

 

Midön a világ szépségét…

 

Antiphona. Ma téged a' Pogányokon rendeltelek, és az országokon; hogy gyomlálly, és ronts, és veszess, és el hanny, és épits, és plántálly.

V. Meg találtam a' Jesse Fiát a' szivem szerint valo Férfiat.

R. Aki meg cselekszi minden akaratimat.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

Ur Isten, ki a' te Szent neved dicsöségének teriesztésére Szent Ignatz által, úy segitséggel à vitézkedö Anya-szent-egyházat meg-erösitetted; engedd, hogy az ö segitségével, és követésével viaskodván e' földön, ö véle koronáztatni érdemesek legyünk mennyekben. Ki élsz és uralkodol mind örökkön örökké. Amen.

 

AD PRIMAM.

Elsö Orara.

 

Jesus neve szereteti…

 

DICSIRET.

 

Ignatz vitézkedö rendnek…

Antiphona. Menny-ki földedböl, és rokonságod közzül, és az Atyád házábol, és jöi a' földre, mellyet néked mutatok.

V. Járj én elöttem, és légy tekélletes.

R. Es igen meg szaporitlak tégedet.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

Ur Isten, …

 

AD TERTIAM.

A' Harmad Orara.

 

Jesus neve szereteti…

 

DICSIRET.

 

Ignatz térül Szüz Mariához…

Antiphona. Miólta tiszteletes löttél az én szemeim elött és dicsöséges, én szerettelek téged; Te vagy az én szólgám à kit választottam.

V. Fel tisztelte ötet à munkakban.

R. Es bé tellyesitette az ö munkáit.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

Ur Isten, …

 

AD SEXTAM.

A' Hatod Orara.

 

JEsus neve szereteti…

DICSIRET.

 

Kis-dedekkel oskolában…

Antiphona. Az ötet meg csalók álnokságában mellette vólt és tiszteletessé tötte ötet.

V. Meg-örizte ötet az ellenségektöl.

R. Es az el-tévelyitöktöl meg-oltalmazta ötet.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

Vr Isten, …

 

AD NONAM.

A' Kilenczed Orara.

 

IEsvs neve szereteti…

 

DICSIRET.

 

IGNATIUS föld szinérül…

Antiphona. Eredgyetek gyors Angyalok à várakozo és el tapodtatott nemzetséghez, melynek födét el ragadozták az ö folyó vizei.

V. Dicsöittsétek az urat à tudományok által.

R. Tanitsátok az embereket az Isten igazira.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

Vr Isten, …

 

AD VESPERAS.

A' Vecsernyere.

IEsvs neve szereteti…

 

DICSIRET.

 

Kezdödik Jesus Szent nevén…

Antiphona. Fel-vészlek téged Zorobabel én szolgám és tészlek téged mint egy pecsétet, mert téged választottalak.

V. Mikor kicsin voltál a' te szemeid elöt.

R. Israel nemzetségének Fejedelméve löttél.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

Ur Isten, ki …

 

AZ COMPLETORA.

 

IEsus neve szereteti gerieszsze mi szivünket. Amen.

V. Terits meg minket, mi üdvösséges Istenünk.

R. Es forditsd-el rolunk haragodat.

V. Istenem fegyelmezz segitségemre.

R. Uram siess segitségemre.

V. Dicsőség…

 

DICSIRET

 

Ez szölö-tö az világon…

Antiphona. Ez az Attyafiaknak, és az Israel népének szeretöje: ez à ki sokat imádkozik a népért, és az egész szent várasért.

V. Az alázatosok imádságára nézet

R. Es meg nem útálta azok könyörgését.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

VR Isten, …Ayánlás Szent Ignatiushoz.

Ez szives könyörgésimmel …V. Imádkozzál érettünk Szent Ignatz Atyánk.

R. Hogy méltók lehessünk Kristus igiretire.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

Ur Isten, ki sz. Ignatz Confessort, a' te dicsöségednek buzgo teriesztöjét, Jesus szent társaságának kezdöjéve tötted, engedd irgalmassan, hogy az ö szó-szollásával, a' te mennyey boldogságodbul részesülni érdemesek legyünk. A mi Urunk Jesus Kristus által. Amen.

 

*

 

A kisofficium magyar fordításának mintájául szolgáló latin szöveg a XVII–XVIII. századi jezsuita imádságoskönyvek magyarországi kiadásaiban is megtalálható. Szövegét a Manuale Sodalitatis Beatae Virginis Visitantis első hazai ismert kiadásából (Tyrnaviae 1668, 368–375) közöljük:

 

Officium S. Ignatii Societatis Jesu, Fundatoris.

Ad Matutinum.

 

Amor Nominis IESV accendat praecordia nostra, Amen.

V. Domine, labia mea aperies

R. Et os meum annunciabit laudem tuam.

V. Deus in adjutorium, etc.

 

Invitatorium, et Hymnus.

 

Venite fida pectora Ignatij clientes,

    Sancti Parentis pignora, piae venite mentes.

Summo sacratum Numini Ignatium colamus,

    Sacroque IESU Nomini sacerrimum canamus,

Ignatio victoriam dic terra Patriarchae,

    Et gratulare gloriam olympico Toparchae,

Laudetur una Trinitas in laudibus suorum,

    Ignatio sit Sanctitas: Fax multiplex honorum.

 

AD LAVDES.

 

Amor Nominis Jesu, etc. …Vers. Deus in adjutorium, etc. …

 

Hymnus.

 

Cum mundus in caligine reatuum jaceret,

    Et haeresum fuligine suffulsus indoleret.

Rerum supremus arbiter misertus ingementis,

    Novit Viri cor, gnaviter incommodo medentis.

Fuit vir hic Ignatius, missus medela morbis,

    Virtute cujus laetius, latè vireret orbis.

 

Antiph. Constitui te hodie super gentes, et regna, ut evellas, et destruas, et disperdas, et dissipes, et aedifices, et plantes. Jerem. 1. v. 10.

V. Inveni filium Jesse, virum secundum cor meum.

R. Qui faciet voluntates meas. Actor. 13. v. 22.

Oremus. Deus, qui ad majorem Nominis, tui gloriam propagandam, novo per beatum Ignatium subsidio, militantem Ecclesiam roborásti, concede, ut ejus auxilio, et imitatione certantes in terris, coronari cum ipso mereamur in coelis. Qui vivis, etc.

 

AD PRIMAM.

 

Amor nominis IESV, etc. …

V. Deus in adjutorium meum etc. …

 

Hymnus.

 

Ignatius Mavortiae se consecrat coronae,

    Spem fregit hujus gratiae Bellona Pampellonae,

Curatus aeger cogitat vias inire vitae,

    Quas isse Divos lectitat, renuncians avitae,

Lares Paternos deserit, plenusque charitatis,

    Ubique semen inserit salubre sanctitatis.

 

Ant. Egredere de domo tua, et de cognatione tua, et de domo Patris tui, et veni in terram, quam monstravero tibi. Gen. 12.

V. Ambula coram me, et esto perfectus.

R. Et multiplicabo te vehementer nimis.

Oremus. Deus, qui ad majorem Nominis, etc. …

 

AD TERTIAM.

 

Amor Nominis IESV, etc.

V. Deus in adjutorium, etc. …

 

Hymnus.

 

Ad Matris aram Virginis, Pernox precando durat,

    Omnique labe criminis cor expiando curat;

Carnem domat jejuniis, austeritatibusque,

    Infensus, et cupidiis et lautiis quibusque.

Idem frequenter extimos expertus est labores,

    Idem frequenter intimos expertus est favores.

 

Antiph. Ex quo honorabilis factus es in oculis meis, et gloriosus ego dilexi te, dicit Dominus. Tu servus meus, quem elegi. Isaiae. 43.

V. Honestavit illum in laboribus.

R. Et complevit labores illius. Sap. 10.

Oremus. Deus, qui ad majorem, etc. …

 

AD SEXTAM.

 

Amor nominis IESV, etc.

V. Deus in adjutorium etc. …

 

Hymnus.

 

Tricennis imae factus est Tyro latinitatis:

    Hűc insolens adactus est ardore charitatis.

Ut auctus inde nobili Sodalium sequelâ.

    Rebus vacaret fertili Mortalium medelâ,

Calumnias et verbera, sannasque carceresque

    Tulit, tulisset vulnera libentius, necesque.

 

Antiph. In fraude circumvenientium illum adfuit illi, et honestum fecit illum. Cap. 10.

V. Custocivit illum ab inimicis.

R. Et à seductoribus tutavit illum. Ibidem.

Oremus. Deus, qui ad majorem Nominis, etc. …

 

AD NONAM.

 

Amor nominis IESV etc.

V. Deus in adjutorium, etc. …

Hymnus.

 

Sublimis inter aera Ignatius tenetur,

    Quando refulgens sidera precando dona tuetur.

Apostolos in Indicum ablegat hinc vepretum.

    Cum caeteris exoticum hic excolit rosetum.

Aufert suorum cordibus Sodalium pavorem,

    Cum Christus ipsis omnibus, spoponderit favorem.

 

Antiph. Ite Angeli veloces ad gentem exspectantem, et conculcatam, cuius diripuerunt flumina terram. Isaiae. 18.

V. In doctrinis glorificate Dominum. Isaiae 24.

R. Et docete homines legitima DEI. 4. Reg.

Oremus. Deus, qui ad majorem Nominis etc. …

 

AD VESPERAS.

 

Amor nominis, etc.

V. Deus in adjutorium meum, etc.

 

Hymnus.

 

Mox ordo Iesu nomine vocatus, inchoatur,

    Fausto deinceps omine firmatus approbatur:

Sacro iubetur coetui Ignatius praeesse,

    Pastoris huius nutui grex festiit subesse.

Curam suorum sedulam fructu ferace gessit,

    Caelique iuxta Regulam res cuncta vitae cessit.

 

Antiph. Assumam te Zorobabel serve meus, et ponam te quasi signaculum, quia te elegi. Agg. 2.

 

V. Cum parvus esses in oculis tuis.

R. Caput in tribubus Israel factus es.

Oremus. Deus, qui ad majorem, etc. …

 

AD COMPLETORIVM.

 

Amor nominis IESV, etc.

V. Converte nos Deus salutaris noster.

R. Et averte iram tuam à nobis.

V. Deus in adjutorium, etc. …

 

Hymnus.

 

Iam vitis isthaec serpserat, Ignatio satore,

    Orbemque ferme sepserat, caelestium favore.

Cùm strenui mens militis, post haec relicta castra,

    Indepta nomen caelitis Poli subivit astra.

O Patriarcha lumine dignare nos paterno,

    Opemque natis limine transmitte de superno.

 

Antiph. Hic est fratrum amator, et populi Israel, qui multum orat pro populo, et universa sancta civitate. Mach. 2. c. 13.

V. Respexit in orationem humilium.

R. Et non sprevit precem eorum. Ps. 101.

Oremus. Deus, qui ad majorem, etc. …

 

Commendatio ad S. Ignatium.

 

Haec vota supplex offero Ignatio parenti,

    Et hunc honorem defero majora promerenti.

Exopto per te maximi nunc ponderis favorem.

    Tum Numinis, tum proximi terris in his amorem.

Vt mens soluta corpore feratur ad superna,

    Et pace pleno pectore fruatur aeviterna.

 

Oremus. Deus, qui glorificantes te glorificas, et in Sanctorum tuorum honoribus honoraris; concede propitius, ut qui sancti tui Ignatii gloriosa merita colimus, ejus pia patrocinia sentiamus. Per Dominum.

 

*

 

A versszakok a latinban nyolc illetve hat, 8/7 osztású tizenöt szótagos sorból állanak; két-két sorban a nyolcas és hetes ütemek egymással rímelnek. Ezt a formát az ismeretlen magyar fordító hűségesen követte azzal a különbséggel, hogy a nyomtatásban a verseket tizenhat illetve tizenkét sorba rendezte, ahol négy soronkénti keresztrímmel a nyolcas és hetes sorok váltakoznak. Dallama ismeretlen.  
Hátra Kezdőlap Előre