XXIV. avg. Szent Bertalanról*

Nótája, Immaron bé-tölt, à mit jövendölt

SZent Apostolnak ünnepe napját, illik hogy tisztellyük;
Hitünk istápját méltán énekellyük.
Szent Bertalanban szép példát lelünk, kiböl tanúlhassunk;
Iésusért türnünk hogy minkis tudhassunk.
Mert Szent Bertalant merön meg-nyùzák, alsó Indiában;
Még-is nem hozák, hitlenség torkában.
Az mi börünket minkis nyúzhattyuk, Iesus szerelméért;
Há távoztattyuk szivünktöl gonosz vért.
Adgy Szent Bertalan, téged követvén, börünket ne szánnyuk:
Jesusért türvén testben, meg-nem bánnyuk.
Dicsöség légyen Szent Háromságnak, Mindenkoron: Amen.
Szent Bertalannak ez dicsíret légyen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 522. – Cím: XXIV. AVG. Sz. BERTALANRÓL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 10. [ = Immáron bé-tölt].

A XVIII. századi gyűjtemények közül szövege megtalálható még a következőkben: Zirci-ék. (1751–66, 32b), Vöcsey János-ék. (1752, 196).

Ének Szent Bertalan apostolról. Forrása, szerzője ismeretlen. Vö. a Szent Bertalan apostolrol c. ének jegyzetével.

Versforma: 5–5–6–5–6 (a–b–c–b–c); közlésünkben két sorban.

Dallama a nótajelzés alapján az O gloriosa, o speciosa, stella luminosa kezdetű kanció egy változata (lásd: RMDT I., 130. sz. dallamára vonatkozó jegyzetet).

5 merön meg-nyùzák – vö. Szent Bertalan apostolrol c. 18. sor jz.

7 minkis nyúzhattyuk – utalás önként vállalt szenvedésre, önmegtagadásra.
Hátra Kezdőlap Előre