Bűnlajstrom

(Nagyszombati-kódex, 1512-1513)

A szivnek bűnei ezök

Gonosz gondolat, visszavivő gyönyörködés, gonosz kévánság, visszavaló akarat*, hitetlenség, ájtatlanság, hiányosság, szegényeknek megutálása, nemzetöknek* szertelen való kévánsága, éktelen való kévánság, éktelen való vigasság, békétlenség, jóságnak megutálása, állhatatlanság, képmutatás, jóságos* mívelködötnek szégyönlése, egyebeknek idvösséges tanácsa nem fogadása, méltóságnak kévánása, hiú dicsőség.

A nyelvnek bűnei

Káromlás, zúgódás, magamentés, hamis hit, hazugság, rágalmasság, hízelködés, átkozás, szemben fenyögetés, vetélködés, jószágoknak megmentése*, gonosz tanács, háborúság szerzés, szóviselés*, hírszólás, magahányás, titok megjelentés, szertelen való porítás, szertelen való ígéret, hiú beszéd, oktalan való vesztegség, szitkozódás, más embernek jó híre-neve elvesztés, hamis beszéd, sok beszéd, rút beszéd, hamis tanúság, jót ígéret nem állás, ördöggel maratás, csalárd beszéd, ember nevetése*, ember szólása, csúf beszéd, parázna beszéd, hitire fogadott beszéd nem állás, elfelödött bűnök, Istenről nem gondolni, Istent nem félni, avagy nem szeretni, Istennek jó tétéről hálát nem adni, az dolgot, kit valaki teszen, Istennek nem tulajdonítani, bűnről nem bánkódni, malasztvételre magát nem szerzeni, malaszttal nem élni, és azt nem tartani, isteni ihlésre magát nem téríteni, isteni akarathoz nem egyesíteni ő akaratját, az imádságra nem igyeközni, az imádságot kire tartozik, elhagyni, az imádságot, kire tartozik fogadásból, avagy tisztibul, avagy parancsolatból, elhagyni, egyszer esztendőben meg nem gyónni, és Urat nem venni*, önmaga meg nem esmerés és meg nem feddés avagy feggyés, ő szívének esméretivel nem gondolás, egyházakat és prédikátorokat eltávoztatás, kísértetöknek ellene nem állás, hagyott penitenciát* meg nem tartás, azokat, kiket hamar meg kellene tenni, elhalasztás, barátoknak javán nem örülés és nyavalyáján nem bánkódás, avagy nem bánkódni, hosszú beszéd meg nem bocsátás, hitet barátodnak nem tartás, vétközőket meg nem feggyés, port* avagy feddést nem lassítás, tudatlanokat meg nem tanítás, szomorúkat meg nem vigasztalni, intésöket avagy intéseknek nem engedni.

Halálos bűn

Kevélység, fösvénység, beléndősség*, haragosság, torkosság, irégység, jóra való restség.

Égbe kiáltó bűnök

Ártatlanoknak vére ontás, szolgált szolgának nem fizetés, özvegyöknek és árváknak megnyomorítása, természet ellen való bín.
Hátra Kezdőlap Előre