Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
24133 documents

Tanulmányok és köszöntők Prof. Dr. Sikos T. Tamás 70. születésnapja tiszteletére : A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának jubileumi tanulmánykötete / szerkesztő Veresné Somosi Mariann, Lipták Katalin, Varga Krisztina

Gazdaságföldrajz, Regionális gazdaság, Kereskedelem, Felsőfokú oktatás
gazdaságföldrajz, regionális kutatás, kereskedelem, felsőoktatás, Sikos T. Tamás (1953-), egyetemi tanár, Magyarország, 20. század, 21. század

"Professzor Úr a marketingföldrajz hazai megalapítója, a kiskereskedelem térbeli kérdéseinek elemzője, a regionális kutatások módszertana, a falu és város problematika országosan elismert kutatója, kiemelkedő alakja. Elkötelezett kutató és oktató, aki közel 40 éves kutatói és oktatói pályafutása során számos kimagasló tudású fiatalt nevelt és mentorált..."

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24939  2023-09-15

Fürkészholyvák : Aleocharinae (Aleocharini) / Ádám László

Állattan
holyva, holyvaszerű, mindenevő bogár, rovartan, állatrendszertan

"Testük többé-kevésbé megnyúlt, megközelítőleg orsó vagy toboz formájú; hátuk mérsékelten vagy gyengén domború, olykor a szárnyfedők korongja kissé lapított. Fejük előre, illetve kissé rézsútosan lefelé áll. Néha (pl. Pseudocalea, Amarochara) a fej hátul többé-kevésbé befűződött; a tarkó fejletlen, általában nem különül el határozottan."

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24938  2023-09-15

Állatorvosi belgyógyászat / Hutÿra Ferenc, Marek József

Állatorvostan
állatorvostan, belgyógyászat

"A sertésorbáncz a fiatal sertéseknek járványosan jelentkező heveny fertőző septikaemiás betegsége, melyet a vérben található igen finom pálczikaalakú baktérium, a Bacillus erysipelatis suum, okoz. ... A sertésorbáncz az európai kontinensen mindenfelé előfordul és nyarankint a fertőzött állományokban, bár változó hevességgel, sok helyütt járványosan uralkodik."

URL: http://mek.oszk.hu/24800/24867  2023-09-15

Dalol a csend / Drippey Béla

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, vallásos irodalom, 21. század

"Mintha nem változna semmi
A csönd dalol és énekel
Vagy csak a lelkem hívogat
Mert így érhetlek el"

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24937  2023-09-14

Versek, fjordítások / Kovács Árpád ; szerkesztő Zsoldos Árpád, Zsoldos Adrienn

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Megfognám magam óvó karokkal,
ringató szókkal, ha lenne nyelvem,
s karomban élne ringatni szándék,
védő palástként elémbe állnék,"

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24936  2023-09-14

A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. IV., A társaslélek alsó határa és a jogi nevelés / Karácsony Sándor

Szociálpszichológia, Pedagógia általában, Jogtudomány általában, Pedagógiai lélektan
néplélektan, neveléselmélet, demokrácia, Magyarország

"A demokrácia ott kezdődik és abban áll, hogy az egyik ember autonómiáját csak abban az esetben vagyunk hajlandók kétségtelenül biztosítottnak elismerni, ha az az egyik ember előbb a másik ember autonómiáját magához képest kétségtelenül biztosította. Az én autonómiám záloga hozzád képest a te énáltalam biztosított autonómiád hozzám képest."

URL: http://mek.oszk.hu/24800/24866  2023-09-14

A neveléstudomány társas-lélektani alapjai III., A társadalmi nevelés és társaslélek akarati működése / Karácsony Sándor

Szociálpszichológia, Pedagógia általában, Gyermekek, ifjúság, Erkölcs, etika
társadalmi tudat, magyarságtudat, ifjúság, erkölcs, néplélektan, neveléselmélet, művelődéstörténet, Magyarország

"Összegezzük röviden, amit a nevelésről eddig tudunk. Mint minden nevelés, a társadalmi nevelés is társas viszonyulás. Az egyik ember a nevelő, a másik ember a növendék. Ezek hatnak egymásra kölcsönösen s egymásra vonatkozásuk eredménye a növekedés."

URL: http://mek.oszk.hu/24800/24865  2023-09-14

A neveléstudomány társas-lélektani alapjai II., A társaslélek felső határa és a transzcendesre nevelés / Karácsony Sándor

Pedagógiai lélektan, Pedagógiai módszerek, Szociálpszichológia, Vallás általában
nevelés, világnézet, vallásos nevelés, neveléselmélet, néplélektan, Magyarország

"Magyarnak lenni tehát társas-psichologikum, társas-logikum és ennek a társas-viszonyulásnak bizonyos fajtájú filozófiája, vagyis filozófikum is. Mint pschichologikum, a társaslelki életérzés, érzelem, értelem, akarat és hit kategóriáinak sajátos alakulása, azaz megkülönböztethetően jellegzetes formája jognak, művészetnek, tudománynak, társadalomnak és vallásnak."

URL: http://mek.oszk.hu/24800/24864  2023-09-14

A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja / Karácsony Sándor

Szociálpszichológia, Oktatáspolitika, oktatásügy
néplélektan, oktatási reform, oktatásügy, neveléselmélet

"A magyar észjárás társas-logikai törvényszerűsége minden vonatkozásban egyértelműleg érvényes. A magyar észjárás szerint a jogi »voks«, a társadalmi »tett«, a zenei jelkép, a pentatonikus skála hangja, a nyelvi jel, a szó szemléletesen-képi ereje egyformán objektív tartalmú és primitív formájú társas-logikai logismák, tehát csak fokbeli eltérés van közöttük, lényegben azonosak mind."

URL: http://mek.oszk.hu/24800/24869  2023-09-13

Klinikai diagnosztika / Marek József

Állatorvostan
állatorvostan, orvosi diagnosztika

"A betegségek helyes fölismerésének föltétele a minden szervre kiterjedő részletes és tervszerű vizsgálat. Nem lehet tagadni, hogy olykor és különösen bizonyos kóralakok esetén részletes vizsgálat nélkül is, vagy már az első tekintetre sikerül a bajt fölismerni, általában azonban ennek ellenkezőjét jó szabályul tekintenünk."

URL: http://mek.oszk.hu/24800/24868  2023-09-13

Az élet álom [Hangoskönyv] : Krúdy Gyula válogatott novellái / Krúdy Gyula

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv, 20. század

"Látta az asszony arcát megmérgesedni, mintha legkedvesebb kakasát lelte volna döglötten a tyúkketrecben, aztán látta gyermeklányosan elpityeredni az eltört bábu felett, majd hörögve felzokogni és kezét összecsapdosni, mintha valamely lidércnyomásos álomból akarna kimenekedni, amely álom ébredése után sem akarja elhagyni..."

URL: http://mek.oszk.hu/24900/24935  2023-09-13

A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. I., A nyelvi nevelés és a társaslélek értelmi működése / Karácsony Sándor

Pedagógiai lélektan, Pedagógiai módszerek, Szociálpszichológia, Nyelvtan, helyesírás
nevelés, magyar nyelv, magyar irodalom, néplélektan, neveléselmélet

"Megtudtuk, hogy a nyelv az emberi lélek képessége. Csak az ember tud beszélni a többi lények közül. De ugyanekkor megtudtuk, hogy a beszéd képessége mégsem független attól, ami az emberben állati rész, az emberi testtől. A nyelv, ez a lelki képesség testi beágyazottságú. Az ember a leikéből beszél, de mégis a testével."

URL: http://mek.oszk.hu/24800/24863  2023-09-13

Belső-Ázsia küszöbén : 1890-1891 / Sven Hedin ; fordító Halász Gyula

Külföldi országok, városok, Helytörténet, helyismeret, Ázsiai országok történelme, Természeti földrajz, Más országok néprajza
utazás, helyismeret, történelem, Perzsia, Kína, 19. század

"Kevés városa van Belső-Ázsiának, amelyet oly titokzatos varázs övezett valamikor és amely annyira megragadta a nyugati népek figyelmét és érdeklődését, mint Szamarkand. Épp ezért rendkívül meglepte Európát, amikor 1868-ban elterjedt a hír, hogy ez az ősi város, egykori hatalmas birodalmak fővárosa ... egyszerű orosz vidéki várossá zsugorodott."

URL: http://mek.oszk.hu/24800/24862  2023-09-12                tovább...

 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
mek[}kukac{]oszk[}pont{]hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2023.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic