Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16606 documents

Bévezetés a' világ', föld' és státusok' esmeretére / Brassai Sámuel

Kozmológia, Természeti földrajz, Állattan, Növénytan, Gazdaságföldrajz, Néprajz általában
csillagászat, földrajz, biológia, növénytan, állattan, néprajz, társadalomföldrajz, 19. sz.

"Az égi testek közűl némelyek világlók mások homályosok. A' nap világló és súgárzó égi test, mely a' maga saját melegével és világával nagy számu körűlette nehézlő homályos testeket melegit és világosit. Ezeket a' nap körűl nehézlő homályos testeket nevezik plánétáknak, asteróídáknak, és cométáknak."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17029   2017-06-21

Bankismeret / Brassai Sámuel

Pénzügy, bankügy, Tudománytörténet
pénzintézet, bank, pénzügy, bankügy, Európa, Egyesült Államok, 19. sz.

"Olly pénztár, mellybe birtokosa tetszése vagy szüksége szerint nem nyulhatna, a' fukar elásott kincsesládája volna. A' tárbankárok' kötelessége tehát a' pénzőrzésnél küljebb terjed, és ők a betett summák' birtokosainak kézül szolgálnak mind bevevésre mind kiadásra. Ennek megértetésére szolgáljanak ismét az angolok példaul..."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17028   2017-06-21

Az Európai Unióban való tagságunk alkotmányossági összefüggései az esetjog tükrében / Balogh-Békesi Nóra

Államjog, Jogtudomány általában, Európai Unió
alkotmány, alkotmányjog, alkotmánybíróság, összehasonlító jog, jogalkotás, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió

"Az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően - az Alkotmány fönti szabályához kapcsolódó - 'értelmezési korszakot' két részre lehet bontani. Az első korszak lényegében a megalapozásé, s az az 1997-ben meghozott hatáskör-értelmezési döntésig tart, a második pedig 1997-től az Európa-klauzula hatálybalépéséig."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16991   2017-06-21

Jogi tanulmányok tehetségek tollából ; Érvelések az Európai Parlament kapcsán / szerkesztő Pogácsás Anett, Szilágyi Pál, Láncos Petra, Ádány Tamás

Jogtudomány általában, Nemzetközi jog, Európai Unió, Kormányzat, parlament
jogtudomány, demokrácia, politikai intézményrendszer, Európai Unió. Parlament, Európai Unió, Magyarország

"Az EP működését összetetten kell vizsgálni. Ennek során nagy jelentőséget kap a bizottságokban elvégzett munka. Az Európai Unió szerveinek fejlődése jogtörténeti szempontból rövid idő alatt nagy fejlődést ért el, amely fejlődés továbbra is zajlik. Az integráció előrehaladtával az együttműködésbe bevont területek fokozatosan szupranacionalizálódtak."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16990   2017-06-21

A Patyomkinnál fogok jelentkezni : Humoreszkek, 1946-1961 / Darvas Szilárd ; illusztrátor Réber László; közreadó Darvas László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Én a Patyomkinnál fogok jelentkezni, mert ha ezt a lehetőséget kihagyom, végem van, megsemmisültem, észrevesznek, lebuktam. Nem így lesz ez, kérem, legközelebb. Napi két óra rendszeres tanulás, mert legyünk őszinték, elvtársak, ha akarjuk, jut rá idő, csak persze elslampoljuk a dolgot, és akkor nem marad más, mint a Patyomkin."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17046   2017-06-21

Válasz Brassai Ismerettyűjére : ["Nincs többé ismerettyű"] / Szemere Miklós

Irodalomelmélet, Kritika, Világirodalom története
irodalomelmélet, irodalomkritika, európai irodalom története, Brassai Sámuel (1800?-1897)

"Ön ez elvet, hogy a mű s irója egy, átalánosságban vallja, tehát minden iróra kiterjeszti, de azért egy iróra se akarja alkalmazni. Agyonütötte ön elvét saját kezével. Ez aztán az igazi «látom, nem látom!» Ön, sokoldalu ismereteit tekintve, az igaz hogy valóságos könyvtár, de olykor felfordult könyvtár."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17027   2017-06-21

Brassai Sámuel emlékezete / Concha Győző

Magyar irodalom története, Filozófusok, Tudománytörténet, Tudománytörténet, Tudománytörténet
tudós, filozófus, nyelvész, biológus, író, egyetemi tanár, akadémikus, emlékbeszéd, Brassai Sámuel (1800?-1897), Erdély, 19. sz.

"Brassai ember a szó legteljesebb értelmében. Igaz, jó, nagy ember tehetségeinek sokoldalúsága, érzületének, akaratának jóra edzett aczélossága, lankadatlan, sokoldalú gondossága által, a melylyel mindent az állatnak született ember humanisálása, művelődése szempontjából tekint."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17026   2017-06-21

Logika lélektani alapon fejtegetve / Brassai Sámuel

Ismeretelmélet, tudománytan, Matematikai logika
ismeretelmélet, matematikai filozófia, matematikai logika, gondolkodás, matematika

"Ámde logikánknak a tapasztalati lélektan csak indúló- és kalauzpontokat - minők a hajósoknak az úgy nevezett szárazi jegyek - szolgáltat, nem zsinórmértéket; azt magában leli tudományunk s azért sokszor nem azt mondja, mikép 'van'; hanem mikép 'kell' vagy legalább 'kellene' lenni."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17025   2017-06-20

Laelius : Hogy kell, és hogy nem kell magyarázni az iskolában a latin autorokat? / Brassai Sámuel

Szövegtan, Műelemzés, Műfordítás, Nyelvoktatás, Alaktan, mondattan
ókori latin irodalom, szövegmagyarázat, szövegkritika, klasszika-filológia, nyelvoktatás, latin nyelv, Laelius, Caius Lucius (Kr. e. 2. sz.), 19. sz.

"A mondat értelme fel nem foghatásának négy főokát, illetőleg akadályát látom. Első az, hogy a szavak nagy, mondhatni legnagyobb, részének többféle jelentései vannak. Ha csak egy ily szó van is az illető mondatban, már baj, mely geometriai arányban növekedik az oly szavak szaporodtával a kérdéses mondatban."

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17024   2017-06-20

'De lege ferenda' : Válogatott tanulmányok joghallgatók tollából / szerkesztő Pogácsás Anett, Szilágyi Pál, Láncos Petra Lea, Kovács Krisztián

Jogtudomány általában
jogtudomány, jogpolitika, jogalkalmazás, jogtörténet, Magyarország, Európai Unió

"A jog egyik legnehezebb feladata az élet változatosságát egységes normák közé szorítani, mely normák a jogágak különbözősége miatt maguk is összeütközésbe kerülhetnek. A kör azonban bezárul: az igazságszolgáltatás feladata a megalkotott normák mindennapi helyzetekre történő adaptálása."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16989   2017-06-20

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Katona József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Sajnállak. - Ó
Herceg! Szerelmem által egy lehet
csak boldog és szerencsés - az pedig
Bánk."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16988   2017-06-20

Calculus orgyae civilis, ejusque partium aliquotarum : Facilior redditus ... / Horváth János

Geodézia, térképezés, Alkalmazott matematika
mértékrendszer, hosszmérés, területmérés, térfogatmérés, Magyarország, 18. sz.

"Orgya civilis est mensura sex pedibus civilibus constans: quapropter etiam hexapeda nuncupatur. Quilibet pes constat 12 digitis, seu pollicibus: pariter quilibet digitus in 12 lineas; linea in 12 puncta prima; punctum primum in 12 puncta 2da (& sic porro) dividitur."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16987   2017-06-20

Paraleipomena kai diorthoumena : A mit nem mondtak s a mit roszul mondtak a commentatorok Virg. Aeneise II. könyvére / Brassai Sámuel

Irodalomtudomány általában, Műelemzés, Műfordítás, Szövegtan
ókori latin irodalom, szövegmagyarázat, szövegkritika, tudományos tévedés, klasszika-filológia, Vergilius Maro, Publius (Kr. e. 70-Kr. e. 19). Aeneis, 19. sz.

"24. v. «huc tartozik provecti-hez.» Th. - Kissé igen németes: jobb lesz vala: «huc, provecti-hez tartozik.» Egyébiránt nem vagyok bizonyos felőle, vajon huc és in deserto litore nem mind a kettő a condunt határzói-e? Magyarul: «Eltávozván, ide rejtőztek (buvtak) el a puszta parton.»"

URL: http://mek.oszk.hu/17000/17023   2017-06-20                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic