Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
20158 documents

A revízió és Franciaország / Dvorcsák Győző

Politikatörténet, Magyar külpolitika
revizionizmus, határkérdés, trianoni békeszerződés, külpolitika, Magyarország, Franciaország, 1930-as évek

"Ez azonban nem jelenti azt, hogy a revízió ügye reménytelen Franciaországban. Mundus vult decipi ergo decipiatur. Nem érhetünk célt a mi érvelésünkkel, kell, hogy az ő észjárásuk érvelését használjuk s sokkal könnyebben jutunk célhoz, mintsem gondolnók. ... Beszélni mindenkivel lehet. Ott koturnuszokon senki sem jár."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20711  2020-05-28

Csonka-Magyarország nemzetközi fizetési mérlege és a jóvátétel problémája / Fellner Frigyes

Makroökonómia, Gazdaságtörténet
trianoni békeszerződés, fizetési mérleg, háborús kár, kártérítés, gazdasági veszteség, háborús felelősség, államháztartás, nemzetgazdaság, becslés, gazdaságstatisztika, országos statisztika, Magyarország, 1922

"A magyar államnak ez idő szerint sem belső, sem külső hitele nincs. A hitelképesség visszaszerzésének első előfeltétele, hogy a békeszerződésben lefektetett jóvátételi kötelezettség alól az állam teljesen és végleg mentesíttessék. Mihelyt ez biztosítva lesz, a bizalmatlanság a korona iránt mind a bel-, mind a külföldön megszünik..."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20710  2020-05-28

Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme / Fellner Frigyes

Makroökonómia, Gazdaságtörténet
nemzeti jövedelem, államháztartás, nemzetgazdaság, becslés, gazdaságstatisztika, országos statisztika, Magyarország, 1930

"Csonka-Magyarországon a 8.525,725 lélekszámból álló polgári lakosságra fejenként 514.13 pengő tiszta jövedelem esik, még pedig a lakáson felül, mert a bérlakások hozadékát - mint amely nem tartozik az évenként újonnan előállított javakhoz - nem számítottuk a nemzeti jövedelem alkotó elemei közé."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20709  2020-05-28

Csonka-Magyarország nemzeti vagyona / Fellner Frigyes

Makroökonómia, Gazdaságtörténet
nemzeti vagyon, államháztartás, nemzetgazdaság, becslés, gazdaságstatisztika, országos statisztika, Magyarország, 1929

"Csonka-Magyarország összes nemzeti vagyona eszerint 34,714.537,919 pengő. Levonva ebből a külfölddel szemben fennálló tartozásokat, a tiszta nemzeti vagyon 32,080.548,378 pengő értéket képvisel. A nemzeti vagyon dologi tagozódása érdekesen világítja meg Csonka-Magyarország egész gazdasági struktúráját."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20708  2020-05-28

A magyar revizió politikai, történelmi és gazdasági megvilágitásban / Fényes Samu

Politikatörténet, Magyar külpolitika, Kisebbségek, Magyar történelem általában
revizionizmus, trianoni békeszerződés, külpolitika, nagybirtok, hűbéri rendszer, oligarchia, nemzetiségi kérdés, Magyarország, Európa, 1930-as évek

"A revizió kérdése eldöntve nincs a magyar igények gyökeres elutasitásával, csupán akkor lesz kivánatszerü és a világbéke érdekében eligazitva e kérdés, ha Magyarország felhagy geopolitikai helyzetének és népe vérének az árubabocsátásával és a béke erős oszlopává lesz a kisantant államainak a szövetségében."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20707  2020-05-28

Szűzanyám, Tied akarok lenni : Máriával Jézushoz / Nehéz Márta Mirjam

Keresztény vallások, Keresztény vallási szövegek
imakönyv, keresztény vallás, karmeliták

"Miért akarnék Mária a Tiéd lenni és miért Veled menjek Jézushoz? A válasz Jézus életében rejlik. Jézus működése nyilvános volt és mégis sok titkot rejt. A Biblia olvasása mindig újabbakat világít meg nekünk a világ végezetéig. Itt most kilenc titokra derüljön fény."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20706  2020-05-28

Áthatások : Ekphrasztikus versek / Albert-Lőrincz Márton ; szerkesztő Bölöni Domokos

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Írni szeretnék egy szonettet,
de nem találom hozzá a szünetet, a csöndet.
Verstelen versem sóhajt s megremeg,
merthogy fesztelen született."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20705  2020-05-28

A revíziós gondolat a világpolitikában / Halmai Elemér

Nemzetközi politika, szervezetek, Politikatörténet, Magyar külpolitika
békeszerződés, trianoni békeszerződés, revizionizmus, külpolitika, diplomácia, vita, Magyarország, Európa, 1920-as évek

"...Szerintem a Nemzetek Szövetségének a reviziós gondolat felkarolása, irányitása és a béke érdekében a realizálás felé juttatása lenne annál is inkább legfőbb feladata, mert a Nemzetek Szövetsége a béke megóvása, nem pedig a békeszerződések minden áron való fenntartása érdekében alakult..."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20703  2020-05-28

A kavicsbányászat jogi szabályozási rendszere / Izsó István

Bányajog, Építőanyagok bányászata
kavicsbányászat, bányászat, iparjog, bányaművelés

"A bányatörvény az ásványi nyersanyagok, illetve az ásványvagyon vonatkozásában tételes, a jogszabályi előírások értelmezéséhez elengedhetetlenül szükséges definíció-rendszert határoz meg és alkalmaz. A törvény minden előírását e fogalmak ismeretében és keretei között kell alkalmazni."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20699  2020-05-28

Méltóságos, és nagyságos groffné, hallerköi Haller Kata aszszony, néhai méltóságos gróff keresztszegi Csáki Sigmond ur ... özvegye életinek, és némelly tökélletes jóságinak rövid sommája ...

Klasszikus magyar irodalom, Keresztény vallások
nekrológ, gyászbeszéd, magyar irodalom, Csáky Zsigmondné (1696-1752), Kolozsvár, Erdély, 18. sz.

"Mert ugyan-is elöször Szent, és tökélletes vólt a' fö Isteni jóságban, úgy mint az Isteni, és felebaráti szeretetben. Kivált minek-utánna testét, 's-lelkét az örökös fogadással az Istennek fel-szentelte, minden gondgya az vólt, miképpen jobban jobban tetzhetnék az Istennek."

URL: http://mek.oszk.hu/20600/20666  2020-05-28

Szeptemberi szél : Regény / Vándor Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Igen gondolta, azért vannak szép percek is. Mint most. Ez a kastély, a terrasz, ez az éjszaka és körülötte egy miniszter, egy egyetemi tanár, híres író, színigazgató, ünnepelt nagy színésznő... És Herényi László! Herényi! Együtt vele egy terraszon..."

URL: http://mek.oszk.hu/20400/20498  2020-05-28

Mea maxima culpa / Vándor Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"- Hibát követett el a te országod akkori uralkodó rétege és hibát az enyém. A te országod megmámorosodott a váratlan »győzelemtől«, az enyém nem tudott a mult világ szemléletétől szabadulni. És te meg én, két kicsi pontja két nagy közösségnek, ezt szenvedtük. A te »bűnöd« Elena - beszéljünk nyugodtan róla - ezért nem a te bűnöd."

URL: http://mek.oszk.hu/20400/20497  2020-05-28

A trianoni béke megalkotása 1915-1920 : Diplomáciai történelmi tanulmány / Horváth Jenő

Politikatörténet, Magyar külpolitika, Hadtörténet
trianoni békeszerződés, diplomácia, befolyásolás, diplomáciatörténet, külpolitika, Magyarország, 1915-1920

"Meg kell tehát állapitanunk azt, hogy a páduai szerződés a háborut katonailag nem fejezte be, mert a tisztán katonai jellegű fegyverszüneti egyezményt politikai célok érdekében hatálytalanitani törekedtek és mert az egyezményt követő megszállások sem harcászati, hanem az annexiókat biztositó katonai előnyomulássá alakultak."

URL: http://mek.oszk.hu/20700/20702  2020-05-27                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

EoD
eBooks on Demand

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2020.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic