Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17680 documents

Tücsök, Zöld Manó és a többiek / Szente B. Levente

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, meseregény, állatmese, 21. sz.

"Ki tudja, mi leselkedik arra, aki Kerek Mező határain túlra merészkedik! Maguk a Vadméhek, a Darazsak és a Dongók sem igen szálltak ki jószántukból az ismeretlenbe. Azóta legalábbis, mióta úgy hét virágfordulós nappal ezelőtt szegény Zöngő Dongót a mező szélén elragadta a förtelmesen rút, Imádkozó Sáska."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18071   2018-04-20

Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazásának állattani eredményei = Zoologische Ergebnisse der dritten asiatischen Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy / Zichy Jenő ; szerkesztő Horváth Géza

Állattan
állat, állattan, fauna, faj, utazás, Oroszország, Szibéria, Mongólia, Kína, Ázsia, 19. sz.

"A palearktikus régiónak azon a részén, mely Ázsia északi felét foglalja el, meglehetősen sok faunisztikai kutatás történt már ugyan, de azért ismereteink kivált az ottani alsóbbrendű állatokat illetőleg aránylag még igen hézagosak. Örömmel fogadtam e miatt Zichy Jenő gróf úr megtisztelő felszólítását, hogy ázsiai expedicziójában mint zoologus részt vegyek."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18070   2018-04-20

Egy kisssváros : Szociográfia / Gergely András, A., Kamarás István, Varga Csaba

Falu, város, Életmódkutatás, Művelődésszociológia, Szociográfia
kisváros, életmód, kulturális élet, értékrend, szociográfia, szociológia, szociológiai vizsgálat, riport, esettanulmány, Alföld, Magyarország, 20. sz.

"Ez a szociográfia: »bajszociográfia« lesz. Életmódvizsgálat, amely néhány - hipotézisem szerint: meghatározó - konfliktust érzékeltet. Szükségképpen tárgyalja és vitatja az első benyomásokat. ... Továbbá: egy-két fontos probléma megfogalmazása éppen a megoldást teszi lehetővé."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18069   2018-04-20

Sajátos nevelési igények - méltányos pedagógia IV. : Tanulmánykötet / szerkesztő Kovácsné Tóth Tímea

Pedagógiai módszerek, Gyógypedagógia, Pedagógiai lélektan, Alsófokú oktatás, Középfokú oktatás, Felsőfokú oktatás
speciális nevelés, tanulási nehézség, integrált oktatás, különleges csoportok nevelése, közoktatás, pedagógusképzés, oktatásszociológia, oktatáskutatás, Magyarország, 21. sz.

"A statisztikai számítások igazolták, hogy ha a tanulók fejlesztése a proximális fejlődési zónájukban kezdődik el, és a megfelelő módszerek kerülnek alkalmazásra, a hibás kognitív funkciók működését kedvezően befolyásolhatjuk, ezáltal a pedagógiai készségek fejlődése is lehetséges."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18068   2018-04-20

Olvasmányválasztás Manchesterben és Miskolcon : Szociológiai vizsgálat angol és magyar könyvtárhasználók körében / Bryan Luckham, Kamarás István

Olvasáskutatás és -történet, Művelődésszociológia, Könyvtárhasználat, Közművelődés, népművelés
olvasási szokás, irodalmi ízlés, könyvtárhasználat, városi könyvtár, közkönyvtár, olvasáskutatás, olvasásszociológia, művelődésszociológia, felmérés, statisztikai adatközlés, Budapest, Miskolc, Kaposvár, Magyarország, Manchester, Anglia, 20. sz.

"Kevés hasonló tipusu magyar kutatásban rajzolódtak ki ennyire élesen élesen olyan olvasási szokások, amelyek meglehetősen általános érvényünek mutatkoztak, amelyek a nyolc általánost és az egyetemet végzett könyvtárhasználók körében egyaránt jellemzőnek találhattunk."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18067   2018-04-20

Magyar színész vagyok Erdélyben / Varga Vilmos ; riporter Aniszi Kálmán

Színházművészet, Előadóművészet általában, Film- és színháztörténet
színész, rendező, előadóművész, színészi mesterség, színházművészet, életútinterjú, Varga Vilmos (1931-2016), Nagyvárad, Erdély, 20-21. sz.

"Magyar színész vagyok Erdélyben. Talán azért esett a választásom erre a megfogalmazásra, mert feltételezem, hogy aki rászánja magát, hogy kézbe vegye ezt a könyvet, az nagyjából tisztában van ennek a térségnek kisebbségi kulturális lehetőségeivel az évezred forduló tájékán és az előtt."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18106   2018-04-20

Über Energie und Gravitation / Lénárd Fülöp

Elektrodinamika, Relativitáselmélet, Atomfizika, molekuláris fizika
energia, elektromágnesség, elektromágneses tér, tömegvonzás, gravitációs erőtér

"Die einzige Hypothese, welche wir dabei zu Hilfe nahmen, - die Einheitlichkeit aller Energie, aller Masse und aller Gravitationswirkung - hat sich in allen unseren Ausführungen vollkommen bewährt, indem bei allen neuen Hinzufügungen, die wir bieten konnten, doch nirgends ein Widerspruch gegenüber altbewährten Erkenntnissen aufgetreten ist."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18065   2018-04-19

Értelmiség, olvasás, könyvtár : Kutatási jelentés a vidéki értelmiség körében végzett vizsgálatról / Kamarás István, Polónyi Péter

Olvasáskutatás és -történet, Művelődésszociológia, Könyvtárhasználat, Közművelődés, népművelés
értelmiség, olvasáskutatás, olvasásszociológia, művelődésszociológia, könyvtárhasználat, kérdőíves felmérés, statisztikai adatközlés, Magyarország, 20. sz.

"Feltételeztük, ... hogy a könyvtárat használók az átlagosnál, a nem használóknál jobb olvasók. ... Hogy valamelyest más emberek is, olyanok, akik munkahelyükön is »olvasó emberek«, olyanok, akik munkájuk végzésekor részletfeladatukat uj összefüggéseket keresve nagyobb egységekben próbálják meg elhelyezni..."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18064   2018-04-19

Részletes dogmatika : vagyis ágazatos katholikus hittan / Répászky József

Keresztény vallások
dogmatika, keresztény teológia, katolikus egyház, hittankönyv, bibliamagyarázat

"E theologiánknak tehát, ha azt tudománynak veszszük, feladata, Isten igéjéből, a kinyilatkoztatásból, illetve a mostani gondviseleti rendben Krisztus egyházának tanításából megismerni Istent, eltekintve külső műveitől. Feladata, megismerni az isteni lényt, természetét, tulajdonságait, benső életének titkait..."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18063   2018-04-19

Számvitel a 4. ipari forradalom viharában : Navigáció a vállalkozások vagyonának értékeléséhez / Kiss Árpád

Számvitel, Vállalatok, Egyéb szolgáltatások
számvitel, intézményi vagyonkezelés, mérlegkimutatás, gazdasági elemzés, könyvviteli szolgáltatás, vállalkozás, példatár

"A vállalkozás év közben a segédanyag készleteiről mennyiségben, és értékben is vezeti a nyilvántartást. A segédanyagot készpénzért szerzi be. A készletbeszerzésekről a szükséges információkat a táblázat tartalmazza. Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18062   2018-04-19

Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus / Mannheim Károly

Társadalomfilozófia, Modern filozófiák, Szociológia általában, Politikai elméletek
társadalomfilozófia, társadalmi válság, szociológia

"Wir leben in einer Zeit, die dem Sozialwissenschaftler seine unmittelbare Gegenwart als Feld neuartiger Erfahrungen darbietet. Soziologie der Geschichte auf Grund von Geschichtsquellen findet sehr schnell ihre Grenzen an der Kargheit dieser Quellen, die ja meistens erst durch Ergänzungen und Auslegungen den verborgenen Zusammenhang des Geschehens verraten."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18061   2018-04-19

Diagnosis of our time : Wartime essays of a sociologist / Mannheim Károly

Társadalomfilozófia, Modern filozófiák, Vallásfilozófia, Szociológia általában, Politikai elméletek
társadalomfilozófia, politikai filozófia, társadalmi válság, oktatás, szociológia, ifjúság, kereszténység

"If that diagnosis be true, we are all in the same boat - Germany, Russia, Italy, as well as Britain, France and U.S.A. Although in very many respects still different, we are all moving in the same direction towards a kind of planned society, and the question is whether it will be a good sort of planning or a bad one..."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18060   2018-04-19

Magyar erdészeti oklevéltár / szerkesztő Tagányi Károly

Erdészet, vadászat, halászat, Ipartörténet, Levéltári kutatás
erdészet, erdő, történelmi oklevél, történelmi forrás, okmánytár, Magyarország, 11-19. sz., középkor, újkor, legújabb kor

"1015. Szent István király a pécsváradi apátság részére adott alapítólevelében az adományozott birtokokat felsorolván, a negyedikről, Szekszárdról azt mondja, hogy azt az ő utódaival közösen bírják, úgy a földeket mint az erdőket, szőllőket sat., kivéve az apátság udvarháza mellett lévő ligetet, mely csakis az apátságot illeti."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18099   2018-04-18                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic