Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
12846 documents

Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban : Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. / szerkesztő Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András

Irodalomtudomány általában, Magyar irodalom története, Szövegtan, Nyelvtörténet, Keresztény vallások, Vallástörténet, Egyháztörténet
irodalomtudomány, irodalomtörténet, szövegnyelvészet, magyar nyelv, magyarságkutatás, vallásos irodalom, regionalizmus, kulturális kapcsolat, vallásosság, Magyarország, Európa, középkor, újkor

"Érdemes megemlítenünk a Vigyázó Szemben kirajzolódó istenképet, mint közvetett meditációs témát... A barokk lelkiségi irodalomra általánosan jellemző halmozott jelzők, felsorolás, fokozás alakzataival él Tarnóczy is. Úgy jeleníti meg Istent, mint minden jónak, szépnek egyedül és mindenkor legtökéletesebb megvalósulását..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13225   2014-08-26

Durumó, és más történetek az emberkertből : Avagy a Strupka Mihály baráti társaság különös utóélete / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"Ott van elrejtve a kincs a Firtos hegy oldalában, erősen őrzik, holott nem is kellene tán úgy őrizni, mert úgyis csak minden száz évben egyszer nyílik meg a hegy oldalában az ajtó, s akkor is csak egy órácskára. Akkor lehet bemenni a bátor kincskeresőnek, hogy megrakja magát arannyal, gyémántokkal..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13224   2014-08-26

Csillaghullás : Szonettkoszorúk 1. / Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Augusztusban hullnak a csillagok,
nézem a fénytől ragyogó Eget,
olyankor az ajkam imát rebeg,
a látványnak én a rabja vagyok."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13223   2014-08-26

Adrika : Regény / Végh Miki

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az íróasztalom jobb oldalán ült le a székre. Az egyedüli asztal a fal mellett van, tehát nincs rá mód, hogy szembe üljünk egymással. Csak így félig szembe. Még az ajtóban végigmértem, kicsit szemtelenül. 170 magas lehet, magasan fésült, dauerolt szőke haj. Mélykék szemek, hosszú szempillákkal. Testhez simuló kosztüm."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13222   2014-08-25

Utasitás az uj büntető törvénykönyvhez

Büntetőjog, Büntetésvégrehajtás, Tudománytörténet
büntetésügy, büntetőjog, büntetés-végrehajtás, büntetés-végrehajtó intézet, börtön, jogszabály, jogtörténet, végrehajtási utasítás, Magyarország, 19. sz.

"Az országos fegyintézetek feladata az őrizetük alatt levő fegyenczeket, itéleteik határozmányaihoz képest, pontos és szünetlen felügyelet mellett, fogva tartani, s egyszersmind szigorú fegyelemhez szoktatás, beható vallási oktatás, megfelelő pótnevelés, tanitás, folytonos munka és példás rend által azok erkölcsi javitását eszközölni."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13221   2014-08-25

Uj magyar börtönügy : Az Igazságügyminisztérium Börtönügyi Osztálya által 1949. évi augusztus hó 1-ig kibocsátott körrendeletek gyüjteménye / gyűjtő Majoros Richárd

Büntetőjog, Büntetésvégrehajtás, Tudománytörténet
börtönügy, büntetésügy, büntetés-végrehajtás, büntetés-végrehajtó intézet , börtön, rendelet, jogszabály, jogtörténet, igazságügyi minisztérium, Magyarország, 20. sz.

"Politikai bűncselekmény miatt előzetes letartóztatásba helyezett személynek a fogház részére való átadásakor a népügyészségnek a rendelvényen fel kell tüntetnie a vád tárgyává tett bűncselekményt, annak körülményeit és azt, hogy a vádlott egyéniségére, vagy a bűncselekmény súlyára tekintettel szökésétől tartani kell-e."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13220   2014-08-25

Szólalj, szólalj virrasztó! : Zrinyi, a költő, életének regénye / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
magyar irodalom, Zrínyi Miklós (1508-1566), költő, hadvezér, életrajzi regény, 20. sz.

"A maga halottai jutottak eszébe. Az mindenekelőtt, aki ezeket a szavakat írta, gróf Zrinyi Miklós. Akit eszmélő kora óta annyira szeretett s aki régesrégen olyan borzasztóan és titokzatosan, mindmáig homályos körülmények között halt meg a Csáktornyai erdőn. November volt akkor is, mint most. Éppen huszonegy esztendeje."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13219   2014-08-25

Múltba nézek... : Adalékok Bánréve történetéhez, 1944. november 14. / Rónaföldi Zoltán

Helytörténet, helyismeret, Hadtörténet
helytörténet, vasúti szállítás, metil-alkohol, mérgezés, második világháború, katona, hadtörténet, Bánréve, Magyarország, 1944

"Rövidesen elterjedt a hír a szolgálatban levő vasutasok, katonák között, hogy a tartálykocsikban alkohol található. Ez így is volt, csak azt nem értették sokan, hogy akkor minek a »halálfej« ... a kocsikon. Ezt úgy értelmezte az »elszántabb és okosabb« társaság, hogy ilyen módon ... akarják megóvni a tartályokban levő alkoholt!"

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13218   2014-08-25

Élményalakzatok 2. / Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ , Balogh Zoltán, Kamarás István

Olvasáskutatás és -történet, Művelődésszociológia, Szociometria, Könyvtárhasználat
olvasás, olvasásszociológia, olvasáslélektan, olvasáskutatás, irodalmi ízlés, irodalompszichológia, közművelődési könyvtár, könyvtárhasználat, statisztikai elemzés, Magyarország, 1970-es évek

"Az olvasás kutatásával foglalkozók közül többen hajlamosak arra, hogy az olvasás tényét fogadtatásához képest másodrendű fontosságúnak ítéljék, pedig egy könyv elolvasása az olvasóra nagyon jellemző döntés (vagy döntések) következménye. Ezekben a döntésekben komoly szerepet játszanak a normák..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13217   2014-08-22

Élményalakzatok 1. : 150 irodalmi mű olvasottsága kedveltsége és az élményalakzatban elfoglalt helye a közművelődési könyvtárakat használók körében / Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ , Balogh Zoltán, Kamarás István

Olvasáskutatás és -történet, Művelődésszociológia, Szociometria, Könyvtárhasználat
olvasás, olvasásszociológia, olvasáslélektan, olvasáskutatás, irodalmi ízlés, irodalompszichológia, közművelődési könyvtár, könyvtárhasználat, statisztikai adatgyűjtemény, statisztikai elemzés, Magyarország, 1970-es évek

"A könyvtárat használók és mellőzők irodalmi ízlése az eddigi vizsgálatok alapján nem mutat akkora különbséget, hogy a könyvtárhasználók befogadói magatartásával kapcsolatos megállapításaink egy részét megfelelő körültekintéssel, és rétegenként másféle korrekciókkal - az egész olvasótáborra ne terjeszthetnék ki."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13216   2014-08-22

A betűszedés kátéja : Különös tekintettel a tanoncoktatásra / Grócz Ernő

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
betűszedés, nyomdai előkészítés, nyomdászat, nyomdaipar, 19. sz.

"A finom léniákat az összefüggő rovatoknál; félkövér, kövér és kettős finom léniákat egyes rovatcsoportoknál; keretvonalakat a táblázat oldalain és pontozott léniákat keresztvonalozásnál (Ouerlinien) és keskeny (decimál) rovatoknál alkalmazunk. Keresztvonalakul azonban finom léniákat is használunk..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13215   2014-08-22

Eötvös József naptár / Pásztor Mária

Idézetgyűjtemények, Magyar történelem 1791-1867
idézetgyűjtemény, politikus, író, reformkor, Eötvös József (1813-1871), 19. sz.

"Olyan az élet, mint a rózsa: ki csak egyes leveleit, illatját, vagy csak a töviseit ismeri, nem mondhatja, hogy rózsát látott; csak ki az életet, nem csak töviseit vagy illatját ismeri, mondhatja, hogy élt."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13214   2014-08-22

Armorika, Thule, Hüperborea, Avalon : Az Arany-, Ezüstkor boldog szigetei / Sípos Erzsébet

Mitológiák, Ezotéria általában
őstörténet, mitológia, Atlantisz, sumer-magyar nyelvrokonság, legendás őshaza, magyarság eredete, ezoterika

"Avalon, Armorika feküdhetett hozzánk legközelebb, a mostani európai partok közelében; - Hüperborea volt a legészakibb térségben, közel az Északi-pólushoz (a Pólus máshol helyezkedett el, mint ma). A név azt jelenti: túl Boreasz, a szél-isten birodalmának határán. – Thule, a titokzatos sziget pedig legtávolabb, az északnyugati óceánban."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13213   2014-08-22                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic