Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16399 dokumentum

Ártatlan áldozatok : Szatmári svábok a Gulágon / szerkesztő Ludescher Gabriella

Kisebbségek, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Adattárak
deportálás, deportált, magyarországi németek, svábok, második világháború, nemzetiségi tisztogatás, Gulag, munkatábor, állami terror, oral history, Magyarország, Szatmár megye, Románia, Szovjetunió, 1945-1949, 20. sz.

"Amint tudjuk, több mint 5000 német nevű embert deportáltak Szatmár megyéből a Szovjetunióba háborús kártérítés és az ország újjáépítése címen. Közülük sokan haltak meg, mások életre szóló betegségekkel érkeztek haza, az itthon maradottak pedig rettegéssel, félelemmel körülkerített lelki lágerben élték meg azokat az éveket."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16800   2017-04-25

Értarcsa helynevei / Balázs Ildikó

Szófajtan, lexikológia, Nyelvtörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Névtárak, Helytörténet, helyismeret, Történelmi térképek, Modern térképek
földrajzi név, földrajzinévtár, névkutatás, magyar nyelv, nyelvtörténet, történeti földrajz, Értarcsa, Bihar megye, Bihar vármegye, Magyarország, Románia

"Kiscsohos -ra (1, 35) - legelő a falu délnyugati részén, a Nagycsohos folytatása. Régebben víz választotta el egymástól őket, ma csak egy árok van közöttük. Az 1939-es és 1942-es katonai térképeken hibásan Somosnak írták. 1864: «...jelenleg a' Káptalan kaszálója, síkság» (Pesty, 243b)."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16799   2017-04-25

Lógattyú : Más szóval függelék / Darvas László ; illusztrátor Felvidéki András

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A MORGÁS JOGA
Milyen nehéz volt kiharcolni!
De most boldogan morgolódunk -
ez itt a morgatórium."

URL: http://mek.oszk.hu/16800/16837   2017-04-25

A külhoni fogházak börtönrendszereiről : Töredékek / Réső Ensel Sándor

Büntetésvégrehajtás
börtön, börtönügy, büntetés-végrehajtás, büntetés-végrehajtó intézet, tanulmányút, 19. sz., Egyesült Államok, Belgium, Nagy-Britannia, Franciaország, Magyarország, német történelmi államok

"Sokan vannak, kik a magán, többen kik a hallgató rendszert pártfogolják - én az 1843-iki törvényjavaslatnak hódolok, mely a magánrendszert fogadta el, mert valóságos, igazságos, de egyszersmind javitó büntetést csak a rend és anyagi elkülönzés által adhatni."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16798   2017-04-24

Mesekalász / Demény Beáta ; illusztrátor Tóth Lilla; szerkesztő Zsoldos Árpád

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ha egyszer felszálltál az élet-vonatra, az útja ki van jelölve, halad a sínen, de hogy hol áll meg, azt te jelölöd ki szabad akaratoddal. Amikor az ember fiatal, még megáll minden állomáson, mert tapasztalni akar. Ahogy haladsz előre a korral, a vonat egyre jobban rohan, egyre kevesebb helyen áll meg, hiszen már ismerős a táj..."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16797   2017-04-24

Belvedere / Ligeti Ernő

Klasszikus magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"Ringassa őt tovább a Belvedere, fűszerezze új lombsátor, csiklandozza inyét a Junius, én a be nem fejezett szerelem szobrát naponta fogom átgyúrni emlékképek futó homokjából percekig élő szoborképbe, de e pillanatban csak ő él és lángol, mint mártir alatt a máglyarakás. ... És hogy holnap mi lesz velem, nem tudom?!"

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16795   2017-04-24

A kék barlang / Ligeti Ernő

Klasszikus magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 20. sz.

"Gaby lelkében felviharzott a sziget. Behúnyta a szemét, felszívódtak a vendégsereg össze-vissza hangjai, körülötte a zöld tenger mormogott. Egy hosszú pillanatig ült így és most Jánosra tekintett, aki lassan, bensőségesen átkarolta Vicát. Alig hallhatóan kérdezte tőle: - Te ismered a Kék barlangot?"

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16794   2017-04-24

Valakit szeretni kell / Földi Mihály

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Itt felemelte fejét a papírosról s fáradt szemeivel belenézett a csupasz villanykörtébe. Szép kék szeme megtelt könnyel s a könnyek lassú egymásutánban rácseppentek a levélre. Ujjain számolgatta, hány napja nem kapott már levelet. Ez a harmadik nap! Mi történhetett? Beteg? Meglátott s megszeretett valakit?"

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16792   2017-04-24

Képek és szemelvények Borossebes város múltjából / Kiss László

Helytörténet, helyismeret
várostörténet, településtörténet, nemzeti kisebbség, Borossebes, Menyháza, Arad vármegye, Magyarország, Románia

"Borossebes várossal és történelmével a magyar irodalomban először, nagyobb terjedelemben, Márki Sándornak a Vasárnapi Újság számára, 1893-ban írt újságcikke foglalkozik. Az ekkor lezajlódó hadgyakorlat kezdő helye Kőszeg városa, végpontja pedig Borossebes és környéke volt..."

URL: http://mek.oszk.hu/11300/11362   2017-04-23

Gróf Bethlen Miklós önéletírása / Bethlen Miklós ; közreadó Szalay László

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet, Klasszikus magyar irodalom
államférfi, politikatörténet, magyar történelem, magyar irodalom, Bethlen Miklós (1642-1716), Erdély, 17-18. sz.

"Azon szent Isten ... legyen bizonyságom nekem ezekről: 1. Hogy tehetségem s erötlenségemhez képest valóságos igazsággal irok az én életemröl mindeneket, noha, úgy hiszem, némely dolgokat alig hihet el az olvasó... 2. Hogy én ezt nem az haszontalan hírnek, névnek viszketeges kivánságából cselekeszem."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16791   2017-04-21

Gróff Bethlen Miklós' ifiukori életének, úgy Erdély ország' akkori történeteinek, tulajdon magától Frantzia Nyelven való le-irása / Bethlen Miklós

Magyar történelem 1527-1790, Politikatörténet, Klasszikus magyar irodalom
államférfi, politikatörténet, magyar történelem, magyar irodalom, Bethlen Miklós (1642-1716), Erdély, 17-18. sz.

"...Atyám tudtomra adta, hógy nem lévén rajtam-kivül más gyermeke, legnagyobb öröme lenne, hogy ha a' Házosságról gondólkodnám, eröltetni ugyan nintsen szándékában; de ha ugyantsak, arra réá-venném magamat, nagy vigasztalására, és örömére válna; mindazonáltal ezen dologban; úgy a' választásban-is szabad akaratot enged nékem."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16790   2017-04-21

Szombatos ima- és énektöredékek : (Bogáthi-psalterium töredéke)

Régi magyar szövegemlékek, Keresztény vallási szövegek
zsoltár, zsoltároskönyv, énekeskönyv, vallásos ének, szombatosok, unitárius egyház, Erdély, 17. sz.

"Egy szűvel most minden Urat dicsérje réghi rendeléseről emlegesse, Szombattyát hiven szeretettel illye, légyen ezen Törvényén esze kedve."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16789   2017-04-21

A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései = Current issues of the national and EU administrative procedures (the ReNEUAL model rules) / szerkesztő Gerencsér Balázs Szabolcs, Berkes Lilla, Varga Zs. András

Államjog, Közigazgatás, önkormányzatok, Polgári jog, Államigazgatás általában, Európai Unió
eljárásjog, közigazgatási eljárás, közigazgatási jog, közigazgatási ellenőrzés, Európai Unió joganyaga, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió, 21. sz.

"Az európai közigazgatási jognak nem minden eleme jelenik meg az Európai Unió írott jogforrásaiban, mivel az európai közigazgatási jognak még ma sincs egységes, átfogó, kodifikált szabályozása. Ebből következően ezen a jogterületen az esetjog kiemelkedő jelentőséggel bír."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16787   2017-04-21                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom