Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22019 dokumentum

A művészet kis tükre : A képzőművészetek általános története / Salomon Reinach ; fordító, átdolgozó Lázár Béla

Művészettörténet, Építőművészet, Képzőművészet általában
képzőművészet, művészettörténet

"Mihelyt a művészet jelentkezik, két formában, a fényűzésben és a játékban lép elénk. Az lévén a czélja, hogy másokban érzést keltsen, a művészet első sorban társadalmi jelenség. Azért csinálunk valami eszközt, hogy hasznát vegyük, de ha feldíszítjük, akkor már tetszeni akarunk vele embertársainknak vagy kivívni akarjuk helyeslésüket."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22491  2021-10-27

Karácsonyi pillanatok : Kortárs írók, költők antológiája, 2021 / szerkesztő Baranyai Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ablaküvegen jégvirág-kotta,
dúdolgatom az ismert dallamot.
Varázsidőben jégcsap csilingel,
karácsonyt hoznak fehér angyalok."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22490  2021-10-22

Utasitás az erdei kihágási biróságok által használandó érték- és árszabályzatok kidolgozásánál követendő eljárásról / Kemény Gábor

Erdészet, vadászat, halászat, Gazdasági jog
erdészet, erdő, kihágás, pénzbüntetés, földművelésügyi minisztérium, Magyarország, 19. sz.

"Az 1879. évi XXXI. törvényczikk 85. §-a értelmében erdei kihágások birói tárgyalásánál az eltulajdonitott dolog értéke, a kártéritési összeg és a hajtópénz előre megállapitott állandó érték- és árszabályzatok alapján szabandó meg."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22489  2021-10-22

A satyrdráma : Tanári székfoglaló / Szabó András

Világirodalom története, Műfajelmélet, Színházművészet
szatírdráma, műfajtörténet, ókori görög irodalom története, színielőadás

"A satyrdráma tárgyára nézve sok tekintetben egyezik a tragoediával. Tárgyát ez is, mint amaz, meríti hős mondákból is, csakhogy míg a tragoedia ezekből a megrázó, néha megalázó és fölemelő momentumokat öleli föl..., addig a satyrdráma tisztán mulattató czéljához képest a vidámabb, nevetséges situatiókat állítja elénk."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22488  2021-10-22

Attila : Történeti kor- és jellemrajz / Amédée Thierry ; fordító Szabó Károly

Európai országok történelme, Magyar történelem 1526 előtt
hunok, uralkodó, történelem, Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453), Hun Birodalom, 5. sz.

"E név: Attila az emberiség emlékezetében Nagy Sándor és Caesar neve mellett vívott magának helyet; ezek hiröket a csodálatnak köszönhetik, ő a rémületnek; legyen azonban bármellyik érzelem, csodálat vagy rémület, melly egy férfiúnak halhatatlanságot ad, bizonyosak lehetünk, csak lángészre vonatkozik."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22487  2021-10-22

A magyar művészet jövője : Száznál több képpel / Lázár Béla

Képzőművészet általában, Muzeológia, műemlékvédelem, Közművelődés, népművelés, Kormányzat, parlament
képzőművészet, építőművészet, nemzeti kultúra, művészetpolitika, művészeti élet, kulturális politika, cselekvési program, Magyarország, 1910-es évek

"Az áradó érzés heve, a magyar művészet alap-sajátossága, itt erősen érvényesül. Nem lehet nekünk az individuális építés elvétől eltávolodnunk, csak azt kell elösmernünk, hogy mindezt a sok egyéni hangot egy alapérzés - a magyar lélek hangja - kösse össze."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22486  2021-10-21

A bükk-tüzifa tartósságának és kelendőségének kérdéséhez / Kaán Károly

Fa- és bútoripar, Erdészet, vadászat, halászat
bükk, tűzifa, fa, fakitermelés, faanyag, korhadás, gazdasági veszteség, erdészet, erdő

"A faanyagok tartósságának kulcsa tehát a szárazföldi szállitóeszközök helyes berendezésében, az okszerüen feltárt erdők gazdaságának olyan rendszerében rejlik, mely a fahasználat, de egyáltalán a kezelés minden ágának könnyed lebonyolitását teszi lehetővé, s egyben módot nyujt az erdőgazdaság belterjesebbé tételéhez..."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22485  2021-10-21

Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak erdőbirtokának rövid ismertetése : Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1902. évi közgyűlése alkalmából / Ajtay Sándor

Erdészet, vadászat, halászat, Vasút, Civil szervezetek
erdészet, erdőbirtokosság, egyesület, szakmai szervezet, vasút, Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak, Arad vármegye, Csanád vármegye, Magyarország, 20. sz.

"Faragott gerendák, pallók, talpfák, telephon- és táviró-rudak stb. állandó szükségletet képeznek. Müfán kivül közönséges tüzifára is nagy a szükséglet, a mennyiben nemcsak az állomások és más, a vasut tulajdonát képező épületek, hanem a vasuti forgalomban levő mozdonyok is fával füttetnek."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22483  2021-10-21

Alkalmi költemények népiskolák számára / gyűjtő Schön Bernát

Klasszikus magyar irodalom, Ünnepek
magyar irodalom, alkalmi költemény, vallásos irodalom, 19. sz.

"Oh honfi, őrizd e tüzet,
S ne félj, ha vész borúl:
E szikra fényt ad és hevet
S ég olthatatlanúl."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22482  2021-10-21

Album : A "Pesti Napló" mult félévi t. előfizetőinek a folyó évi február és martius havában kimaradt számokért

Magyar történelem 1791-1867, Európai országok történelme, Politikatörténet, Művelődéstörténet, Gazdaságtörténet, Pénzügy, bankügy, Magyar irodalom története, Könyvkiadás, Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet
gazdasági helyzet, pénzügy, gazdaságtörténet, politikatörténet, sajtótörténet, magyar irodalom története, Magyarország, Ausztria, Anglia, Franciaország, 1858, 19. sz.

"Sokkal közelebb állunk az eseményekhez, semhogy emberekről és dolgokról igazságos, részrehajlatlan itéletet hozhatnánk; ... ugyanazért szerény dolgozatunkat nem kivánjuk egyébnek tekintetni oly félévi visszapillantásnál, melynek czélja: a »Pesti Napló« t. olvasóinál egy, nem önkéntes szünidő által okozott hézagot kipótolni."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22481  2021-10-21

Bod Péter élete és munkái / Mikó Imre

Magyar irodalom története, Művelődéstörténet
író, protestáns lelkész, magyar irodalom története, Bod Péter (1712-1769), Erdély, 18. sz.

"Őt mint papot és írót mindig egy tisztán meghatározott czél vezette. Egy gyakorlati életelv éltető melege, egy mély meggyőződés erős érzete által látszik áthatva lenni élete minden szakaiban, polgári működése minden phasisaiban: világlani s világítani! E volt az ő feladata, ez kalauzoló csillaga, ebben telt öröme."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22479  2021-10-20

Művészet : Kis művészettörténet a nagyközönség számára / Lázár Béla

Művészettörténet, Képzőművészet általában
művészettörténet, művészettörténeti korszak, képzőművészet, építőművészet

"A szobrászat főleg a templomok kapukiképzésénél jutott szóhoz. Az egyház álláspontja az volt, hogy a hívő már a templom kapujában a hit igazságaival találja magát szemben és a homlokzaton az egész hitrendszer táruljon fel előtte. Korai, de már nagy erővel kiképzett a vézelayi templom kapuja."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22478  2021-10-20

Uj csapáson : Regény a művészéletből / Lázár Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Minálunk csak a külföldön át lehet elösmertetésre szert tenni. A kis kulturának átka ez. Nincs itéletünknek biztonsága ... neszel minden idegen hangra, főleg a külföldére s azután igazodik... A Figaro véleménye nemzeti közvéleményt teremtett. Tudták, hogy uj csapáson, jó uton indultak el, de most már mások is elösmerték ezt."

URL: http://mek.oszk.hu/22400/22477  2021-10-19                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom