Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
12864 dokumentum

TÜKÖRSZERVER-CSERE:

Augusztus 30-tól néhány napig nem lesznek elérhetők a MEK, az EPA és a DKA biztonsági másolatai az NIIF-nél, mert lecseréljük az azokat szolgáltató szervert. A leállás csak a mek.niif.hu, az epa.niif.hu és a dka.niif.hu címen levő szolgáltatásokat érinti, a központi OSZK-s szolgáltatásoknál nem lesz fennakadás.

Felhasználóink megértését előre is köszönjük!

Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig : A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27 / szerkesztő Imre Attila

Nyelvtudomány általában, Nyelvhasználat
nyelvészet, magyar nyelv, szövegértés, tanulás, szociolingvisztika, fogalmazástechnika

"Az anyanyelvoktatásban az olvasás- és szövegértést kiemelten kell kezelni, mert olyan kulturális eszköztudás, amely a közoktatás hatékonysága szempontjából az egyik legfontosabb tudáselem, hiszen alapvetően befolyásolja az iskolai tanulás eredményességét."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13243   2014-09-02

Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség : A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. / szerkesztő Szoták Szilvia, Vargha Fruzsina Sára

Népnyelv, nyelvjárások, Finnugrisztika, Nyelvhasználat
nyelvjárás, nyelvfejlődés, magyar nyelv, finnugor nyelvek, szociolingvisztika, számítógépes nyelvészet, regionalizmus

"A nyelvek szerepének értékelésében, tekintélyük meghatározásában különféle paramétereket kell figyelembe venni. Fontos lehet a nemzethez való kötődés, az írásbeliség, a standardizáltság, a tömegkommunikációs funkció, az etnikumok közötti közvetítő szerep stb. A nyelv tekintélye olykor sajátos körülmények között jut kifejezésre."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13242   2014-09-02

Falvak az uradalmak helyén : A megszűnt nagybirtok telepes községeinek építészete 1945 után / Tamáska Máté

Falu, város, Magyar néprajz, Építészet általában, Épületek
falu, nagybirtok, településszerkezet, falukutatás, építészet, házépítés, Magyarország, 1945 utáni időszak

"Az új községek utópisztikus ideálokat voltak hivatva megvalósítani, de anyagi erő és társadalmi akarat hiányában mindenhol torzók maradtak. Kérdés azonban, hogy egy totális megvalósítás esetén valóban azt a harmonikus esztétikai élményt nyújtották volna-e, amit tervezőik reméltek. Feltehetően nem."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13241   2014-09-02

Töredék természetből, kultúrából / Charliespiral

Régészet, Tárgyi néprajz, Őslénytan, Katalógusok
régészeti maradvány, lelet, folyópart, szemét, agyagtárgy, pipa, fosszília, gyűjtés, Duna

"Járom a partot, nézem hányfélék a szemetek. Többször lehajolok, hogy szemügyre vegyem, mi az. Van, amit felveszek, majd eldobom. Már egy faággal kotorászok, a leggusztustalanabb rész az apró gallyakkal tarkított sáv, általában egy-két méterre a vízvonaltól található, a hajók vetette hullámok alakítják ki."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13150   2014-09-02

A háborúról : Clausewitz Károly tábornok hátrahagyott műve / Carl von Clausewitz ; fordító Hazai Samu

Hadtudomány általában, Hadtörténet
háború, hadászat, hadviselés, hadtudomány, 19. sz.

"Látjuk tehát, hogy a háború nem csupán valamely politikai ténykedés, hanem valóban politikai eszköz, a politikai érintkezés folytatása: a politikai érintkezés végrehajtása, sajátlagos eszközökkel. Ami tehát a háborúban még sajátlagos, az csupán eszközeinek sajátlagos természetéből ered."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13240   2014-09-01

Az ifjúvezetőképző csapatok kiképzési füzetei : A teljes kiképzési anyaggal kapcsolatos általános utasítások

Nevelési módszerek, Nevelés- és iskolatörténet, Egyéb fegyveres testületek
honvédelmi nevelés, kiképzés, leventemozgalom, katonai előképző szervezet, Magyarország

"A leventeképzés eredményességének tényezője az ifjú lelki alkatbeli sajátossága. A nevelő munka célja mindig lélekalakítás, hatniakarás valamely fejletebb egyénnek kevésbé fejlett egyénekre. Az oktató munka 3 lényeges, egymástól elkülönülő, de mégis szervesen összefüggő részre bontható..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13239   2014-09-01

Ifjusági Plutarch

Magyar történelem általában, Európai országok történelme
történelmi személy, életrajzgyűjtemény, Báthori István (Erdély: fejedelem) (1533-1586), Károlyi Antal (1732-1791), José de Calasanz (1557-1648), Reguly Antal (1819-1858), Kepler, Johannes (1571-1630), Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)

"Az éjszaki derék magyar utazónak életrajzát akarom elődbe állítni, kedves ifju! Fárasztó utazások, egészség-emésztő nélkülözések, szakadatlan munka s tanulás, csak igen kevés öröm, a vonások, melyekből ez életrajzot számodra összeállíthatom, - de ne ijedj meg! - rögös a pálya, melyen érdem után halad az ember..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13238   2014-09-01

Ujjnyom a bűncselekmény helyszinén : A helyszini ujjnyomoknak a nyomozásban és vizsgálatban való felhasználásának tankönyve / Gábor Béla

Igazságügy általában, Kriminológia, viktimológia, Tudománytörténet
bűnügytan, büntethetőség, ujjlenyomat, daktiloszkópia, kriminalisztika, bűnügyi nyilvántartás, igazságügyi segédtudomány

"Az emberi kéz belső felületén már a 7 hónapos embryo korban észlelhetőkké válnak bizonyos vonalszerü képződmények, melyek az izületeket és tenyeret, valamint az ujjakat fedő bőrpárnák hajlásának megfelelő ránczoktól függetlenül, egymással szinte párhuzamosan haladva, a kéz egész tenyér felőli felületét behálózzák."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13237   2014-08-29

Tengeren és szárazföldön / Kompolthy Tivadar

Külföldi országok, városok, Klasszikus magyar irodalom
útinapló, tengerhajózás, tengerészet, utazási irodalom, magyar irodalom, Adriai-tenger, Észak-Amerika, 20. sz.

"Tizennyolcz éves voltam, mikor kiszakitottam magam az ölelő, visszatartó karokból... tengerészszé lettem s azóta hazám, anyám, jegyesem a tenger. Nagy a tenger, igen nagy, a poéták végtelennek mondják; de mindenesetre mérhetlennek kell lennie, mert nekem mérhetlen sokat ki kell s ki tud pótolni!"

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13236   2014-08-29

Magyar-lengyel barátság / Nyáry Pál

Magyar történelem általában, Európai országok történelme, Magyar külpolitika, Politikatörténet
magyarság, magyar történelem, lengyelek, kapcsolattörténet, rokonszenv, történelmi kapcsolat, Magyarország, Lengyelország

"Így mulatott, harcolt együtt a magyar és lengyel hosszú évszázadok óta. Így lettek testvérekké is, pedig más vér folyik a magyar és más a lengyel erekben, de testvérré tette őket lelkületük azonossága, történelmi multjuk, sorsuk közössége, dicső királyaik uralkodása, egymás szabadságáért kiontott vérük."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13235   2014-08-29

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1908-1909-ik iskolai tanévről

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, Csíksomlyó, Erdély, 1908-1909

"A vonalrendszer, a kulcs, a hangjegyek, a szűnjelek, az ütem és a hangjegyközök tüzetesebb ismertetése énekgyakorlatokkal. A hegedű és a vonó kezelése és helyes tartása. Hegedűgyakorlatok egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyekkel; egyszerűbb dalalakok. Heti óraszám: 2."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13234   2014-08-29

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1907-1908-ik tanévről

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Klasszikus magyar irodalom
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, iskoladráma, Csíksomlyó, Erdély, 1907-1908

"Engesztelhetetlen fene! tőlcsd tetézve telhetetlen boszudot rajtam. De halhacza fejedelmi szabad nyelvem vég szozattyát; meg álya szivem tetézett dűhősségedet; Lelkemet erőszakoson ki sajtólni testemből el szánt akaratod; nem ellenzem; ne a melyem, merítsd belé szinte maroklattyáig kardodot, Orosz ország fejedelméhez illendő hóhér!"

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13233   2014-08-28

Az Erdélyi Róm. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1906-1907-ik iskolai évről

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Magyar irodalom története
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, irodalomtörténet, iskoladráma, Csíksomlyó, Erdély, 1906-1907

"A pünkösdi búcsuk alkalmával ... az egész Székelyföldről mintegy 10—15 ezer hivő zarándokolt a csiksomlyói Mária szoborhoz... Nem csodálkozhatunk tehát, ha az itteni gimnázium paptanárai felhasználták ezt a kedvező alkalmat és a buzgó hivek vallásos érzésének ápolására erkölcsi célzatu darabokat adattak elő deákjaikkal."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13232   2014-08-28                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom