Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17563 dokumentum

Szeretők vagy feleség : Kisregény / Finta István ; szerkesztő Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Tehát csütörtökön az anyakönyvvezető előtt Dimitru Petreszku feleségül veszi Szekeres Judit kisasszonyt; nem pedig Péterffy Demeter gróf Hahóthy Enikőt, hogy aztán Enikő Demeterrel hányszor csalja meg Jutkát, ez a ti dolgotok, hogy ez nem lesz megoldhatatlan feladat."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17967   2018-03-19

A közoktatás indikátorrendszere, 2017 / Hajdu Tamás, Hermann Zoltán, Horn Dániel, Varga Júlia ; szerkesztő Varga Júlia

Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődésszociológia, Gyermekek, ifjúság, Ágazati gazdaságtan, Statisztikai évkönyvek
közoktatás, oktatásügy, oktatáskutatás, oktatási rendszer, oktatásszociológia, oktatás-gazdaságtan, input-output elemzés, statisztikai elemzés, Magyarország, 21. sz.

"A ráfordításindikátorok első, B1. csoportja a pénzügyi ráfordításokat méri, ezek az indikátorok az oktatási kiadások időbeli alakulását mutatják be és a fajlagos kiadások iskolák közötti különbségeiről adnak képet. A második, B2. csoport a közoktatási rendszer emberi erőforrásait vizsgálja."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17966   2018-03-19

Félpohár aszú gyertyafényben / Soós Katalin ; szerkesztő Zsoldos Árpád, Zsoldos Adrienn

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Télen születtem. Akkor lőttek is, ezért Manyu biztos helyre vitte a testvéreimet. Azt mondta, visszajön értem is. Így most várok. Régóta. És fázom is. Senki nem jár errefelé. De mégis! Két kislány jön. Arról beszélgetnek, hogy sokáig nem kellett iskolába menni és most miért kell egy másik iskolában tanulniuk majd?"

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17965   2018-03-19

Szomszédom a Sátán : A szerző válogatott írásai / Rácz J. Zoltán ; szerkesztő Zsoldos Árpád, Zsoldos Adrien

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Szóval, ha valakit egy bolond állandóan megszégyenít az utcán, akkor a Tisztelt Bíróság hoz egy végzést, amely szerint az elmeorvos állapítsa meg, hogy ki a normális és ki a bolond, mert azt fogja megbüntetni, aki beszámítható. ... Sasszemnében azóta forr a gyűlölet. Káini, sátáni ősgyűlölet. Ez a nő előbb-utóbb ölni fog."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17964   2018-03-19

Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára / szerkesztő Csutak Vilmos

Muzeológia, műemlékvédelem, Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet, Néprajz általában, Építőművészet, Tárgyi népművészet, Természeti földrajz, Állattan, Növénytan, Szakbibliográfiák
múzeum, múzeumi gyűjtemény, néprajz, tárgyi néprajz, népzene, népköltészet, népviselet, népi építészet, természetrajz, állattan, növénytan, geológia, helyismeret, művelődéstörténet, történeti feldolgozás, Cserey Jánosné Zathureczky Emília (1823-1905), Orbán Balázs (1829-1890), Barabás Miklós (1810-1898), Gyárfás Jenő (1857-1925), Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy), Sepsiszentgyörgy, Székelyföld, Erdély, 19-20. sz.

"... 1879. szeptember 15-én d. e. 10 órakor özvegy Cserey Jánosné, szül. Zathureczky Emilia megbizottai s Háromszék, Csik és Udvarhely vármegye ... hivatalos képviselői ... gyültek össze: az özv. Cserey Jánosné által alapított, s a Háromszék Csik és Udvarhely vármegye székely közönségének adományozott múzeum átvételére."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17988   2018-03-19

A király védenczei : Történeti regény két kötetben / Virághalmi Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A tizenegyedik században vagyunk. Magyarország trónján egyike ült ama ritka fejedelmeknek, kik századokkal szokták megelőzni korukat s kiket ennél fogva a kor, melyben élnek, felfogni nem bir, vagy nem akar; az időnek urává lenni pedig nem adatott meg halandónak. E fejedelem Kálmán király volt."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17963   2018-03-14

A fegyverkovács : Regény / Virághalmi Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Az 1684—ik évet irták. Győr falai alatt lotharingi Károly herczeg Buda ostromára vonuló tábora hemzsegett. A gyönyörü tavaszi napfény a hosszu sorban gúlyákba rakott, nehézkes de tisztára csiszolt lőfegyverekben s a földbe szúrt rézszeg veretes lándzsák aczélában tört meg..."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17962   2018-03-14

Törökvilág Győrben : Történeti regény két kötetben / Virághalmi Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Izmail aga egyike vala a győri török várőrség legdelibb külsejü tisztjeinek, s e mellett még azon előnynyel is birt, hogy a magyar nyelvet az akkori időkhöz mérten a lehető legtisztábban beszélte, ifju gyermek korában mintegy tiz évet töltvén fogolykép egy magyar főur udvarában."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17961   2018-03-14

Egy cserepár naplója : Regény egy kötetben / Virághalmi Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Az emlétettük csapat, melyet nem ártand kissé szemügyre vennünk, a hidról letérve s a várkapun áthaladva e palota felé irányzá lépteit. Harminczketten voltak a sárban lubicskoló mintegy százhusz cserepár által kisért honvédtisztek, közöttük e sorok igénytelen írója is."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17960   2018-03-14

Húszéves arcom / Bodoni Miklós, S.

Határontúli magyar irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom
erdélyi magyar irodalom, európai irodalom, Erdély, 20. sz., 19-20. sz.

"A holtak árnya közelít,
Fülemben ősi himnuszok.
Eremben szittyavér buzog;
Kóbor, keleti tűz hevít."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17959   2018-03-14

Öt világrész magyar vándorai : Magyar fölfedezők Benyovszkytól napjainkig / Halász Gyula

Külföldi országok, városok, Művelődéstörténet
utazó, híres ember, felfedező utazás, Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália, 18-19. sz.

"Benyovszky hánytvetett élete, bolyongása három világrészben, szökése a kamcsatkai rabságból, gyarmatalapítása, »királlyá« választása, végül hősi halála Madagaszkárban: valóságos regény, szinte valószínűtlenül zsúfolt élmények lenyűgözően érdekes sorozata."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17958   2018-03-14

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye, 1848-1989 / szerkesztő Paál Vince

Sajtó- és médiatörténet, Média általában, Tudománytörténet, Emberi jogok
sajtótörténet, sajtóügy, sajtó, törvény, jogi szabályozás, cenzúra, sajtószabadság, médiapolitika, Magyarország, 19-20. sz.

"A Pesti Hirlap (amely 1848-ban a hivatalos lap szerepét is betöltötte) 1848. március 18-ai száma számolt be a Helytartótanács cenzúra eltörlését tudató intézkedéséről. Törvényi szabályozás meghozataláig ideiglenes szabályokat állított fel az intézkedés: kimondta a sajtó szabad, cenzúra nélküli működését..."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17957   2018-03-14

A csoport-kép, mint a szemléltető-oktatás segédeszköze / Roboz József

Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet
csoportkép, taneszköz, szemléltető oktatás, neveléselmélet, didaktika

"Ez az eszköz: a csoport-kép. Egyesitvén magában mind a szétszórtan található előnyöket, mint: szemléletiség, sokoldaluság s vonzó anyag, oly hathatós segédeszköze ez a szemléltető-oktatásnak, mit mással pótolni nem lehet. A kép mindenekelőtt szemléltető. A gyermek nemcsak egyes különálló tárgyakat lát, hanem cselekvéseket, foglalkozásokat, jeleneteket."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17956   2018-03-13                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom