Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18000 dokumentum

A sakkjáték legujabb nagy kézikönyve kezdőknek és sakkozóknak / Akantisz Viktor, Rozsnyai Károly

Társas- és logikai játékok, Szellemi sportok, Sporttörténet
sakk, táblás játék, szellemi sport, sporttörténet

"A sakkozás minden játék között a legnemesebb, legszórakoztatóbb; a nyerés és vesztés esélyei nem a véletlentől függenek - mint pld. a kártyánál - , hanem a játszó felek tudásától s talentumától. A játékhoz két személy kell. A sakkjáték eredete ősrégi s valószinüleg Indiából származott..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18413   2018-07-18

Létem : Kötetben megjelent versek / Lehoczki Károly

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ős parton állok, tengerparton, homoktenger partján,
süvít az anyag millió szálra, hullámokat vet,
legördül, összeáll, kirobban, erő hajítja,
lerántja, a vidék, mint hányódó, gyönge gálya..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18412   2018-07-18

48-tól Világosig : Regény két kötetben az 1848-49-iki szabadságharc idejéből / Ábrai Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, 19. sz., 1848-1849

"- Szerencsétlen hazám! Szerencsétlen barátom! sóhajtott föl Csányi. Görgei komoran válaszolt. - Bármi történjék is, példakép lesz a jövőben, hova vezet a szétvonás és egymás elleni torzsalkodás! Isten legyen itélőbiró! - Csakhamar gyülekeztek a tábornokok. Mindeniknek arcán feszült várakozás s gondterhes aggály kifejezése ült."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18411   2018-07-18

Háborús ABC : 31 tollrajz / Kober Leó

Festészet, grafika, Hadtörténet, Magyar történelem 1868-1918
grafika, első világháború, történelem, 20. sz.

"E bevezető sorok nem akarják Kober Leó HÁBORÚS ÁBC-ját az olvasónak bemutatni, Kober Leó nem szorul bemutatásra; itthon is, a külföldön is ismeretes az ő mesteri rajzolóképessége és aki nem ismerné, annak a következő rajzokban ő maga mutatkozik be, ékesebben és meggyőzőbben, mint a puszta szóval lehetne."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18410   2018-07-18

Élelmiszerbiztonság az Európai Unióban és Magyarországon : Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme / Csajági Éva, Andrássy István

Élelmiszerek, táplálkozás, Élelmiszeripar, Fogyasztóvédelem, Európai Unió
élelmezésbiztonság, élelmiszer, élelmiszer-vizsgálat, minőségbiztosítás, fogyasztóvédelem, jogi szabályozás, jogharmonizáció, Magyarország, Európai Unió

"A hazai élelmiszer-előállítás és -forgalmazás jogszabályainak módosítása az uniós szabályozáshoz történő folyamatos közelítést és harmonizációt célozta meg. Az elmúlt években több száz közösségi irányelv épült be a hazai jogrendbe. Ez a folyamat ma is tart, így a csatlakozásunk időpontjára a hazai élelmiszerjog teljes mértékben harmonizált lesz a közösségivel."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18409   2018-07-18

A szántóföldi növények piacszabályozása az Európai Unióban : Mezőgazdaság / Bori Tamás

Növénytermesztés, kertészet, Ágazati gazdaságtan, Európai Unió
szántóföldi növény, növénytermesztés, mezőgazdaság, gazdasági szabályozás, támogatás, Magyarország, Európai Unió

"A legjelentősebb pénzösszegek ... a gabonaféléket, olaj- és fehérjenövényeket, valamint a rostnövényeket (lent és kendert) előállító gazdálkodók zsebébe vándorolnak, nagyrészt egységes szabályozás szerint. E növénycsoportok kezdőbetűinek összeolvasásával a szántóföldi növényeknek ezt a csoportját GOFR-ágazatnak nevezzük."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18408   2018-07-18

Szerette az egyházat : Portré Ozsvári Csabáról / szerkesztő Török Orsolya

Egyéb vizuális művészetek, Iparművészet, divattervezés, Keresztény vallások
iparművész, ötvösség, keresztény művészet, kereszténység, katolikus egyház, vallásos irodalom, Ozsvári Csaba (1963-2009), Magyarország, 20. sz.

"Az ő tehetségéért nemcsak a magyar egyház, hanem a világegyház is hálát ad. Csaba már nagyon korán beírta nevét a magyar ötvösművészet történetébe, és alkotásaiban itthon és külföldön egyaránt a művészi talentumnak azt a hittel és lélekkel átjárt keresztény és magyar megvalósulását láthatjuk, melynek értékére a tartósság a jellemző."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18407   2018-07-17

Mind the gap : Integration experiences of the ten Central and Eastern European countries / Rácz Margit, Vida Krisztina, Szíjártó Norbert, Éltető Andrea, Somai Miklós, Túry Gábor, Artner Annamária, Kőrösi István, Fóti Klára ; szerkesztő Éltető Andrea

Makroökonómia, Európai Unió
európai integráció, gazdasági integráció, trendvizsgálat, statisztikai adatközlés, Kelet-közép-Európa, Kelet-Európa, Európai Unió, 21. sz.

"Regarding the other five bigger countries from the group, currently none of them has an official target date for euro entry. In terms of nominal convergence, however, Bulgaria could easily be the next candidate as it complies with all the criteria, with the exception of formal ERM2 membership."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18406   2018-07-17

Kenyér és szerelem / August Strindberg ; fordító Darvas Sándor

Klasszikus világirodalom
svéd irodalom, 19-20. sz.

"Az após nagy kocsival érkezett és elvitte az asszonyt, meg a gyermeket. A vőnek megtiltotta, hogy mutatkozzék, mig adósságait ki nem fizette és kenyeret nem keres. Leányának nem szólt semmit, de úgy érezte, mintha megejtett leányát hozta volna vissza, mintha ártatlan leányát egy esztendőre valakinek kölcsönbe adta volna..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18404   2018-07-17

Emlékek az 1848-49-ik évi szabadságharcz korszakából Erdélyben / Imreh Sándor

Magyar történelem 1791-1867, Klasszikus magyar irodalom
huszár, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar irodalom, Erdély, 1848-1849, 19. sz.

"Megirtam volt emlékeimet s 1880-ban egy kis füzetkében ki is nyomattam »Visszaemlékezés az 1848-49. évi szabadságharczra Erdélyben« czimen, egy volt honvédhuszár aláírással. ... Azon eseményeket pedig, a melyeket abból kihagytam - megirom röviden alább."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18403   2018-07-17

Engesztelhetetlen gyűlölet : Kisregény / Finta István ; szerkesztő Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Eltelt két hét; szokott módon múlt az idő. Minden délután megjelent Cili, rendszeresen felolvasott. Délelőttönként is átjött a parkba, ott tanult; legtöbbször a kis szigeten, a rózsáskertben. A báró a szokott helyén, a havasokra néző ablak előtt üldögélt. Egy távcsővel szemlélődött."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18398   2018-07-17

Retorika a felső kereskedelmi iskolák számára / Riedl Frigyes ; átdolgozó Pintér Jenő

Szemantika, stilisztika, retorika, Írás, Nyelvtan, helyesírás, Alaktan, mondattan, Beszéd, Műfajelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika, Irodalomelmélet, Klasszikus magyar irodalom, Középfokú oktatás
írás, próza, fogalmazástechnika, retorika, magyar nyelv, helyesírás, magyar nyelvtan, beszéd, irodalomelmélet, irodalmi műfajelmélet, magyar irodalom

"A retorika szó görög eredetű. Jelentése: a szónoklat tudománya. A görögök a szónokot rétornak nevezték s az utókor tőlük vette át a retorika legfontosabb szabályait. Később e tudomány köre kibővült. Ma már a szónoklattan elmélete helyett a prózai műfajok elméletét értjük a retorika elnevezésen. A retorika manapság: a prózaírás tudománya."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18397   2018-07-16

Tariménes utazása : Szatírikus állambölcseleti regény 1804 / Bessenyei György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 18-19. sz.

"Már az éjjelnek harmatja a földnek színét gyönggyel béhintette, mely a napnak sugárára füvekről, fákról ragyogott, midőn Tariménes mesterével együtt utnak indult. Hosszas utazása után elérkezik Totoposzba, hol Arténis, azon országnak királynéja ... születése napját tartván, fővárosának tündöklő seregeitől vala környűlvétetve."

URL: http://mek.oszk.hu/18300/18396   2018-07-16                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom