Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
13735 dokumentum

1% A MEK EGYESÜLETNEK

Ha szeretné támogatni a munkánkat, akkor kérjük, hogy ajánlja fel 2014. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékát a MEK Egyesület javára. Egyesületünk adószáma: 18100277-1-41 További információk a http://mek.oszk.hu/egyesulet/1szazalek.htm oldalon találhatók. (Az egyéb támogatási lehetőségekről pedig a http://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html lapon tájékozódhat.) A tavalyi 1%-os SZJA felajánlást klasszikus szépirodalmi művek korrektúrájára, valamint a Digitális Képarchívum bővítésére fordítottuk.

Előre is köszönjük a segítségét!

A régi székelység : Székely történelmi és jogi tanulmányok / Szabó Károly

Államjog, Tudománytörténet, Társadalomtörténet, Kisebbségek, Kulturális antropológia
székelyek, erdélyi magyarság, rendi társadalom, nemzetiségi jog, jogtörténet, kulturális antropológia, Erdély, 16-19. sz.

"Hogy az Andrássy család ősi székely örökségére, csík-szentkirályi birtokára, már 1550-ben, - mikor még székely örökségről adomány keletkezése törvényes lehetetlenség volt, - adományt szerzett magának, újabbkori történetíróink közzül többen állítják, vagyis inkább vizsgálatlanúl egymásnak utána mondják."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14104   2015-05-20

Önkéntes martirok : Elbeszélések / Gyarmathy Zsigáné

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A leányka odahajtja bájos kis fejét az apja mellére és úgy kéri, hogy maradjanak; a martir asszony pedig lázong magában: én is úgy szeretem ezt a helyet, mint te, hiszen én születtem itt és nem te! s mégis el kell hagynom éretted. De eljő az idő, hogy nálad nélkül jövök ide..."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14103   2015-05-20

Értekezés a' könyv-olvasásról / Laszkalner Antal

Olvasáskutatás és -történet, Keresztény vallások, Szemészet
olvasás, olvasási szokás, olvasáspszichológia, szövegértés, bibliakutatás, szemészet, 19. sz.

"Első és fő dolog, mellyre akárkinek 'a könyvolvasásban kell ügyelnie, abban áll, hogy azon könyveket, mellyeknek segedelmével tudáskörét messzebb terjeszteni, és magát jobban tökéletesíteni akarja, mindgyárt előre szorgalmatosan kikeresse és megválogassa."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14102   2015-05-20

A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években a legújabb kutatások tükrében / Szabó Csaba

Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Politikatörténet, Magyar történelem 1946-1989, Levéltári kutatás
állam és egyház viszonya, katolikus egyház, egyházpolitika, egyházügy, állambiztonság, külpolitika, szocializmus, történelmi forrás, Magyarország, Vatikán, Kádár-korszak, 1960-as évek

"A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága 1962. június 12-i ülésén tárgyalta az Agitációs és Propaganda Osztálya ... előterjesztése alapján a magyar katolikus egyház képviselőinek részvételét a II. Vatikáni Zsinaton. Fontosnak tartották, hogy a testvérpártok illetékes szerveivel konzultáljanak a Zsinaton való részvételről."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14101   2015-05-20

Káldi György nyelve / Kiss Ignác

Nyelvtörténet, Szemantika, stilisztika, retorika, Stilisztika, irodalomesztétika, Magyar irodalom története
prédikátor, író, stilisztika, szövegtan, irodalmi nyelv, prédikáció, magyar nyelvtörténet, Káldi György (1573-1634), 16-17. sz.

"Káldi is, mint Pázmány és a korabeli írók egyáltalán, az összetett szavakat, az igét az igekötővel s a főnevet a névutóval kötőjellel kapcsolja össze, pl.: szám-adás, szám-vevő, Isten-után, út-mellett, meg-vált, ki-nyilatkoztat, meg-tér, az-okáért, minek-utánna, mivel-hogy stb."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14100   2015-05-20

Alkonyat : Regény / Szántó Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Olyan szürke, szomoru volt minden, mintha csak Szóráth lelkének hangulatát akarná jelképezni. Szívében egy támadó új nap reménységével az alkonyat borúját érezte lelkére szállani, ólmos, szürke levegőjével az enyészet, a bizonytalanság kísérteteit idézve föl: ködösen, lomhán, rémesen - az alkonyat!"

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14099   2015-05-19

Motoros szobabicikli : Történetek / Végh Miki

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Tudomására hoztam, készítsen egy tandembiciklit, ami kizárólag szobában funkcionál. Rövid csend következett. Alighanem ekkor mért végig alaposabban, majd kedvesen, de diszkréten megkérdezte, milyen elképzelésem van a kerekekre vonatkozóan. Közöltem ellentmondást nem tűrően: kerékpár kerekek nélkül nem létezik. Ismét rövid csend."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14098   2015-05-19

Jókedvű könyv : Új gyüjtés / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ime, a minap elmondtam egy kis történetet magyar hadifoglyokról, akiket Oroszországból hajón hoztak haza. És erre valósággal zúdulnak rám a hasonló tárgyú történetek. Levélben, telefonon, élőszóval mindenki hajón hazafelé tartó magyar hadifoglyok kis anekdotáit meséli nekem."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14097   2015-05-19

A család támasza : Regény / Alphonse Daudet ; fordító Cserhalmi Irén

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"...Noha egyforma szorgalommal, energiával látnak hozzá mindketten, nem Raymond, aki a gymnázium bölcsészeti osztályának nagy pályadiját megnyerte, érettségizett és a jogból doktorátust tett, hanem Tonin, az öcscse, a szegény elektrotechnikus, mesterember, tartja fenn egyedül a családot, ő a család egyetlen igazi támasza."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14096   2015-05-18

A hamvadó tűznél : Elbeszélések az Obi Észak hanti népének hitéről, szokásairól, szertartásairól, hagyományairól / Eremej Danilovič Ajpin ; fordító Nagy Katalin

Kortárs világirodalom
hanti irodalom, hantik, ugor népek, 20. sz.

"És ha figyelmesen szemügyre veszed a szalimi mocsarast, felfedezed annak ornamentikáját. Ez a vahi hantik szabad ornamentikája. Vah asszonyai karcolnak ilyen csodálatos formákat a nyírkéreg teknőkre és kosarakra. Ez az ornamentika - az élet szimbóluma. Több ezer év mélyéből hozta, és a mai napig őrzi a hanti nép."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14095   2015-05-18

A magyar sajtó 1944-ben : Bibliográfia

Sajtó- és médiatörténet, Írott sajtó, Szakbibliográfiák
sajtótörténet, időszaki kiadvány, sajtóbibliográfia, Magyarország, 1944

"Háborús Kirakat
Budapest (1944. tavasz) - (1944. nyár)
Megjelent: rendszertelenül
Felelős kiadó: Véssey Frigyes"

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14094   2015-05-18

A másik oldalon / Szathmáry József Maryjoz ; illusztrátor Szathmáry József Maryjoz

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A sorokból kilógtam
A másik oldalon mentem
Mentem előre
Hátra se néztem"

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14093   2015-05-15

Bizánci liturgia ősi magyar dallamokon / Vígh Kristóf

Kortárs komolyzene, Kortárs komolyzene, Keresztény vallások
kotta, liturgikus zene, egyházi kórusmű, görög katolikus egyház

"Hogy megismerjük a földön a te utadat,
minden népek között a te szabadításodat.
Adjanak neked hálát Isten a népek.
Adjon hálát minden nép."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14092   2015-05-15                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

ELDORADO
Elektronikus dokumentumküldés

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom