Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
12912 dokumentum

AZ I. VILÁGHÁBORÚ EMLÉKEI

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján a 20 éve fennálló Magyar Elektronikus Könyvtár, a 10 éve elindult Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis és a szintén az Országos Széchényi Könyvtárban működő Digitális Képarchívum 2014-ben fontos feladatának tartotta, hogy minél több forrást közzétegyen a "nagy háború"-ról. Ezekből készítettünk most egy válogatást a mek.oszk.hu/html/1vh.html oldalon.

A sajtóhír teljes terjedelmében a MEK Egyesület honlapján olvasható.

Ősztől-Őszig : 1897-1898 / Kállay Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Mikor beáll az őszi hervadás
Sárgulva hull alá minden virág...
Mért siratnátok?! Hiszen virúltak,
S az uj tavasz nekik uj éltet ád."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13292   2014-09-17

Egy kis battiszt ruha és más történetek / Békefi Antal

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A szekrény sárga volt belülről és ott volt valami fehérség benne. Úgy omlott alá, mint egy hosszú fehér szárny. Semmi se volt más ott. Az egész nagy kvadrobszekrényben. Csak egy kis pöttyes battisztruha volt ott. Ekkor ezt Hollán István meglátta... S mikor im meglátta, odaugrott, mintha támadni akart volna..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13291   2014-09-17

A Muzi / Pásztor Árpád

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Piki már ingadozott... Távoli lehetőségek derengtek benne. Többé nem jár iskolába, nem megy haza, a Margit-híd alatt fog lakni s ő lesz Kottasz helyettese. Kicsi neki a Múzeumkert, az övé lesz egész Pest a Fatértől a Garibaldiig, vasárnap forgatni fogja a ligetben a ringispilt s délelőtt a Zöld vadász előtt a füvön fog heverészni..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13290   2014-09-17

A házasságon kívül született gyermekek jogi állása : Tanulmány az összehasonlító jogtudomány szempontjából / Doleschall Alfréd

Polgári jog, Tudománytörténet
házasságon kívüli gyermek, törvénytelen gyerek, apaság, családjog, öröklési jog, 19. sz.

"Az emberi művelődéssel karöltve az előítélet és elfogultság a törvénytelen gyermekekkel szemben következetesen csökken és ma azoknak jogkorlátoztatása már kizárólag a családi jog terére szorult minden külömböztetés nélkül a családi állapot szempontjából, melyben szüleik a nemzés idejében voltak..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13289   2014-09-17

Az osztrák általános polgári törvénykönyv mai érvényében

Polgári jog, Tudománytörténet
törvénykönyv, polgári jog, jogszabálygyűjtemény, törvénymagyarázat, jogtörténet, Ausztria, Osztrák-Magyar Monarchia

"19. §. Mindenkinek szabadságában áll, ki magát jogában sértettnek véli, panaszát a törvény által rendelt hatóság elébe terjeszteni. Ki pedig annak elmellőzésével önhatalmu segélylyel él, vagy ki a vétlen védelem határait tullépi, ezért felelős."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13288   2014-09-17

Válasz a válaszra Horváth Mihálynak

Magyar történelem 1791-1867
magyar történelem, történelemszemlélet, kiegyezés kora, nemzeti függetlenség, tudományos vita, röpirat, Horváth Mihály (1809-1878), Kossuth Lajos (1802-1894), Magyarország, Ausztria, Osztrák-Magyar Monarchia, 1868

"Gondolja meg Horváth Mihály, hogy nem pusztán a 19-ik század feladata volt okos embereket szülni, de minden századnak kijutott ebből a maga része, s hogy őseink ... a körülmények szerint jobban tudták magukat alkalmazni a jelen deákpártnál, s nagyon jól tudták, miért akarják minden áron megőrizni a nemzet absolut függetlenségét..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13287   2014-09-16

Élet a kastélyban / V. Pócsay Rozika

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Kingi időnkénti megjelenésével vitt életet a kastély már-már megcsontosodott csendjébe, nyugalmába. Állandó csacsogása töltötte be a szobákat. Gyermeki létével pezsdítette fel a kastély merev mozdulatlanságát. Gábor jólesően figyelte kishúga megváltozott viselkedését."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13286   2014-09-16

Magyarázkodás helyett: diadal : Verebes első két győri éve (1981-1983) / Gődény Endre ; szerkesztő Gődény Endre

Labdajátékok, Sporttörténet
labdarúgás, Rába ETO (Győr), sportegyesület, Verebes József (1941-), sporttörténet, Győr, 1981-1983

"...Régen voltak ilyen hasznos, változatos, pergő ritmusban vezetett foglalkozások. Számítsuk be az új edző személyének szóló kezdeti lendületet, a mindenkori edzőváltozással járó kedvező fordulatokat is, de reménykedjünk: a Verebes József által elképzeltek vége kimozdítják a Rába ETO-t hosszú ideje tartó Csipkerózsika-álmából!"

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13285   2014-09-16

Ungarns Grundbesitzverhältnisse : Agrarstatistische Untersuchungen / Hirsch Alfréd

Agrárium, vidékfejlesztés, Tulajdonviszonyok, Gazdaságtörténet
földbirtok, nagybirtok, mezőgazdasági politika, agrártörténet, földbirtokos, gazdaságstatisztika, Magyarország, 19. sz.

"Nach der modernen Auffassung ist eine der ersten Aufgaben des Staates, überall dort einzugreifen, wo dies im Interesse der gesamten Bevölkerung wünschenwert erscheint. Die ungesunden Grundbesitzverhältnisse Ungarns können nur auf gesetzlichem Wege beseitigt werden."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13284   2014-09-16

Kirándulás a kertzi apátsághoz Erdélyben / Rómer Flóris

Muzeológia, műemlékvédelem, Helytörténet, helyismeret, Építőművészet
apátság, kolostor, templom, egyházi épület, épületmaradvány, műemlék, építészettörténet, Kerc, Erdély

"A történelmi részből az elkerülhetetlenül szükségeseket itten csak röviden fölemlitvén, archaeologiai jegyzeteimből e helyen annyit fogok közleni, miszerint ezen templomnak és kolostormaradványoknak érdekes voltáról olvasóimat meggyőzve, a ritka romok tanulmányozását, illetőleg fölméretését, indokolhassam."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13283   2014-09-15

Az Alberti-irsai izraelita gyógyitó és temetkezési szent egylet "Chewra-Kadischa" alapszabályai

Egyháztörténet, Judaizmus, Helytörténet, helyismeret
alapszabály, beteggondozás, temetkezés, egyházi szervezet, zsidóság, Albertirsa, 19. sz.

"Vallásunknak őstörvényeiben gyökerező szent kötelessége lévén embertársainkon segiteni, kiváltképen akkor, amidőn azok a testet megtörő betegségekben szenvedvén, hiányzik nekik az, ki szenvedéseik enyhitésére segélyt, fájdalmaik szüntetésére gyógyitó írt nyujtana..."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13282   2014-09-15

Betegek tanácsadója : Jegyzéke kitűnő háziszerek és más gyógyszerészi czikkeknek, melyek Vértes Lajos "Fehér sashoz" czimzett gyógytárában kaphatók Lugoson, király-utczában

Gyógyszerészet, Tudománytörténet, Katalógusok
gyógyszertár, gyógyszerkönyv, gyógykészítmény, háztartási vegyiáru, árjegyzék, áruismertető, gyógyszer, betegség, 19. sz.

"A hivatalos közlemények azt bizonyitják, hogy a legtöbb vétség, még pedig a legsúlyosabbak, ittas állapotban követtettek el. Nem csoda tehát, hogy már régen kutattak oly szerek után, melyek által az iszákosság szerencsétlen áldozatát megmenteni lehetne. Végre sikerült föltalálni e szert az Antibetin-ben."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13281   2014-09-15

Háborus feljegyzések a görgényi református egyházmegyének az 1916. évi oláh betöréskor menekült egyházairól

Magyar történelem 1868-1918, Hadtörténet, Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
első világháború, háborús kár, református egyházkerület, Görgény, Maros megye, Erdély, Románia, 1916

"A község kiürítése 1916 szept. 2-án, 15-én és végül távirattal 19-én rendeltetett el. 20-án már gyalogság és huszárság jött a községbe és az otthon maradottakat trén szekerekkel kényszeritettek a menekülésre kevés élelem, ruházat és ágynemüvel, Fritz alezredes parancsára."

URL: http://mek.oszk.hu/13200/13280   2014-09-15                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom