Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16790 dokumentum

Oktatási oknyomozó : Vajdasági kutatások, tanulmányok / szerkesztő Gábrityné Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa

Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság, Kisebbségek
határon túli magyarság, oktatásügy, oktatáspolitika, anyanyelvi oktatás, nyelvhasználati jog, identitás, kisebbségi kérdés, Vajdaság, Szerbia, 21. sz.

"A vajdasági állami felsőoktatási intézményekben a magyar nemzetiségű hallgatók számának eloszlása helységek szerint a következő: legtöbb egyetemi és főiskolai hallgató, valamint kihelyezett tagozatos Szabadkán tanul, ezt követi Újvidék, ahol az egyetemisták száma jóval nagyobb, mint a főiskolásoké."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17191   2017-08-16

Mi ilyen nyelvben élünk : Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok / szerkesztő Papp György

Alkalmazott nyelvészet, Nyelvhasználat, Népnyelv, nyelvjárások, Szófajtan, lexikológia, Kisebbségek
határon túli magyarság, nyelvhasználat, magyar nyelv, szociolingvisztika, szókincs, nyelvjárás, Vajdaság, Szerbia, 21. sz.

"A délvidéki történeti nyelvi anyag feltárásának egy eleddig elhanyagolt szegmentuma a tájszógyűjtés, szélesebb kontextusban: egy délvidéki regionális tájszótár elkészítése. Az elmúlt időszak körülményei nem kedveztek a nagyobb lélegzetű nyelvi, nyelvjárási vizsgálatoknak..."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17190   2017-08-16

A Magyar Királyi Csendőrség : Az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület, 1881-1945 / Parádi József

Egyéb fegyveres testületek, Védelem, Bűnmegelőzés
csendőrség, rendvédelmi szervezet, fegyveres testület, testülettörténet, történeti feldolgozás, Magyar Királyi Csendőrség, Magyarország, 19-20. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, Horthy-korszak

"Az Osztrák-Magyar Monarchia Magyar Királyságában a kiegyezés után a rendvédelmet új elvek alapján szervezték át. Szemben a neoabszolutizmus felfogásával a rendvédelmet nem tekintették a központi államhatalom monopóliumának, hanem az állam és az önkormányzatok egyaránt jogosultak voltak a rend fenntartására."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17189   2017-08-16

A M. Kir. Honvéd Ludovika Akadémia

Nevelés- és iskolatörténet, Felsőfokú oktatás, Hadtörténet
katonai akadémia, katonai felsőoktatás, katonatisztképzés, iskolatörténet, Ludovika Akadémia (Budapest), Osztrák-Magyar Monarchia, Magyarország, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"A III. évfolyamot végzett növendékek a szerint, a mint jó vagy elégséges eredményt értek el, hadnagyi vagy hadapródtiszthelyettesi rangfokozatban osztatnak be a m. k. honvédség, illetőleg a cs. és kir. közös hadsereg kötelékébe és pedig vagy a gyalogság- vagy a lovassághoz."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17188   2017-08-15

Risk and regulation of financial groups and conglomerates : Convergence of financial sectors / Horváth Edit, Szombati Anikó

Pénzügy, bankügy, Európai Unió
pénzügyi szabályozás, kockázat, bankügy, biztosításügy, takarékügy, pénzpiac, tőkepiac, gazdasági csoport, Magyarország, Európai Unió, Egyesült Államok, Ausztrália, ezredforduló

"The big failures mentioned earlier called attention to inadequacies in the regulation of financial groups. Examples selected referred to general but corrigible failures in the regulation. These problems were a consequence of the segregation of national regulations and national supervisions and not of sectoral regulation."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17187   2017-08-15

Magnhild : Norvég elbeszélés / Bjørnstjerne Bjørnson ; fordító K. J.

Klasszikus világirodalom
norvég irodalom, 19. sz.

"A nő utána nézett, s aztán egész terjedelmében fölfogni látszott: mit jelent az, hogy Skarlie neje most olyan messze, messze elmegy, - mily előzmények és következményekkel kell ez elhatározásnak birni! Arczán ismét fölvillant a régi hév, ... gyorsan fölemelkedett, megfordult és zsebkendőjével intett Magnhild felé."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17186   2017-08-15

Adopting the euro in Hungary / szerkesztő Csajbók Attila, Csermely Ágnes

Pénzügy, bankügy, Makroökonómia, Európai Unió
euró, monetáris politika, makrogazdaságtan, modellelemzés, hatáselemzés, gazdasági modell, ökonometria, Magyarország, Európai Unió, ezredforduló

"This study assumes successful disinflation and continued income convergence towards the euro area even in the staying-out scenario. However, if Hungary stays out from currency union, disinflation will entail higher real economic sacrifices, due to the costs of accumulating and preserving central bank credibility."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17185   2017-08-15

Microlectures polynésiennes : Îles, consciences et identités dans la littérature contemporaine de la Polynésie française / Pallai Károly Sándor ; szerkesztő Bene Adrián

Világirodalom története, Irodalomelmélet, Kulturális antropológia
francia nyelvű irodalom története, irodalmi élet, kulturális identitás, Francia Polinézia, 20-21. sz.

"La première couche de narrativité est complétée d'un réseau conceptuel plus abstrait, celui d'une métacritique historique de la notion de l'histoire, ainsi que d'une visée narrative globale, celle de l'imaginaire tahitien, polynésien approché dans le contexte du métissage, des errances, du refus (des ancêtres par l'autre)."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17204   2017-08-15

Paleográfia : A latin írás története / Mezey László

Könyv- és írástörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Írás
írástörténet, írásbeliség, latin írásrendszer, latin írás származékírása, rovásírás, Európa, középkor

"A karoling írással kezdődik a középkor és a modern írás története (Higounet). Ez a középkor leglényegesebb hozzájárulása a latin írás végleges formáinak kialakításához (Lowe). A gótikus írás is csak módosított formája ennek az írásnak. A modern latin betűkészlet - nyomtatott is - híven reprodukálja azt."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17184   2017-08-14

Hermés pillantása / Gábor Ágnes

Kortárs magyar irodalom, Klasszikus világirodalom
magyar irodalom, európai irodalom, 21. sz.

"E szörnyű korban, lásd, ez a szebbik út:
letűnt időkbe úgy menekülni el,
hogy testben itt, lélekben ott légy,
éld, ami volt, s le is írd - magadnak."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17183   2017-08-14

Kisebbségi létjelenségek : Szórvány- és szociolingvisztikai kutatások / szerkesztő Gábrityné Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa

Kisebbségek, Demográfia, Kisebbségek, Nyelvhasználat
szórványmagyarság, határon túli magyarság, szociolingvisztika, identitás, értelmiség, Vajdaság, Szerbia, ezredforduló

"A szórvánnyá válás folyamatának két arculata: egy bizonyos régió szórványosodása és egy bizonyos település szórványosulása. Állami területén a magyar nemzet sűrűn vagy gyéren lakott településhálózatot népesít be, de semmiféleképpen nem tekinthető tömbnek vagy szórványnak."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17182   2017-08-14

Die ungarische Literaturgeschichtsschreibung, 1945-1966 / Várady Imre

Magyar irodalom története, Kritika, Tudománytörténet
magyar irodalom története, irodalomtudomány, irodalomtörténet, irodalomkritika, tudományos szocializmus, kultúra, marxizmus, Magyarország, 1945-1966, 20. sz.

"Die Biographie beherrschte also etwa vier Jahre lang die kommunistische Kritik und Literaturgeschichtsschreibung. Von 1955 an begannen diejenigen, denen es ihre Machtposition oder »sozialistischen Beziehungen« erlaubten, ihre Schriften in Sammelbänden herauszugeben."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17181   2017-08-14

"Az olasz irodalom a magyar köztudatban" : Hozzászólás / Várady Imre

Világirodalom története, Magyar irodalom története, Műfordítás
olasz irodalom története, magyar irodalom története, műfordítás, irodalmi kölcsönhatás

"...Megállapíthatjuk tehát, hogy az olasz irodalom helyzete a magyar köztudatban mindenkor a történeti viszonyok függvénye volt, kisebb-nagyobb időbeli eltolódásoktól eltekintve éppúgy alakult ki, mint más népeknél s ma semmiben sem különbözik attól, amit bármely más művelt európai nemzet közvéleményében elfoglal..."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17180   2017-08-14                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom