Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18171 dokumentum

Selecta Latini sermonis exempla e scriptoribus probatissimis excerpta in usum secundae humanitatis scholae per M. Transilvaniae principatum et adnexarum partium / Hannulik János Krizosztom Dániel

Antik irodalom, Nyelvoktatás, Szemantika, stilisztika, retorika, Stilisztika, irodalomesztétika, Középfokú oktatás
latin nyelv, ókori latin irodalom, retorika, stilisztika, olvasókönyv, Erdély, 19. sz.

"Ac propterea Joan. Clericus in arte Crit. nullum ait Poetam prius legendum Ovidio, atque ex eius quidem operibus; Metamorphosi et Fastis tum quod stilus eorum facilior sit; tum quod Lectio duorum horumce librorum ad infigendam memoriae Mythicam Historiam plurimum conducat."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18585   2018-09-17

Azarel / Pap Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A mózesi könyvek elbeszéléseiben nem valóságos eseményeket látott. Az ő számára mágikus, titkos értelme volt az egész Bibliának, az alakok, történetek jelképesek voltak, a betűk, szavak hol számokat jelentettek, hol képeket s nemcsak a mult volt bennük, de elrejtetten bennük volt minden lehetséges jövendő és tudomány nyitja, a csillagrendszerek matematikájáig."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18584   2018-09-17

Quaerendo et creando : Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából / szerkesztő Pogácsás Anett

Polgári jog, Copyright, Iparjogvédelem
jogász, egyetemi tanár, magánjog, polgári jog, személyi jog, szerzői jog, iparjog, Tattay Levente (1943-)

"A polgári jog rekodifikációja kapcsán komolyan felmerült a környezeti kárfelelősség kérdésének újraszabályozása. Már a koncepció külön törvényi tényállássá kívánta tenni, sőt a kauzális kártérítési felelősség közösségi jogban megjelent, lassanként teret hódító doktrínájának bevezetését is megfontolandónak tartotta."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18583   2018-09-17

Bérczy Károly élete és jellemzése : Bölcsészetdoktori értekezés / Paulovics István

Magyar irodalom története, Művelődéstörténet
író, költő, újságíró, műfordító, szerkesztő, magyar irodalom története, Bérczy Károly (1821-1867), Magyarország, 19. sz.

"Róla, mint költőről szólva, nem vagyunk igazságtalanok, ha azt mondjuk, hogy költői lélek, de nem nagyobbszabásu költői tehetség. Ő a természettől csak hajlamot nyert, a melyre tanulmány által épitett, hangya-szorgalommal, fáradságot nem ismerő kitartással. Költeményeiben ... a lét problémái fölött való elmélkedés a főmotivum."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18582   2018-09-17

Union policies / szerkesztő Láncos Petra Lea, Debisso Kinga, Gyeney Laura, Szabó Marcel

Európai Unió, Nemzetközi jog
európai közösségi jog, nemzetközi közjog, politikai intézményrendszer, Európai Unió, 2010-es évek, 21. sz.

"The most important attribute of a federation or a federal state is the existence of a permanent structure above the member states, which comprises the typical components of the executive, legislative and judicial powers as separate branches of power."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18581   2018-09-17

A' magyar nemzeti őrseregnek kötelező szabályai

Egyéb fegyveres testületek, Hadsereg, Hadtörténet
nemzetőrség, polgárőrség, rendvédelmi szervezet, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, szabályzat, Magyarország, 1848, 19. sz.

"A' nemzeti őrsereg' czélja és hivatása a' közös hazafiui kötelességeken alapszik, azoknak legkitünőbbike a' hon' védelme és a' belbátorság' fentartása... A' nemzeti őrseregnek is csak akkor szabad fegyveresen föllépni, midőn a' törvényes végrehajtó hatalomtól vagy illetőleg helyhatóságoktól fegyverbe szólittatik."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18580   2018-09-14

Ez az! : Regény / Teleki Sándorné

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"- Ez az! - kiáltá Berta helyesléssel, lelkesedéssel - Ez az! »Ha az embernek nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy magát megölje, akkor a legokosabb, amit tehet az, hogy ujjászülessen!«... Jól mondod Elinor. Áldjon meg az Isten érte!... Bár oda kiálthatnám ezt ezer és ezer férfinak, asszonynak!... Ez az!"

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18579   2018-09-14

Betyárok : Történetek az alföldi rablóvilágból gróf Ráday korában / Békefi Antal

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, betyár, Ráday Gedeon (1829-1901), Laucsik Máté (1830-1903), Klemm Jusztin (1843-1892), Rózsa Sándor (1813-1878), Alföld, Magyarország, 19. sz.

"Az alföldi rablóbandák kiirtása czéljából királyi biztossá kinevezett Ráday gróf 1869. elején jött Szegedre hivatalos apparátusával, a delegált birósággal. Már müködésének első napjaiban megmutatta, hogy kitartó erélylyel s kérlelhetlen szigorusággal lát nehéz föladatához..."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18578   2018-09-14

Az 1848-ki forradalom történelme / Alphonse de Lamartine ; fordító Zsilinszky Mihály

Európai országok történelme, Politikatörténet
francia forradalom, történelem, politikatörténet, memoár, Párizs, Franciaország, 1848, 19. sz.

"Az 1848-ki forradalom nem egyéb, mint folytatása az elsőnek, a rendetlenségnek kevesebb s a haladásnak nagyobbszerü elemeivel. Mindkettőben egy ugyanazon erkölcsi eszme tört át a világon. Ezen eszme a nép, azon nép, mely 1789-ben felszabaditotta magát a szolgaságtól, a tudatlanságtól, az előjogoktól, az előitéletektől..."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18577   2018-09-14

A rónák vésze : Vázlatok a betyáréletből összefüggésben a szegedi bünkrónikával / Tóvölgyi Titusz

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, betyár, 19-20. sz.

"Magyar embernek a világa, még ha betyár is, nincs tovább Magyarország határánál, bölcsője ez és majdan sirja is, még ha az akasztófa alatt találja is föl. Bünös a mennyire bünös, hanem azért még is magyar, ha bünös is."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18576   2018-09-14

Van ilyen? : Szellemi négykezes / Tomos Hajnal, B., Nászta Katalin ; szerkesztő Cseke Gábor

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika
erdélyi magyar irodalom, grafika, Erdély, 21. sz.

"Pont akkor ért a párkány alá, amikor fentről elindult a tégla.
Ki időzíthet ennyire pontosan?
Persze, csak baleset volt.
De azt nem tudni: angyal, vagy démon botlott bele a párkányba."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18575   2018-09-13

Versuch einer Geschichte der abwechselnden Schicksale der protestantischen Religion in Ungarn : Vom Anfang der Reformation bis auf die neuesten Zeiten

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Egyháztörténet, Magyar történelem 1527-1790, Magyar történelem 1791-1867
protestantizmus, protestáns egyház, lelkiismereti szabadság, vallási egyenjogúság, egyházpolitika, egyházügy, egyháztörténet, felvilágosult abszolutizmus, Magyarország, 16-18. sz., újkor

"Unter den Ursachen, welche die Verbesserung des Zustandes der Protestanten in Ungarn schon lange vorbereiteten, ist die ganz veränderte Denkungsart in Religionssachen, die seit der Regierung Josephs II. am österreichischen Hofe herrscht, eine der erheblichsten."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18574   2018-09-13

Ifjusági iratok : Angol remekirók műveiből / szerkesztő, fordító Vachott Sándorné; fordító Vachott Ida

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
angol irodalom, ifjúsági irodalom, 19. sz.

"Gyönge kis öreg ember létére, valódi Herkules volt Toby, ha jó szándokait tekintjük. Azért, hogy keressen, szivesen fáradozott. Azon öntudat, hogy nem bünös úton keresi kenyerét, nagy örömére vala - s Toby igen szegény volt, s valamely kinálkozó örömet nem könnyen nélkülözhete."

URL: http://mek.oszk.hu/18500/18573   2018-09-13                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom