Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
18670 dokumentum

Látom a szép eget fölöttünk fémleni : Erdélyi történelmi népballadák / szerkesztő Ráduly János

Magyar népköltészet, Magyar néprajz
népköltészet, népballada, magyar néprajz, Erdély

"A törökök s a tatárok
Két szép leányt elrablának:
Az egyik lányt, Bíró Annát,
A másikat, Bíró Évát."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19093   2019-02-18

Oktatási mozaik a 2010-es évekről / Polónyi István

Oktatáspolitika, oktatásügy, Felsőfokú oktatás, Demográfia
oktatáspolitika, oktatásügy, felsőoktatás, művelődéspolitika, munkaerő, emberi tőke, demográfia, Magyarország, 20-21. sz., 2010-es évek

"A könyv a hazai oktatásnak és tudománynak erről az elmúlt huszonöt évéről igyekszik képeket felvillantani, mozaikot adni, s azon belül is a 2010-es évekre fókuszál. Egyértelműen látszik, a rendszerváltás után nekilendülő oktatási és tudományos szféra, egy évtized után megtorpant, intézményei újra megmerevedtek..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19092   2019-02-18

Emberi erőforrásaink 21. százada / Polónyi István

Oktatáspolitika, oktatásügy, Munkaügy, Demográfia, Szociálpolitika
munkaerő, emberi tőke, oktatáspolitika, oktatásügy, iskolai végzettség, demográfia, szociálpolitika, Magyarország, 21. sz.

"Miközben a körülöttünk lévő világ rohamosan változik, társadalmi, emberi viszonyaink radikálisan átalakulnak, az iskola lényegében változatlanul ugyanaz, mint fiatal korunkban, vagy mint szüleink, sőt mint nagyapáink, nagyanyáink korában volt. Látszólag tehát nem nehéz a 21. századi iskoláról előrebecslést készíteni..."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19091   2019-02-18

[Énekeljünk, énekeljünk! Gyerekekkel mókázzunk!] : Soósné dr. Faragó Magdolna csoportos énekléseire emlékező dalgyűjteménye / Soósné Faragó Magdolna

Ének általában, Népzene, Zeneoktatás
népdal, gyermekdal, mondóka, daloskönyv

"Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág.
Aki kettőt-hármat szeret, nincsen arra jó világ.
Lám, én csak egyet szeretek, mégis be sokat szenvedek.
Ez az álnok béreslegény csalta meg a szívemet."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19090   2019-02-18

A galambok kirepülnek : Versek / Beke Sándor ; szerkesztő Csire Gabriella

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"a vers az,
ami magától gyöngyözik
- akár a forrás vize -,
a lélek mélyéről."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19089   2019-02-18

Isteni részem 5-6. : Napló / Győry Hedvig ; szerkesztő, illusztrátor Kotaszek Hedvig

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Nem, egyáltalában nem hiányzik egy férfi sem, eszemágában sincs férjhez menni, hiszen jól tudom hogy az csak gondot- és bajt jelent. Ami hiányzik az egyes-egyedül csak az, hogy nem szeret tiszta szivből igazán senki. Gyengédségre, melegségre, szeretetre vágyom."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19088   2019-02-15

A fel-feldobott kő újra lehull... : Ady Endre származása, környezete és szellemiségének mozgatórugói / Kávássy Miklós

Genealógia, családtörténet, Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet
költő, családtörténet, helytörténet, magyar irodalom története, Ady Endre (1877-1919), Ady család, Kávássy család, Érmindszent, Érkávás, Szilágy vármegye, 20. sz.

"Az azonban biztosnak tűnik, hogy a két család között szorosabb (rokoni, baráti) kapcsolat nem volt. Hogy nem jártak össze az annak is köszönhető, hogy Ady Lőrinc maga művelte földjét nagyon sokat dolgozva, míg a Kávássyak ekkor már régóta »földbirtokos«-ok voltak, azaz az akkori viszonyok között nem egy magasságban mozogtak."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19087   2019-02-15

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet : Diplomamunka / Szüts Etele

Elektronikus szöveg és könyvtár, Információs források, Hálózati információforrások, Internet általában, Információs társadalom
adatbázis, metaadat, tartalomszolgáltatás, digitális archívum, filmarchívum, közgyűjtemény, kulturális örökség, művelődésügy, szerzői jog, testülettörténet, Magyarország

"A MaNDA egy speciális feladatokat ellátó önálló közgyűjteményi intézmény, nemzeti aggregátor funkcióval. A magyarországi közművelődési- és közgyűjteményi intézmények számára létrehozott Országos Kulturális Digitalizálási Programsorozat szakmai koordinátora és módszertani központja."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19086   2019-02-15

Szegények Bibliája : 67 bibliai jelenetből álló falikép = Die Armenbibel : Wandbild mit 67 biblischen Szenen / Vitek Ildikó, Bíró László ; szerkesztő Kérészy László

Festészet, grafika, Szobrászat, kerámiaművészet, Keresztény vallások
csempe, kerámiafaldísz, kerámiaművészet, bibliai történet, vallási ábrázolás, keresztény művészet, Őrbottyán

"A teremtés (I. Mózes 1, 1-18) = Die Schöpfung (1. Mose 1, 1-18)
Bűnbeesés a Paradicsomban (I. Mózes 3, 1-6) = Der Sündenfall (1. Mose 3, 1-6)
Ádám és Éva kiűzése a Paradicsomból (I. Mózes 3, 20-24) = Vertreibung aus dem Paradies (1. Mose 3, 20-24)
Kain és Ábel (I. Mózes 4, 1-15) = Kain und Abel (1. Mose 4, 1-15)"

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19085   2019-02-14

Letteratura ungherese, letterature ungheresi / szerkesztő Cinzia Franchi, Antonio Donato Sciacovelli

Kulturális antropológia, Magyar irodalom története
magyarságkutatás, kulturális identitás, kulturális kölcsönhatás, magyar irodalom története, határon túli magyar irodalom története, 20-21. sz.

"A mio avviso l'esempio migliore per risolvere il problema è già stato fornito più di due secoli fa dal grande storico della letteratura italiana Girolamo Tiraboschi che nel 1777, nonostante tutte le divisioni politiche e linguistiche dell'Italia, scrisse una "storia comune" della letteratura italiana."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19084   2019-02-13

Rövid summája a' keresztyén vallás igazságainak és kötelességeinek, mellyet a' kisdedek számára készített frantzia nyelven T. T. Superville Dániel [...] / Daniel de Superville ; fordító Sebők József

Keresztény vallások, Keresztény vallási szövegek
katekizmus, hittankönyv, vallásoktatás, református egyház, kereszténység, 18. sz.

"KÉRDÉS: Mitsoda a Vallás közönségesen? FELELET: Az a' kötelesség, a' melly szerént az ember tartozik az Istent meg-esmérni, és néki úgy szolgálni, a' mint az ő tökéletességeivel, és az ember' természetével meg-egyez; és az által a' maga örök bóldogságát munkálkodni."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19083   2019-02-13

In viaggio : Letteratura ungherese femminile tra Settecento e Novecento / Cinzia Franchi

Magyar irodalom története, Genderkutatás
utazási irodalom, magyar irodalom története, nőtörténet, Beniczkyné Bajza Lenke (1839-1905), Sass Flóra (1841-1916), Biberauer Hermin (1844-1868), Paget Jánosné Wesselényi Polixéna (1801-1878), Csáky Antalné Vécsey Anna (1785-1851), 19. sz.

"In Ungheria il Settecento non è un secolo di viaggiatrici per diletto o per amore dell'arte. Le donne viaggiano soprattutto perché, soprattutto tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, sono incalzate dalla Storia e dalle guerre a cui cercano di sfuggire."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19082   2019-02-13

Mentálhigiénés pedagógiai szociálpszichológiai fogalomtár : Pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak / Soósné Faragó Magdolna

Pedagógiai lélektan, Szociálpszichológia, Értelmező szótárak
mentálhigiénia, szociálpszichológia, pedagógiai lélektan, pedagógia

"Antiszociális személyiség: a személyiségzavar egyik formája, az egyén szocializációjának eredménytelensége. Mivel a társadalmi normák nem épültek be (lásd: interiorizáció), ezért az ilyen ember a szokásoknak megfelelő társas viselkedés szabályait nem tartja be, s bűntudata sincs emiatt."

URL: http://mek.oszk.hu/19000/19081   2019-02-13                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom