Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19716 dokumentum

Mikszáth írói egyénisége mint kortörténelmi dokumentum / Zsigmond Ferenc

Magyar irodalom története
író, magyar irodalom története, szellemtörténet, Mikszáth Kálmán (1847-1910), Magyarország, 19-20. sz.

"A regény és novella műfaja terén az az áramlat, amely a legnaivabb túlzásokra ragadtatta magát, illetőleg amely legjobban visszaélt az olvasók naivságával: a romanticizmus. Mindig elemében érzi magát Mikszáth, valahányszor szkeptikus hajlama torz tükröt tarthat a romantikus világnézet és előadásmód elé."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20128  2020-02-14

Szüntelen az Istennel járo néhai ... grof Losontzi Bánffi György ... e' földröl az egekbe lett költözésén keserves siralma az egész Aron hazanak ... mellyet ... le-rajzolt Dalnoki Veres Demeter ... / Dálnoki Veres Demeter, Rimaszombati Sámuel, Csepregi Ferenc, Deáki Filep József, Verestói György

Keresztény vallások, Genealógia, családtörténet
gyászbeszéd, nekrológ, prédikáció, református egyház, Bánffy György (1689-1735), Kolozsvár, Erdély, 1735, 18. sz.

"Kire tzéloztam eddig való tanításomban, neviröl talám mindnyájan tudjátok, hogy tzéloztam ama' nagy hirü, halhatatlan emlekezetü, ritka és majd példátlan kegyességü Néhai Mélt. Gróf Bánffi György Ur ö Nagyságára; kinek ... életének véletlen határa jövendöben meg-ditsöitetendö Testét abba az előttetek fekvö gyászos koporsóba zárta..."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20123  2020-02-14

Bécs' emlékezetre méltó dolgai, és ezekkel öszve-kapcsoltt óstriai uralkodók rövid történetei / Hadáry Antal

Helytörténet, helyismeret, Európai országok történelme, Magyar történelem általában
várostörténet, Ausztria történelme, magyar történelem, Bécs, Német-római Birodalom, Osztrák Császárság, középkor, középkor, 18-19. sz.

"Rákóczi Ferencznek Lengyel Országba való menetelét sokan követőji közűl szégyenítő futásra magyarázták, és elhanyatlódott dolgaiknak jobbra való hozódhatása eránt kétségbe esvén, Gróf Károlyi Sándor példáját követték, ki 1711-ben Bőjt más hava 14-kén által ment a' Császár hűségére."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20200  2020-02-14

Lévay József élete és költészete / Zsigmond Ferenc

Magyar irodalom története, Kritika, Műelemzés
költő, költészet, magyar irodalom története, Lévay József (1825-1918), Magyarország, 19-20. sz.

"Lévay másik birálója Toldy Ferencz, ki az Uj Magyar Múzeum-ban (1852. XI.) szól nemcsak Lévayról, hanem Aranyról (Nagyidai czigányok) és Tompáról is és mind a háromról meglehetősen kedvezőtlenül nyilatkozik; különösen Arany emlitett eposzát valóságos megbotránkozással fogadja."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20122  2020-02-14

Ami rejtve van s ami látható : Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára / szerkesztő Császár Melinda, Rosta Gergely

Művelődésszociológia, Vallásszociológia, Olvasáskutatás és -történet, Kisebbségek, Kulturális antropológia, Szerzői bibliográfiák
művelődésszociológia, olvasásszociológia, magyarságkutatás, kulturális identitás, kisebbségkutatás, határon túli magyarság, vallásosság, vallásszociológia, szociológus, egyetemi tanár, Gereben Ferenc (1942-), Magyarország, Kárpát-medence, 19-21. sz.

"Annyit kell tehát tennünk, ami egyébként a történeti érzékenységgel és műveltséggel rendelkező társadalomkutató számára mindig elsőrendű feladat, hogy a magyarázott jelenséget visszahelyezzük társadalmi kontextusába, és az összefüggésrendszer történetének feltárásával együtt próbáljuk meg értelmezni."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20120  2020-02-14

A Te Igéd Igazság : Rövid gondolatok az Ige alapján különböző témákról / Diriczi Tibor

Keresztény vallások
Biblia, bibliamagyarázat, kereszténység, elmélkedés

"Nagy szükségünk van ezekre a mélységekre, amikor nem érezzük Isten jelenlétét. Azért, hogy hitünk megerősödjön, hogy ne érzelmünkön alapuljon, hanem valós tudat legyen számunkra. Ahogy a Zsidókhoz írt levél mondja: a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20188  2020-02-14

Nappali legendás történetek : Novellák / Kő-Szabó Imre ; szerkesztő Szepes András

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az ablak függönye mögül, a résen besütött a reggeli nap. Egészen világossá vált a szoba. Fehér Lajos, ez a huszonöt év körüli srác először az alvó lányra pillantott. Eszébe jutott a tegnap esti buli. Aztán az a tény, hogy a lány különösebb unszolás nélkül követte őt ide. Nem akarta felébreszteni, de mozdulatára a lány is felkönyökölt az ágyban."

URL: http://mek.oszk.hu/20200/20202  2020-02-14

Rákóczy induló : The celebrated Hungarian march arranged for two harps or harp and piano / John Thomas

Klasszikus zene, opera, Zenetörténet, Klasszikus komolyzene
induló, kamarazene, hárfa, zongora, átirat, romantikus zene, hungarikum

"The celebrated Hungarian march
arranged for two harps or harp and piano
by John Thomas
(Harpist to His Majesty the King)"

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20171  2020-02-13

Egy ország, két ország : Avarország vége / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Nyáron aztán valóban történt valami. Carolus Magnus hatalmas sereget gyűjtött és megtámadta Avarországot. A kagán pedig azt tette, hogy nem tett semmit. Mindössze egyetlen picike ütközet volt, amelyet a francok nyertek. Ennek ürügyével kiáltották ki győztesnek a hadjáratot."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20176  2020-02-13

Frivaldszky János entomológus (1825-1895) / Frivaldszky János

Tudománytörténet, Állattan, Muzeológia, műemlékvédelem
zoológus, biológus, tudós, rovartan, muzeológus, Frivaldszky János (1822-1895), 19. sz.

"A kimerült fiatalember olykor éhesen feküdt le, de szorgalmas ember lett belőle, így lett ő is tudós. A Frivaldszky Imre törökországi expedícióiból érkező küldemények leltározása közben megszereti a zoológiát, de az őt befogadó családot is, amelyhez élete végéig kötődött."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20172  2020-02-13

A megjelentetett titok : Jézus Krisztus élő gyülekezete / Diriczi Tibor

Keresztény vallások
hitélet, keresztény egyház, bibliamagyarázat

"A gyülekezet összetartó ereje a testvéri tudat és érzés, mely Jézus Krisztus vérén alapul. Ha tagjai az előzőekben leírt élő testhez tartoznak, akkor ez a közösség is élő lesz. Nem kell vezető, aki megadja a szükséges útmutatásokat és direktívákat, mert a Szent Lélek minden tagnak irányítója."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20187  2020-02-13

Okirattár Strassburg Pál 1631-1633-iki követsége és I. Rákóczy György első diplomácziai összeköttetései történetéhez / szerkesztő Szilágyi Sándor

Magyar történelem 1527-1790, Levéltári kutatás, Politikatörténet
magyar történelem, levéltári irat, diplomáciatörténet, Brandenburgi Katalin (Erdély: fejedelem) (1604-1649), Bethlen István (Erdély: fejedelem) (1584-1648), Rákóczi György (Erdély: fejedelem), I. (1593-1648), Strassburg, Paul, történelmi forrás, Erdély, Svédország, Brandenburgi Választófejedelemség, 16-17. sz.

"XVI. Fehérvár, 1632. febr. 22. - Straszburg Pál levele Gusztáv Adolfnak, melyben a Rákóczyval folytatott alkudozásainak eredményéről tesz jelentést
Potentissime et et Invictissime Rex, Domine, Domine Clementissime. Sub finem mensis Novembris Elbinga discessi. Warsaviae per dies aliquot super transitu meo deliberatum est. ..."

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20169  2020-02-12

Sziklákon egy fa : Versre írt versek, evokációk és parafrázisok / Hegedűs Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, parafrázis, 21. sz.

"derekamon öv cipőmben fűző
kezemen még nincs ott a bilincs
kimennék de zárva az ajtó
zárban nincs kulcs nincsen kilincs"

URL: http://mek.oszk.hu/20100/20170  2020-02-12                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom