Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22142 dokumentum

Gyakorlati útmutatás az eperfa és selyem-hernyó tenyésztésre / Áron Ede

Növénytermesztés, kertészet, Állattenyésztés, Ipartörténet
eperfa, növénytermesztés, növénytelepítés, ültetés, szaporítás, selyemlepke, hernyó, állattenyésztés, selyem, Magyarország, 19. sz.

"Azon vélemény hogy a selyem hernyó csak a citron és narancsok hazájában nyujthat hasznot, alaptalan, a ki ilyesmit állit tekintetbe alkalmasint nem vette hogy a cseresnyefa, szőllő s más magas és alacsony tőrzsüek sem ez országban vevék eredetöket, szóval az eperfa mindenütt tenyészik, hol a szőlő megterem..."

URL: http://mek.oszk.hu/22500/22556  2021-12-07

Translation studies in Hungary / szerkesztő Klaudy Kinga, José Lambert, Sohár Anikó

Műfordítás, Alkalmazott nyelvészet, Pszicholingvisztika
fordítás, nyelvészet, pszicholingvisztika, műfordítás, Magyarország, 1990-es évek

"Simultaneous interpreters make greater use of source language pauses than would be expected if the interpreter's delivery were independent of the intervals of speaking and pausing in the source language. This might be because source language pauses occur more often between units of meaning."

URL: http://mek.oszk.hu/22600/22627  2021-12-07

Magyar nyelvjárások napja, 2020 : Örökség és jövőkép / szerkesztő Pomozi Péter, Rási Szilvia, Tóth Zsolt

Népnyelv, nyelvjárások, Nyelvhasználat
nyelvjárás, nyelvpolitika, magyar nyelv, nyelvföldrajz, nyelvtérkép, anyanyelvi oktatás, köznyelv, Magyarország, Kárpát-medence, 21. sz.

"Tanulmányomban arra vállalkozom, hogy felvázoljam, milyen nyelvjárási gyökerekből táplálkozik a Szombathelyen köznyelvként használt regionális beszédmód. Szombathely kitűnő terep a regionális köznyelviség vizsgálatára, ugyanis a települést a nyugat-dunántúli nyelvjárási régió veszi körül, tömeges népességcserére nem került sor."

URL: http://mek.oszk.hu/22600/22626  2021-12-07

A Peer-kódex és töredéke : Újabb kérdések és válaszok a Peer-kódex keletkezéséről / Németh Dániel

Régi magyar szövegemlékek, Nyelvtörténet
kódex, nyelvemlék, nyelvtörténet, magyar nyelv, Magyarország, 16. sz.

"A kódex szövegeinek egy része másolat, másik része más korabeli kéziratban nem lelhető fel. Oszkó Beatrix szerint az első másoló munkájának mondatszerkezeteiből ki lehet mutatni, hogy különböző forrásokból másolt, valószínűleg több könyvből dolgozott. Általánosan elmondható, hogy a másolás több ütemben folyt."

URL: http://mek.oszk.hu/22600/22625  2021-12-07

A fordítás elmélete és gyakorlata : Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral / Klaudy Kinga

Műfordítás, Alkalmazott nyelvészet, Nyelvtipológia, Nyelvoktatás, Pedagógiai módszerek, Pszicholingvisztika
fordítás, nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, nyelvoktatás, didaktika, pszicholingvisztika, műfordítás, példatár

"A nyelvoktatás igényei pedig megkívánják az oktatott nyelvek jelen állapotának nem-történeti (szinkrón) egybevetését, amire a nagy hagyományokkal rendelkező összehasonlító nyelvészetnek a rokon nyelvek történeti (diakrón) egybevetésére kidolgozott kutatási módszerei és fogalmi apparátusa nem volt alkalmas."

URL: http://mek.oszk.hu/22600/22623  2021-12-06

Parszifál titka : Mesejátékok / Fábri Péter ; zeneszerző Victor Máté, Gallai Péter

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus világirodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, angol irodalom, gyermekirodalom, mesejáték, átdolgozás, 20. sz.

"Anya, mindig azt mondtad, hogy a világon a legszebb az Úristen, rögtön utána pedig az angyalok. Na, hát ezt csak azért gondoltad így, mert biztosan soha életedben nem láttál lovagot. Én ma láttam egyet, beszéltem is vele, és mondhatom, nincsen annál szebb a világon."

URL: http://mek.oszk.hu/22600/22620  2021-12-06

Titkos könyv : 49 nap / Fábri Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Olyan ez a történet az én életemben, mint egy prizma: mindent magába gyűjtött, ami korábban történt velem, és az egész múltamat átalakította. Akkor, egy rövid ideig, negyvenkilenc napig, minden, ami addig szanaszét, darabokban volt az életemben, összerántódott, összeállt valami értelmes egésszé. Aztán a prizma újra szétlökte az egészet."

URL: http://mek.oszk.hu/22600/22619  2021-12-06

Az élő álarc : Színművek / Fábri Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Hiába vesz álarcot, aki gyilkol
az álarc ráfagy. Énrám sose fagyjon.
Nem adom el az arcom. Bérbe vettél,
de nem vettél meg. Önmagam maradtam."

URL: http://mek.oszk.hu/22600/22618  2021-12-06

Festészet - grafika / Gáspárdy Tibor ; szerkesztő Németh Tamás

Festészet, grafika, Pedagógiai módszerek
vizuális nevelés, vizualitás, festészet, grafika, képzőművészet

"Tudomásul kell vennünk, hogy a vizuális művészet jelentősége felbecsülhetetlen tudatunk formálásában. A különböző médiák által közvetített virtuális nevelés egyre inkább úgy tűnik, minden másnál radikálisabban nevel, akár gyermek, akár felnőttkorban. Eszköze pedig a kép, mind statikus, mind mozgó alakjában."

URL: http://mek.oszk.hu/22500/22570  2021-12-06

Die ungarische Krise und die Hohenzollern / Zigány Árpád

Politológia, Nemzetközi politika, szervezetek, Politikatörténet, Magyar történelem 1791-1867, Magyar történelem 1868-1918
külpolitika, politikai rendszer, uralkodócsalád, politikai válság, nemzeti függetlenség, magyar történelem, politikai propaganda, Osztrák Császárság, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia, Poroszország, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"Das wäre die eine grosse Aufgabe der grossen historischen Mission Deutschlands. - Die andere besteht darin: aus Ungarn, unter gleichzeitiger Einverleibung Galiziens, Dalmatiens und Bosniens ein unabhängiges Königreich zu machen, welches die Verpflichtung zu übernehmen hätte, das ganze Gebiet bis Salonichi zu annektieren."

URL: http://mek.oszk.hu/22500/22555  2021-12-03

Grimm legszebb tündérmeséi / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; átdolgozó Zigány Árpád

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Más országok népköltészete
gyermekirodalom, német irodalom, népmese, 19. sz.

"Estére kelve egy házacskát pillantott meg nagy messziről. Fáradtan oda vánszorgott és bement. Ebben a furcsa házacskában minden oly iczi-piczi volt, mint a baba játék. A közepén kicsike asztal, fehér abrosszal megterítve, rajta hét kis tányér, s a tányérok mellett apró villácska, késecske, meg ivópohár."

URL: http://mek.oszk.hu/22500/22551  2021-12-03

Az olasz irodalom rövid története / Cesare Fenini ; fordító Zigány Árpád

Világirodalom története
olasz irodalom története, szellemtörténet, Itália, Olaszország, 12-19. sz., középkor, újkor

"A valódi ok, a miért a költészet gyorsan lehanyatlott és megszünt Provenceban, míg Olaszországban tovább élt és fölvirúlt, abban áll, hogy amott csak az udvarokban élt és onnan áradt szét, itt ellenben az udvarokból csakhamar az egyetemekre tette át székhelyét, a honnan s a melyek által az egész nemzet között elterjedt."

URL: http://mek.oszk.hu/22500/22548  2021-12-03

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020 / szerkesztő Horváth-Lugossy Gábor, Vizi László Tamás

Magyar történelem általában, Régészet, Magyar néprajz
magyar történelem, régészet, magyar néprajz, magyarságkutatás

"A nagyszentmiklósi feliratokon 13 jelnek van szoros alaki rokonsága a székely jelekkel, az azóta előkerült feliratokon újabb 4 jel, de ebből 3-nak egyetlen előfordulása van. Ez a székely betűsornak kevesebb mint felét teszi ki! Ráadásul egyes azonosságok, úgy tűnik, csak alaki egyezések."

URL: http://mek.oszk.hu/22600/22617  2021-12-03                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom