Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16203 dokumentum

Az aradi királyi főgymnasium története / Himpfner Béla

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás
gimnázium, középfokú oktatási intézmény, iskolatörténet, neveléstörténet, Arad, Erdély, 19. sz.

"Az alapot, melyből ma az aradi kir. főgymnasium költségei részben fedeztetnek, Bibicsné Tomján Margit, Bibics Jakab, aradvármegyei volt alispán és királyi tanácsos özvegye létesítette 1774. év deczember 31-én kelt végrendeletében. Az alapítvány eredeti czélja egy, Szent-Annán felállítandó köznevelőház (convictus) létesítése volt ..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16606   2017-02-24

A magyarországi barlangok s az ezekre vonatkozó adatok irodalmi jegyzéke : 1549-1913 = Zusammenfassung der Literatur über die Höhlen Ungarns / Horusitzky Henrik

Szakbibliográfiák, Barlangkutatás, Tudománytörténet, Őslénytan, Régészet
barlangászat, barlangtan, őskori barlang, barlangi régészet, ősrégészet, Magyarország, 16-20. sz.

"Koch Antal (160, 163) először is a csobánkai és solymári barlangokban ásatott s az innen kikerült ősemlős maradványok egyszersmind a m. kir. földtani intézet múzeumában a gerinces gyűjtemény alapját vetették meg. Koch az erdélyi barlangok (192, 196, 389) kutatásában is tevékeny részt vett."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16605   2017-02-24

Hatásvizsgálat a HEFOP által támogatott integrációs program keretében szervezett pedagógus-továbbképzésekről / Liskó Ilona, Fehérvári Anikó

Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság
hatásvizsgálat, oktatásügy, oktatásszervezés, integrált oktatás, általános iskola, esélyegyenlőség, hátrányos helyzetű, cigányság, pedagógus, továbbképzés, Magyarország, ezredforduló, 2000-es évek

"Az iskolán belüli és iskolák közötti integrációra irányuló programokban a minta átlagánál alacsonyabb a hátrányos helyzetűek, a veszélyeztetett tanulók és a romák aránya is, míg a szegregált iskolák fejlesztését szolgáló programban mindhárom csoport aránya jóval magasabb az átlagnál."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16604   2017-02-24

Az égbolt lovagjai : Regény / Paul Henri Féval ; fordító Forró Pál

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Ez a terem Alfons hatalomra jutása óta ... másféle célokra szolgált. Ezidőszerint ugyanis az Égbolt lovagjai üzték itt otromba és durva mókáikat. Ezt a hirhedt rendet Conti rémitgetésére szervezte meg személyes védelmére a király, akivel Conti elhitette, hogy a városban ugy merednek feléje az összeesküvők tőrei, mint a sündisznó hátából a tüskék."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16602   2017-02-24

A gyáva ; Egy nevezetes csók : Regény / Malonyay Dezső, Jókai Mór ; illusztrátor Pataky László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A gazdátlan házat pedig kerülgetni kezdték a károgó hollók. Darvas rémülten szaladgált mindenfelé, táviratozott a princzipálisa után minden képzelhető helyre. Jovics is kereste a gyáva embert, de sehonnan semmi hirt nem kaptak róla. Jöttek az óvatolt váltók, de a Wertheim-szekrény csukva volt."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16601   2017-02-24

Az arany polgár : Regény / Lovik Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A háziur meghökkent. Mit mondott ez az ifju? Hogy ő, Bauernebel Jeromos, ötven ház tulajdonosa, az arany polgár, Pest leggazdagabb embere, bolond? Lehetséges ez? Lehetséges, hogy ekkora vakmerőség lakozzon egy zöld ifjuban? A terézvárosi Krőzus kiegyenesedett. Most már ő volt dühös."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16600   2017-02-23

A gavallérbandita / Alexandre Dumas ; fordító Martos Szilárdka

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"...A spanyol és olasz banditák nemcsak népszerűek, de valósággal költői legendák hősei... Legtöbbjét valami nagy emberi szenvedés űzte e magaválasztotta számkivetettségbe, ahol puskája csövével azt a célt szolgálja, hogy a Teremtés eltévesztett mérlegserpenyőjét az alacsony sorbeliek, a nép fiainak javára helyrebillentse."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16599   2017-02-23

Az időgép / Herbert George Wells ; fordító Mikes Lajos

Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
angol irodalom, sci-fi, 19-20. sz.

"Tartok tőle, hogy nem tudom lefesteni az időutazással járó sajátságos érzéseket. ... Szakasztott olyan érzés, mint mikor gördül az ember előre feltartóztathatatlanul - valami lejtőn! Vagy mintha szüntelenül valami szörnyű zuhanás fenyegetne. Amint tovább folytattam utazásomat, ég és nap úgy változott, mint valami fekete szárny csapkodása."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16598   2017-02-23

A nápolyi testvérek / Franz Werfel ; fordító Szántó Rudolf

Klasszikus világirodalom
osztrák irodalom, 20. sz.

"A Pascarella-testvérek számára gyermekkoruk óta mindenképpen a legjelentősebb nap volt a vasárnap. Ez a hat testvér - három fiú, három lány - széles e világon semmit sem mondhatott a magáénak egymáson kívül, így rendelte ezt a természetük és a sors egyaránt. Persze hétközben is sok órát töltöttek együtt..."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16597   2017-02-23

Utóhatások(k) : Szatírák és nem szatírák / Kozák Vilma ; szerkesztő Dittrich Panka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Dinike akkor már elmúlt hatvan éves. Ez csak és kizárólag azért fontos, mert élete mind a hatvan évében töretlenül hipochonder volt. Természetesen, halálos betegségeket diagnosztizált saját magán és igyekezett a tüneteket is produkálni. Változatos, egyéni kórtörténete volt. Nem támadta meg kétszer ugyanaz a betegség."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16596   2017-02-23

Értéktelenül : Sci-fi antológia / szerkesztő Horváth Gábor

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, sci-fi, utópia, 21. sz.

"Nem hagyhattuk elhatalmasodni a nagyravágyókat és nem engedhettük porba tiporni a szegényeket. Egyensúlyra törekedtünk, valamint visszaállítani a családba és szeretetbe vetett hitet. Ám nem csak papoltunk, igyekeztünk helyes példával elöljárni az említett összes területen..."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16595   2017-02-23

A Globus Nyomdai Műintézet Rt. pusztulása 1945 jan. 2-án, újjáépülése 1945 I. 21-től 1948 III. 28-ig terjedő idő alatt

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomda, nyomdatechnikai berendezés, háborús kár, gazdasági veszteség, helyreállítás, Globus Nyomdai Műintézet Rt. (Budapest), Budapest, 1945-1948, 20. sz.

"1945 január 2-a a Globus nyomda történetében a legtragikusabb időpont. Ezen a napon érte a vállalatot többszörösen romboló- és gyujtóbomba találat, amelynek következtében keletkezett tűzvész elpusztította az Aradi-utca 8. számú épületben levő nagy gépcsarnokot a legértékesebb gépi felszereléssel, berendezéssel és anyagkészlettel együtt."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16594   2017-02-22

A komáromi könyvnyomdászok nyomtatványkiállításának katalógusa : Kultúrpalota, 1928 IV. 8-9. = Katalog výstavy tlačív komárnanských kníhtlačiarov

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Könyv- és írástörténet, Könyvművészet, tipográfia, Reklám, hirdetés, Egyéb vizuális művészetek, Katalógusok
nyomtatvány, nyomdatermék, reklámgrafika, alkalmazott grafika, nyomdászattörténet, Komárom, Csehszlovákia, Magyarország, 1928

"110. Komárom sz. kir. város tisztikara. 1850. Szigler Testvérek kny.
111. Orvosi utasítás a komáromi honülő poslázakat illetőleg. 1850.
112. Tűzoltó-rendszer Rév-Komárom városában (magyar-német). 1854. Szigler Testvérek kny. 1855."

URL: http://mek.oszk.hu/16500/16593   2017-02-22                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom